Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 2019 των εισηγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 2019 των εισηγμένων

Σταθερότητα και καλές επιδόσεις τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη αλλά και στα ταμειακά διαθέσιμα έδειξαν οι εισηγμένες στη χρήση του 2019, σύμφωνα με την έκθεση που επεξεργάστηκε το αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όμως ο ερχομός του Covid-19 από τις αρχές του 2020, έρχεται να ανατρέψει την κατάσταση. 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2019 κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, παρόλο που τα μεγέθη έχουν ανέλθει στα υψηλά της χρονικής περιόδου 2010-2019, μετά το «bottom line» της διετίας 2012-2013. 

Όμως, η εμφάνιση όμως του Covid-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε πάλι τους κανόνες του παιχνιδιού και πλέον όλες οι οικονομίες και επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά μετά την ύπαρξη των «lockdowns» παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Χ.Α. λοιπόν, τα βασικά σημεία της χρήσης 2019 είναι: 

- Σταθερές Πωλήσεις στα επίπεδα των 69,0 δισ. €, στις μέγιστες τιμές της τελευταίας τριετίας, με άνοδο +10% από τα χαμηλά της δεκαετίας, δείγμα της σταθεροποίησης της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (1%-2%) κατά την διετία 2018-2019.

- Σταθερότητα στο Μικτό Κέρδος στα επίπεδα των 11,0 δισ. €, με άνοδο >+31% από τα χαμηλά της χρήσης 2013.

- Μεγάλη άνοδος της Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA) φτάνοντας στα επίπεδα των 9,0 δισ. ευρώ, μια άνοδος κατά 17,3 σε σχέση με το 2018, δείγμα της συνεχιζόμενης προσπάθειας των εισηγμένων για βέλτιστη λειτουργία αλλά και της επίδρασης της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με εφαρμογή του IFRS 16.

- Πτώση της Κερδοφορίας Προ Φόρων και Μετά Φόρων σε ποσοστά -56,0% και -59,0% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2018, λόγω των επιβαρυμένων αποτελεσμάτων της ΔΕΗ από μη επαναλαμβανόμενων «απομειώσεων της αξίας στοιχείων ενεργητικού και συμμετοχών» ύψους -2,1 δισ. €. 

- Πτώση της Κερδοφορία Προ Φόρων και Μετά Φόρων (χωρίς τη ΔΕΗ) της τάξης -10,7% και -7,4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2018, λόγω της επίπτωσης των αυξημένων «χρηματοοικονομικών εξόδων» λόγω αύξησης του συνολικού Δανεισμού, αλλά παράλληλα διατήρηση των μεγεθών σε επίπεδα >+1000% από τα χαμηλά της χρήσης 2013.

- Μικρή Μείωση της Καθαρής Θέσης σε ποσοστό -0,9% σε σχέση με το 2018 στα επίπεδα των 31,4 δισ. €.

- Αύξηση του Ενεργητικού της τάξης του +7,9% σε σχέση με το 2018 στα επίπεδα των 91,7 δισ. € με στόχο την ενίσχυση της περιουσίας των μετόχων τους.

- Αύξηση του Συνολικού Δανεισμού, στα 31,3 δισ. € (+14,4%) σε σχέση με τη χρήση 2018, με ισόποση αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού, γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη πτώση της απόδοσης του 10ετους ομολόγου κατά το 2019, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιτύχουν δανεισμό από τις Τράπεζες με ελκυστικά επιτόκια, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσουν τους επενδυτικούς σκοπούς τους.

- Αύξηση των Υποχρεώσεων σε ποσοστό +13,1% σε σχέση με το 2018, η οποία οφείλεται στην αύξηση του Δανεισμού καθώς και στην εφαρμογή του IFRS 16 με την προσθήκη των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

- Αύξηση στις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές, στα επίπεδα των 6,8 δις €, σε ποσοστό +9,4% σε σχέση με την χρήση 2018, μέγιστη τιμή της δεκαετίας, δείγμα του επιπέδου των επενδύσεων που έχουν προβεί τα τελευταία χρόνια και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

- Σταθερό CAPEX, για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων, στα επίπεδα των 3,9 δις €, δείγμα της προσήλωσης στον στόχο της συνεχώς βελτίωσης της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

- Μεγάλη Αύξηση των Tαμειακών Διαθεσίμων σε ποσοστό +23,7% σε επίπεδα υψηλότερα των 11,1 δισ. € σε σχέση με την χρήση 2018, γεγονός που αντικατοπτρίζει στην ύπαρξη υψηλής ρευστότητας από την απόδοση των επενδύσεων. 

- Μείωση του Αριθμού των Εργαζομένων σε ποσοστό -3,5%, (απόλυτη μείωση -6,300 θέσεις) σε σχέση με την χρήση 2018, η οποία όμως προέρχεται από την μείωση του συγκεκριμένου αριθμού σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο αυτών το οποίο παραμένει σε θετικό ισοζύγιο (ΟΤΕ -1.600 θέσεις εργασίας, ΔΕΗ -1.600 θέσεις εργασίας, MIG -3.600 θέσεις εργασίας)

- Αύξηση του Συνολικού Κόστους Απασχόλησης (μικτή μισθοδοσία + εργοδοτικές εισφορές) των εργαζομένων, στα επίπεδα των 7,9 δισ. €, ποσοστό +3,1% σε σχέση με την χρήση 2018, αποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν τους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, είτε με τις εισφορές τους προς τα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία είτε με τις παροχές τους προς τους εργαζομένους

- Αύξηση του λόγου Ebitda Margin, στα επίπεδα του 13,0% σε σχέση με 11,1% την χρήση 2018, ποσοστό +17,3%, απόδειξη της βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων, με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων και κερδοφόρων προϊόντων

- Αύξηση του λόγου Debt to Equity, συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια, στα επίπεδα του 99,7% από 86,4% για την χρήση 2018, δεδομένης της αύξησης του συνολικού δανεισμού για την χρήση 2019

- Σταθερότητα του λόγου Return on Equity (ROE), της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, στα επίπεδα του 0,075 (ή 7,5%), μέγιστη τιμή της δεκαετίας, δείγμα της απόδοσης των επενδύσεων που έχουν ολοκληρωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα

- Μικρή Πτώση του λόγου Return on Assets (ROA), της αποδοτικότητας του ενεργητικού, στα επίπεδα του 0,037 (ή 3,7%), σε σχέση με τη χρήση 2018, παραμένοντας στα υψηλά της δεκαετίας

- Ελκυστική Αποτίμηση της Κύριας Αγοράς αλλά και των εταιριών που διαπραγματεύονται σε αυτήν, με τον λόγο P/E να είναι στα επίπεδα του 16,7 με τιμές Ιουνίου 2020 (19-Ιουν-2020) και το σύνολο των μετοχών να έχουν P/E μικρότερο του 20 (24 εκ των οποίων να έχουν μακρότερο του 10), αποδεικνύοντας τον βασικότερο ίσως λόγο για τον οποίο κατά το 1ο πεντάμηνο του 2020 οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζουν σημαντικές εισροές σε σχέση με τους ξένους επενδυτές δεδομένου ότι όλες οι διεθνείς αγορές έχουν πληγεί από τον COVID-19.

Κύρια συμπεράσματα 

- Σταθερότητα στις Πωλήσεις των Εισηγμένων, το 2019 σε σχέση με το 2018, σε μέγιστες τιμές της τελευταίας δεκαετίας.

- Σταθερότητα στην Μικτή Κερδοφορία, στα επίπεδα των 11,0 δισ. € για το 2019.

- Μείωση της Κερδοφορίας Προ Φόρων (ΚΠΦ) σε ποσοστό -56,0% σε σχέση με το 2018, λόγω της ΔΕΗ και σε ποσοστό -10,7% χωρίς τον συνυπολογισμό της ΔΕΗ.

- Μείωση της Κερδοφορίας Μετά Φόρων (ΚΜΦ), σε ποσοστό -59,2% σε σχέση με το 2018 λόγω της ΔΕΗ και σε ποσοστό -7,4% χωρίς τον συνυπολογισμό της ΔΕΗ. 

- Η συνολική κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από την ζημιογόνο χρήση της ΔΕΗ η οποία ενσωμάτωσε στον ισολογισμό της έκτακτες προβλέψεις από «υποαξίες περιουσιακών στοιχείων».

- Στους πίνακες παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε την επίπτωση των συγκεκριμένων προβλέψεων, ύψους -2,1 δις € στα τελικά αποτελέσματα της ΔΕΗ (προ φόρων και μετά φόρων) αλλά και την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένες προβλέψεις. 

- Μικρή Μείωση -0,9% στην Καθαρή Θέση των Εισηγμένων το 2019 σε σχέση με το 2018, σε επίπεδα ανώτερα των 31,0 δισ. ευρώ. 

- Αύξηση +7,9% στο Ενεργητικό των Εισηγμένων το 2019 σε σχέση με το 2018, σε επίπεδα μεγαλύτερα των 91,0 δισ. ευρώ. 

- Αύξηση +24,1% στον Μακροπρόθεσμο Δανεισμό το 2019 σε σχέση με το 2018, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων δανεισμού.

- Μείωση -9,8% στον Βραχυπρόθεσμο Δανεισμό το 2019 σε σχέση με το 2018.

- Αύξηση +13,3% των Υποχρεώσεων λόγω αύξησης του Δανεισμού και της επίδρασης του IFRS 16 με την προσθήκη των μισθώσεων (Μισθώσεις= 2,3 δισ. € το 2019 έναντι 0,18 δισ. € το 2018).

- Άνοδος +9,4% στις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές το 2019 σε σχέση με το 2018, δείγμα των ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν

- Σταθερότητα στις Επενδύσεις Παγίων (CAPEX) στα επίπεδα των 3,9 δισ. €

- Αύξηση +23,7% στα Διαθέσιμα των Εισηγμένων, το 2019 σε σχέση με το 2018, σε επίπεδα υψηλότερα των 11,0 δισ. € (μέγιστη τιμή της δεκαετίας)

- Μείωση -3,5% (6.300 θέσεις εργασίας λιγότερες) στον αριθμό του προσωπικού, η προέρχεται από συγκεκριμένες εταιρίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΙΓ και ΙΝΛΟΤ) όταν στο σύνολο του δείγματος, σε 72 εταιρίες αυξήθηκε το προσωπικό, σε 38 μειώθηκε και σε 6 παρέμεινε σταθερό

- Αύξηση του λόγου Ebitda Margin, στα επίπεδα του 13,0% σε σχέση με 11,1% την χρήση 2018, ποσοστό +17,3%, απόδειξη της βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων, με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων και κερδοφόρων προϊόντων

- Αύξηση του λόγου Debt to Equity, συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια, στα επίπεδα του 99,7% από 86,4% για την χρήση 2018, δεδομένης της αύξησης του συνολικού δανεισμού για την χρήση 2019

- Σταθερότητα του λόγου Return on Equity (ROE), της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, στα επίπεδα του 0,075 (ή 7,5%), δείγμα της απόδοσης των επενδύσεων που έχουν ολοκληρωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα (σύνολο 115 εταιρίες, δεν υπολογίζεται η ΔΕΗ).