Συμφωνία Pasal - Sterner Stenhus Greece για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Συμφωνία Pasal -  Sterner Stenhus Greece για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Τη σύναψη συμφωνίας με την Sterner Stenhus Greece AB, η οποία προβλέπει ότι θα προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της Εταιρείας ύψους 10.000.000 ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε η PASAL Development Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία θα εξασφαλίσει μέσω δανεισμού, είτε από τον Επενδυτή είτε από πιστωτικό ίδρυμα, πρόσθετα κεφάλαια ύψους 13.000.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει 22.000.000 ευρώ από τα κεφάλαια αυτά προκειμένου να προβεί σε ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς την Alpha Bank Α.Ε.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της διεξαγωγής από τον Επενδυτή νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου στην Εταιρεία, διάρκειας περίπου ενός μήνα, με ικανοποιητικά για τον Επενδυτή αποτελέσματα και της εκ μέρος της Εταιρείας τήρησης των υποχρεώσεών της από την από 29.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης, που έχει επικυρωθεί με την υπ' αριθμ. 712/29.08.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εφόσον οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις συντρέξουν, η παραπάνω συναλλαγή θα λάβει χώρα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης έως 60 ημέρες, και η Εταιρεία θα προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων και, εν γένει, σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας από τον Επενδυτή θα επιτευχθεί η χρηματοοικονομική εξυγίανση της Εταιρείας και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή της. Σημειώνεται ότι η PASAL και σήμερα δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους, ενώ μετά και την επικείμενη πώληση θυγατρικής εταιρείας (ιδιοκτήτριας του εμπορικού AthensHeart) ο τραπεζικός της δανεισμός θα μειωθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Η Διοίκηση της PASAL, με την οργάνωση και την εμπειρία της και με την υποστήριξη της STERNER STENHUS θα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στον κλάδο του εγχώριου real estate.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με επόμενες ανακοινώσεις της για την εξέλιξη της παραπάνω συναλλαγής, καταλήγει στην ανακοίνωσή της.