7ος χρόνος, ημέρα 2186η
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021

ΙΑΣΩ: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2018

ΙΑΣΩ: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2018

Στα 12,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΙΑΣΩ το 2018, ενισχυμένα κατά 22,8% έναντι της χρήσης του 2017.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών μετά Rebate και Clawback της μητρικής αυξήθηκε κατά 8,4% και το EBITDA κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε κατά 29% ως αποτέλεσμα κυρίως της από επένδυσης από το ΙΑΣΩ General.

Κατά το έτος 2018 η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ παρουσίασε ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης της εισπραξιμότητας απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο κύκλος εργασιών του Α΄ Τριμήνου του 2019 σε επίπεδο ομίλου αναμένεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του ομίλου ΙΑΣΩ στη χρήση του 2018 έχουν ως εξής:


Σημείωση: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης του 2018, εμπεριέχουν μόνο το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General (λόγω πώλησης την 05/04/18) ενώ τα αποτελέσματα του 2017 εμπεριέχουν όλη την χρήση του 2017 και ως εκ τούτου δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα.

Παρατίθενται παρακάτω τα proforma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χωρίς την επίδραση της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE για το 2018 και 2017.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας που παρατίθενται ανωτέρω για την περίοδο από 01/01/2018 βασίζονται στα εσωτερικά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και ισοζύγια λογαριασμών, δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας και προηγούνται της δημοσίευσης των ετήσιων ελεγμένων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, δύναται να αποκλίνουν από τα οριστικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018, τα οποία και θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποδίδεται βασιμότητα υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων με την Έκθεση του Ελεγκτή αναμένεται την 22/04/2019.