Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων στην Attica Bank

Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων στην Attica Bank

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της ATTICA BANK Α.Τ.Ε. βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε την συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της ATTICA BANK Α.Τ.Ε. που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους και δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Η πρακτική αυτή της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων εφαρμόστηκε για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής τους και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά συνέπεια εφαρμόζεται αντίστοιχα και στην περίπτωση της ATTICA BANK Α.Τ.Ε. για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις παραπάνω μετοχές,

β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,

δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 12η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 25η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 24:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ