Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 20:07

-A +A

Eurobank: Στις 23 Μαΐου οι νέες μετοχές μετά τη συγχώνευση με Grivalia

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 20:07
Eurobank: Στις 23 Μαΐου οι νέες μετοχές μετά τη συγχώνευση με Grivalia
-A +A

Έπαψε από την Παρασκευή 17 Μαΐου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Grivalia Properties και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι διαδικασίες της συγχώνευσης με την Τράπεζα Eurobank, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την προσεχή Πέμπτη 23 Μαΐου.

Θα εισαχθούν 1.523.163.087 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties A.E.E.A.Π.

Πιο αναλυτικά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας που πραγματοποιήθηκε στις 05.04.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

- Την έγκριση της συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας με της Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

- Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω συγχωνευόμενων εταιρειών.

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

· κατά ποσό €164.848.663,17, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia, και

· κατά ποσό €32.458.933,29, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από €0,30 σε €0,23.
·
Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €853.107.225,96 και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές, κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία.

Η σχέση ανταλλαγής

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών Eurobank και Grivalia έχει
εξής:

- Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €1,71 με 15,80000000414930 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ονομαστικής αξίας €0,23.

- Οι μέτοχοι της Απορροφούσας θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατέχουν πριν από την Συγχώνευση, με νέα όμως ονομαστική αξία €0,23 η καθεμία.

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε στις 17.05.2019 δυνάμει της υπ? αριθμ. 1547823-1/17.05.2019 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1743324. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά τη συνεδρίασή της στις 16.05.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,23, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») κατά την 21.05.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας Grivalia (record date).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Συγχώνευση θα είναι ήδη πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την 23.05.2019, ήτοι κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. από τις 20.05.2019 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των νέων μετοχών

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα