7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Γ. Στουρνάρας: Το ΤΧΣ πρέπει να πέσει κάτω από το blocκing minority στην Πειραιώς

Γ. Στουρνάρας: Το ΤΧΣ πρέπει να πέσει κάτω από το blocκing minority στην Πειραιώς

O περιορισμός του ΤΧΣ σε μειοψηφικό ποσοστό (non-blocking minority) στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί η στήριξη της τράπεζας με ιδιωτικά κεφάλαια σε διατηρήσιμη βάση, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται στη Βουλή.

Όπως επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας, η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία μιας διαδικασίας αποκατάστασης ορισμένων αδυναμιών στα μεγέθη του ιδρύματος. Σημεία που έχουν επισημανθεί σε επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους και τα οποία αντανακλούν σε ζητήματα ποιότητας ενεργητικού, πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ανάκαμψης των αποτελεσμάτων της τράπεζας σε διατηρήσιμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό η αύξηση κεφαλαίου που προγραμματίζει η Τράπεζα Πειραιώς είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, υπογράμμισε.

Απαντώντας στην κριτική που υποστηρίζει ότι τράπεζες έχουν κατ’ επανάληψη ανακεφαλαιοποιηθεί (με χρήματα του δημοσίου) και παρόλα αυτά δεν έχουν συμβάλει στην πιστωτική επέκταση και στις αναπτυξιακές προσπάθειες, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι τα πραγματικά στοιχεία καταδεικνύουν το αντίθετο.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το σύνολο των καταθέσεων μειώθηκε κατά 48,4% από το 2009 έως το 2015, ποσοστό που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να επιφέρει ταχεία απομόχλευση του τραπεζικού κλάδου και περαιτέρω υφεσιακές συνθήκες, η ετήσια πιστωτική συρρίκνωση στην Ελλάδα ουδέποτε υπερέβη το 4%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, εάν αναλογισθεί κανείς ότι στη διάρκεια αυτών των ετών μειώθηκε η έκθεση ξένων τραπεζών σε ελληνικές επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους αναχρηματοδότησαν λήξεις δανείων μέσω ελληνικών τραπεζών.

Αναφερόμενος στην εικόνα που εμφανίζουν οι Ισολογισμοί των τραπεζών στο τέλος του 2020 ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι:

- Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν έλλειμμα άνω των 10 δις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL: προσοχή: αυτό το μέγεθος δεν αφορά σε εποπτικές κεφαλαιακές ανάγκες), το οποίο υποχρεούνται όμως να καλύψουν σε αρκετά μεγάλο διάστημα, δηλαδή εντός των επόμενων 4-5 ετών.

- Ο μέσος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 16,6%, περίπου 3 μονάδες κάτω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την απόσταση να διευρύνεται άλλες δύο μονάδες περίπου, εάν λάβουμε υπόψη την πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (ΔΠΧΠ9).o Παράλληλα, παραμένει άλυτο και μάλιστα επιδεινώνεται το σημαντικό πρόβλημα της διάρθρωσης των εποπτικών κεφαλαίων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι με τη μορφή της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης (DTCs)

- Πρέπει να σημειωθεί η διαρκώς αυξανόμενη έμμεση εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο (bank sovereign nexus), σε συνέχεια της επέκτασης των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής καθώς και του ποσοστού της αναβαλλόμενης φορολογίας στο ενεργητικό των τραπεζών.

Τέλος, για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα δάνεια ο κ Στουρνάρας ανέφερε ότι το μέγιστο ποσό των δανείων των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών που βρέθηκαν σε καθεστώς moratoria από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2020 ανήλθε σε ενοποιημένη βάση στα €27.6δις. Το Δεκέμβριο του 2020, το υπόλοιπο των δανείων αυτών ήταν περίπου €4 δις, καθώς η περίοδος αναστολής έληξε για τα περισσότερα δάνεια πριν το τέλος του έτους και με πιο πρόσφατα στοιχεία Ιανουαρίου 2021 το ποσό μειώθηκε περαιτέρω κατά το ήμισυ.

Οι αναστολές πληρωμών αφορούσαν κατά βάση ενήμερα δάνεια (σε ποσοστό άνω του 80% κατά μέσο όρο) και στο μεγαλύτερο μέρος τους προς επιχειρήσεις (σε ποσοστό περίπου 55% κατά μέσο όρο), κυρίως προς μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αποτελούσαν δε, ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών ενήμερων δανείων των συστημικών τραπεζών (σχεδόν έφθασαν το 20% επί των ενήμερων δανείων κατά μέσο όρο).

Οι κλάδοι στους οποίους αφορούσαν τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών ήταν κυρίως πέντε, με πρώτο αυτόν της εστίασης και παροχής καταλυμάτων, του εμπορίου, της μεταποίησης, των κατασκευών και υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας και των μεταφορών.

Χρ. Στουρνάρας: Μονόδρομος η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας είχε χαρακτηρίσει μονόδρομο την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για απαξίωση της περιουσίας του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μονόδρομο καθώς όπως εξήγησε  ο κ. Σταϊκούρας δεν μπορούσε να υπάρξει εναλλακτική λύση για δύο λόγους:

Πρώτον, η μη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας θα παγίδευε το πιστωτικό ίδρυμα σε αδυναμία μεγέθυνσης του ισολογισμού της και παραγωγής οργανικών κερδών, εν μέσω ολοένα αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων και δυσχερούς πρόσβασης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Αυτό πιθανότατα θα οδηγούσε σε εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης με κόστος για τους καταθέτες και το Δημόσιο.

Δεύτερον, μετά τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές η τράπεζα χρειάζεται άμεση ενίσχυση κεφαλαίων, και η ιδιωτική συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ήταν απίθανη, όσο υπήρχε ο κίνδυνος απίσχνασης των μετόχων από μετατροπή των CoCos σε κοινές μετοχές. Κοινώς, η προηγούμενη Κυβέρνηση κατάφερε τα CoCos των 2 δισ. ευρώ, να έχουν μηδενική αξία. Προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι αναγκαία καθώς ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, στο 15,8%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9, ο δείκτης μειώνεται στο 13,8%.

Άρα είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς κεφαλαιακή ενίσχυση, είτε η τράπεζα δεν θα μπορούσε να εξυγιάνει τον ισολογισμό της, είτε θα έριχνε τους δείκτες φερεγγυότητας κάτω των ελαχίστων εποπτικών ορίων, με ότι αυτό συνεπάγεται, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την ευελιξία που έχει δείξει ο Ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός έως το 2022. Επιπροσθέτως, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου στο 45%, τον υψηλότερο στην Ελλάδα, και έναν από τους υψηλότερους μεταξύ των συστημικών τραπεζών υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Για το επίμαχο θέμα της συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω του ΤΧΣ ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι Ταμείο έχει ήδη εκφράσει, με την από 23 Νοεμβρίου 2020, ανακοίνωσή του, την ετοιμότητά του να στηρίξει την Τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

Παρέθεσε δε στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιησεις αξία του χαρτοφυλακίου έχει μειωθεί δραματικά. Συγκεκριμένα, η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση σχεδόν εκμηδένισε την αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ, δηλαδή των μετοχών που κατείχαν ουσιαστικά οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, από 11,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Ενδεικτικά, η αξία των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς συρρικνώθηκε από τα 3,71 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, στα 641 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015!

Ενώ και τα ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ συρρικνώθηκαν:

Στο 26% στην Τράπεζα Πειραιώς, από 67%.

Στο 11% στην Alpha Bank, από 66%.

Στο 2,4% στην Eurobank, από 35%.

Στο 40% στην Εθνική, από 57%.

Διαβάστε ακόμα:

Γ. Χαντζηνικολάου: Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά τα μηνύματα για την ΑΜΚ της Πειραιώς