Από το Πόρτο Καρράς στη... ναυτιλία, το real estate και τα κόκκινα δάνεια η Τεχνική Ολυμπιακή

Από το Πόρτο Καρράς στη... ναυτιλία, το real estate και τα κόκκινα δάνεια η Τεχνική Ολυμπιακή

Το 2021 αναμένεται τελικά να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του Πόρτο Καρράς, αν δεν υπάρξει και άλλη καθυστέρηση στην διενέργεια των ελέγχων, ενώ η Τεχνική Ολυμπιακή έχει ήδη ξεκινήσει να επενδύει στη ναυτιλία και αναζητά ευκαιρίες και σε άλλους τομείς όπως η αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ εντός και εκτός Ελλάδος δίνει έμφαση στον τουρισμό, την πράσινη ενέργεια και το real estate, υπολογίζοντας στο μαξιλάρι ρευστότητας που προέκυψε από την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

Μια πώληση για την οποία έχουν ανακοινωθεί οι όροι και το τίμημα από τα μέσα Απριλίου και για διάφορους λόγους που εντοπίζονται κυρίως στην διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπει η σύμβαση δεν έχουν ακόμη 7 μήνες μετά προχωρήσει καθώς όπως ενημέρωσε χθες σε απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία, «οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον ανεξάρτητο σύμβουλο εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του παραδοθούν τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής. Πάντως, προς επιτάχυνση της διαδικασίας, η Εταιρεία μας έχει ήδη παραδώσει στον ανεξάρτητο σύμβουλο το σύνολο σχεδόν των στοιχείων και διευκρινίσεων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι το καταρχήν τίμημα της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην Εταιρεία μας και τη θυγατρική αυτής "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis). Το τίμημα αυτό μειώνεται μέχρι σήμερα κατά ποσό 62.336.675,05 Ευρώ κυρίως λόγω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." αλλά και λοιπών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η Εταιρεία και η "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" έχουν ήδη εισπράξει εκ της συναλλαγής αυτής ποσό ανερχόμενο σε 73.187.398,21 Ευρώ.Το υπόλοιπο τίμημα έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) και αναμένεται η καταβολή του στην Εταιρεία και στην θυγατρική αυτής "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" σύμφωνα και με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι από τα 205 εκατ. ευρώ του συμφωνηθέντος τιμήματος,για το 100% του ΠόρτοΚαρράς, τα 168,88 εκατ. ευρώ περίπου είναι αυτά που αντιστοιχούν στην εταιρεία γιατί η η εισηγμένη ελέγχει το 88,42% της Πόρτο Καρράς ΑΕ και το υπόλοιπο 11,58% είναι σε χαρτοφυλάκιο της οικογένειας Στέγγου.

Επιχειρησιακά πάντως όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης αποφάσισε στις 2 Ιουλίου να ιδρύσει δύο εταιρείες στην Κύπρο με δραστηριότητες τη ναυτιλία και την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπου όπως αναφέρεται υπάρχουν ευνοϊκές ευκαιρίες.

Ήδη έχει ιδρυθεί από την TO International Holding, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Κύπρο, η οποία κατείχε τις συμμετοχές στις εταιρείες του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, η πρώτη θυγατρική με την επωνυμία «T.O. Shipping Ltd». Επίσης θα υπάρξει και δεύτερη εταιρεία με την επωνυμία PFC Premier Finance Corporation Ltd, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Και οι δύο εταιρείες με βάση την ίδια πηγή έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της ρευστότητας που διαθέτει η T.O. International Holding από την πώληση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ.