Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα και έγκριση εισαγωγής της Entersoft

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα και έγκριση εισαγωγής της Entersoft

Την έγκρισή της για την εισαγωγή της εταιρείας Entersoft στην Κύρια Αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου έδωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε μια συνεδρίαση όπου επίσης αποφασίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 491.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχομένο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Entersoft, για τη δημόσια προσφορά και την προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 544.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης, επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα:

330.000 ευρώ στον κ. Πάνο Γερμανό για παράβαση του άρθρου 5 παρ.1 της 2/258/5.12.2002 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας MULTIRAMA ΑΕΒΕ και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 51/1992 & του ν.3556/2007, ως αυτές ίσχυαν ανά περίπτωση, των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονταν για μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία MULTIRAMA ΑΕΒΕ.

5.000 ευρώ στην εταιρεία MULTIRAMA ΑΕΒΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.3340/2005, όπως αυτά εξειδικεύονται από το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 3 παρ. 1 της 3/347/2005 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., διότι δεν δημοσιοποίησε την προνομιακή πληροφορία που αφορά στην κάλυψη από τον κ. Πάνο Γερμανό, της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας.

120.000 ευρώ σε τρία φυσικά πρόσωπα, για παράβαση από την εταιρεία FRIGOGLASS ABEE των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2016 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ σε έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων: κ. Χαράλαμπο Δαυίδ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κ. Νικόλαο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και κ. Εμμανουήλ Φαφαλιό, πρώην Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου της εταιρίας.

20.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ (Audiovisual) για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

3.000 ευρώ στην εταιρία CHARONIA HOLDINGS LIMΙTED για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

3.000 ευρώ στην εταιρία STONEMAN HOLDINGS LIMΙTED για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

10.500 ευρώ στην GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) LP για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.