ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1950η
Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

Lamda Development: Το lockdown έφερε μείωση 33% στα λειτουργικά κέρδη

Lamda Development: Το lockdown έφερε μείωση 33% στα λειτουργικά κέρδη

Εύλογη επίπτωση στον κύκλο εργασιών αλλά και στην κερδοφορία των εμπορικών κέντρων που διαχειρίζεται ο όμιλος Lamda Development όπως The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos είχε η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού, όπως σημειώνει στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων ενεαμήνου.

Η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, βάσει κυβερνητικής απόφασης από 13 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2020, καθώς και τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαν ως συνέπεια τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους (EBITDA) κατά 33% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019 στα 31,7 ευρώ.

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων στα εμπορικά της κέντρα ως ακολούθως:

  • ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές επιταγές,
  • ποσοστό 30% πρόσθετης έκπτωσης (επιπλέον της νομοθετικά προβλεπόμενης μείωσης 40%) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
  • ποσοστό 40% για τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο στους κλάδους εστίασης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές επιταγές.

Συνεπώς, για την περίοδο του ενεαμήνου 2020, η επίπτωση τόσο της εφαρμογής των νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τις μειώσεις στα μισθώματα, όσο και της παροχής πρόσθετων εκπτώσεων στους ενοικιαστές αλλά και της μείωσης των εσόδων από την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων, των διαφημιστικών χώρων καθώς και μέρους των εσόδων από τα μεταβλητά ανταλλάγματα, αποτυπώνεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) των Εμπορικών Κέντρων κατά περίπου 15,9 εκατ. ευρώ.

Η επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε 10,1 εκατ. ήτοι 0,057 ευρώ ανά μετοχή.

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων διαμορφώθηκε στο 98%, αμετάβλητη έναντι της μέσης πληρότητας κατά το Α’ Εξάμηνο 2020. Οι πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την εξάπλωση της πανδημίας, συνετέλεσαν στη μείωση, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, τόσο του συνολικού κύκλου εργασιών (-37,2%) όσο και της συνολικής επισκεψιμότητας (-45,5%) των εμπορικών κέντρων.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value - NAV) διαμορφώθηκε σε 1,134,5 δισ. ευρώ (6,42 ευρώ ανά μετοχή) την 30.09.2020, έναντι 1,155,0 δισ. ευρώ (6,54 ευρώ ανά μετοχή) την 31.12.2019.

Οι εξελίξεις με το Ελληνικό

Αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, η Εταιρεία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2020 τις πρόδρομες εργασίες, με τις εργασίες κατεδάφισης υφιστάμενων κτισμάτων, ως προς αυτήν τους τη φάση, να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα την 13.10.2020 η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ανακήρυξε την κοινοπραξία Mohegan/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινό κάτοχο της άδειας λειτουργίας καζίνο (Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα-Καζίνο IRC).

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συμβατικές αιρέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Αξίζει να αναφερθεί ότι υπό συνθήκες πανδημικής κρίσης η Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια προσφορά, ύψους €320εκ., με τεράστια συμμετοχή άνω των 10 χιλ. ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

H Lamda Development παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19. Μέχρι σήμερα έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών των Εμπορικών Κέντρων, ενώ συμμορφώνεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που εκάστοτε επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η Εταιρεία μας έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των καταναλωτών και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών, μέσω της υιοθέτησης αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων. Πέραν της εφαρμογής των ως άνω μέτρων, η διοίκηση της Εταιρείας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή επάρκεια τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου (€903εκ την 30.09.2020) είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των δανείων του Ομίλου θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται.

Την 05.11.2020 η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να υλοποιήσει έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών και της εξάπλωσης της πανδημίας ανά την επικράτεια. Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιβλήθηκε από το Σάββατο 07.11.2020 έως και τη Δευτέρα 30.11.2020 προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Κέντρων. Σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις, κατά το μήνα Νοέμβριο οι επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία απαλλάσσονται από την καταβολή του 40% του μισθώματος τους.

Για την εν λόγω περίοδο, η συνολική επίπτωση στα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, που απορρέει από τη μείωση των μισθωμάτων κατά 40%, από την απώλεια εσόδων σχετιζόμενα με την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων καθώς και από την απώλεια μέρους των εσόδων τόσο από τη διαφημιστική εκμετάλλευση των χώρων και όσο και από τα μεταβλητά ανταλλάγματα, ανέρχεται σε €1,9εκ, ήτοι €0,01 ανά μετοχή.