Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 41% στα κέρδη α' εξαμήνου 2016

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,8% και των κερδών κατά 41% παρουσίασε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης στο α'' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το α'' εξάμηνο του 2015. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 41,1% στα 8,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 5,7 εκατ. ευρώ στο α'' εξάμηνο του 2015, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 3,8% στα 150,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 145,1 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται στα εξής:

- Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Αμερικάνικη αγορά
- Μείωση των τιμών των πρώτων υλών
- Περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής
- Βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία)
- Θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ λίρας Aγγλίας στην αποτίμηση δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα των θυγατρικών του Ομίλου, οι οποίες έχουν ως νόμισμα αναφοράς τη λίρα Αγγλίας.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α'' εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.06.2016 ανήλθε σε 58,8 εκατ. σε σχέση με 42,4 εκατ. στις 31.12.2015 ως απόρροια της χρηματοδότησης μεγάλου μέρους του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 2015-2016, ύψους 32 εκ. ευρώ με τη χρήση leasing και τραπεζικού δανεισμού. O δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,5 παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το β'' εξάμηνο του 2016, στο τρίτο τρίμηνο συνεχίζεται η ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Είναι γεγονός ότι και στο β'' εξάμηνο του 2016 συνεχίζεται η αστάθεια και η αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά ο Όμιλος συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση της θέσης του έναντι του ανταγωνισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.