Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τι προβλέπει

Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019, 18:54
-A +A
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τι προβλέπει

Σε διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο προβλέπει τη σύσταση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και την απελευθέρωση της έρευνας με στόχο τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία με κριτήρια ποιότητας και την αποκέντρωση εξουσιών.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο που παρουσίασαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Απόστολου Δημητρόπουλου, προβλέπεται η ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με ενισχυμένες αρμοδιότητες, σε αντικατάσταση της περιορισμένης και προϋπάρχουσας Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) καθώς και η απελευθέρωση της έρευνας και δημιουργία ευέλικτου και ευπροσάρμοστου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

Σύσταση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ιδρύεται η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία θα έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ως εξης:

- δίνοντας κίνητρα για συνεχή βελτίωση και συνδέοντας μέρος της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων με αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας

- σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα, μακροπρόθεσμα και στρατηγικά για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση

- διευρύνοντας τις αρμοδιότητες πιστοποίησης

- αξιολογώντας τα Πανεπιστήμια και τις ερευνητικές μονάδες εντός αυτών.

Η εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση θα αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

(β) το Ανώτατο Συμβούλιο που θα αποτελεί επιτελικό όργανο για τις μείζονες αποφάσεις αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, του στρατηγικού σχεδιασμού και της χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Θα συμμετέχουν Καθηγητές α’ βαθμίδας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα Μέλη του θα επιλέγονται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’ βαθμίδας, μετά από δημόσια προκήρυξη.

(γ) το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που θα είναι εκτελεστικό όργανο που αξιολογεί και πιστοποιεί τα ΑΕΙ και τα προγράμματα σπουδών. Θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι Καθηγητές α’ βαθμίδας ανά γνωστικό αντικείμενο καθώς και εκπρόσωποι φοιτητών και κοινωνικών εταίρων. Τα Μέλη του θα επιλέγονται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’ βαθμίδας, ανά γνωστικό αντικείμενο, μετά από δημόσια προκήρυξη.

(δ) τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος επίσης θα επιλέγεται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, μετά από δημόσια προκήρυξη.

Η νέα αρχή θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες και θα εισηγείται στον υπουργό:

- Tο πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

- Tην ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση πανεπιστημίων, σχολών, τμημάτων,

- Την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης στα ΑΕΙ

- Την κατανομή 20% της χρηματοδότησης αυτής μέσω αξιολόγησης (υλοποίηση για πρώτη φορά performance-based funding και παροχή κινήτρων στα ΑΕΙ να βελτιωθούν σε στόχους που τα ίδια επιλέγουν, στο πλαίσιο της αυτονομίας τους, π.χ. ποιότητα εκπαίδευσης, ερευνητική δραστηριότητα, δράσεις εξωστρέφειας)

- Τις προγραμματικές συμφωνίες Υπουργείου και ΑΕΙ

Το δε Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης θα:

- Αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου

- Αξιολογεί τις ερευνητικές μονάδες εντός ΑΕΙ

- Πιστοποιεί την ποιότητα: α. των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ και β. των προγραμμάτων σπουδών (εκ των προτέρων για τα μελλοντικά & εκ των υστέρων για τα ήδη ιδρυθέντα)

- Διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρατηγική διεθνοποίησης, ισότητα των φύλων, πρόσβαση ΑμεΑ)

Απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκεται η αποφυγή των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου πλαισίου και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Ενδεικτικά προβλέπεται:

- Ο προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος καθίσταται πλέον αυτοτελής και διακριτός σε σχέση με τον προϋπολογισμό των υπόλοιπων έργων.

- Για τα πολυετή έργα συντάσσεται πλέον συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός χωρίς επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη.

- Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων γίνονται απολογιστικά ανά τρίμηνο και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ανά μήνα, χωρίς να επιβαρύνονται οι ερευνητές.

- Για τη νόμιμη εκτέλεση μιας δαπάνης δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

- Οι δαπάνες είναι νόμιμες εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ενός έργου/προγράμματος και όχι εντός των ορίων κάθε επιμέρους κατηγορίας δαπάνης.

- Προκαταβολές για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών θα μπορούν να καταβάλλονται σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, και όχι υποχρεωτικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα