ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

ΟΛΘ: Ανθεκτικότητα στα μεγέθη, αύξηση εργασιών σε επίπεδο 9μήνου

ΟΛΘ: Ανθεκτικότητα στα μεγέθη, αύξηση εργασιών σε επίπεδο 9μήνου

Ανθεκτικότητα έδειξαν οι εργασίες του ΟΛΘ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020, ενώ σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στο 3ο τρίμηνο, όπου η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε αύξηση κατά 9,6%, επηρεάζοντας θετικά και τα αποτελέσματα.

Ύστερα από ανακοίνωση - απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επίπτωση της πανδημίας στις εργασίες του ομίλου, ο ΟΛΘ ανακοίνωσε ότι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020 αυξήθηκε κατά 9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020.

Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, καθώς από 328k TEUs το 9μηνο του 2019, έφτασε στα 335k TEUs τους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρήσης.

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το Q3/2020. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από 3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3% φτάνοντας στα 18 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ. πέρυσι, ενώ για την περίοδο του 9μήνου σημειώθηκε συνολική αύξηση κατά 6,5%, από 49,5 εκατ. ευρώ πέρυσι σε 52,7 εκατ. φέτος.

Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (παρέχοντας πρόσθετα έσοδα ~ € 4,9 εκατ.), η οποία ξεπέρασε την αναμενόμενη πτώση των εσόδων από το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου (πτώση κατά ~ € 1,6 εκατ.). Υπογραμμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από την μείωση των διακινουμένων φορτίων λόγω της πανδημίας, ωστόσο η αύξηση των εσόδων ήταν εμφανής, λόγω των αλλαγών που εφαρμόστηκαν από πέρυσι και αναλύονται παρακάτω.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα κύρια στοιχεία για τα έσοδα και την κερδοφορία:

Τα Κέρδη πριν από Τόκους & Φόρους (EBIT), αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 11,4%, από 5,7 εκατ. ευρώ το Q3/2019, σε 6,3 εκατ. ευρώ το Q3/2020, ενώ τα EBIT κατά το 9μηνο μειώθηκαν κατά 2,4%, από 17,3 εκατ. το 9Μ/2019 σε 16,9 εκατ. ευρώ το 9Μ/2020.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), ακολούθησαν την ίδια τάση με τα EBIT για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 9,5%, από 7,2 εκατ. το Q3/2019 σε 7,9 εκατ. το Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από 21,8 εκατ. ευρώ το 9M/2019, σε 21,6 εκατ. το 9M/2020.

Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι.

Η κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 9μήνου του 2019, επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε την κυκλοφορία των φορτίων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους διακινουμένους όγκους και χαμηλότερες πωλήσεις από τις αναμενόμενες.

Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος επηρεάστηκε δυσμενώς από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο στην κερδοφορία που απορρέει από τα αποτελέσματα της μειωμένης διακίνησης φορτίων λόγω Covid-19. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. είναι αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Λιμένος, καθώς και για τις ευρύτερες προοπτικές των εγγύτερων οικονομιών.

Την περίοδο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα 11,8 εκατ. ευρώ με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα 102 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Επιπλέον, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι έλαβε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator-ΑΕΟ) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι και ασφαλής επιχειρηματικοί εταίροι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και απολαμβάνουν μία σειρά από οφέλη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, η διεθνής αναγνώρισή τους μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και η ενίσχυση αναγνωρισιμότητας της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω και του δικαιώματος χρήσης του κατοχυρωμένου λογοτύπου ΑΕΟ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατηγικός ρόλος της ΟΛΘ Α.Ε. στην ανάπτυξη της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύεται περαιτέρω, με την ταχύτερη εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.