Τέλος στο ακατάσχετο της χρηματοδότησης των κομμάτων

Τέλος στο ακατάσχετο της χρηματοδότησης των κομμάτων

Σειρά βελτιώσεων με στόχευση τη διαφάνεια χρηματοδότησης των κομμάτων αποφασίζει η κυβέρνηση, η οποία υιοθετεί σχέδιο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που αναθεωρεί με βάση και προτάσεις της τρόικας το ισχύον από το 2014 πλαίσιο.

Στην πρόταση, που αναθεωρεί πολλές διατάξεις, περιλαμβάνονται και απόψεις της επιτροπής του Ευρωπαικού Συμβουλίου GRECO.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει:

1) Περιορισμούς στις ανώνυμες δωρεές. Σύμφωνα με την ΓΓΚΔ, μία ανώνυμη δωρεά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ, όπως συμβαίνει και στη Γαλλία, ενώ το ανώτατο όριο των ανώνυμων δωρεών (σε σύνολο) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ.

2) Πλήρη κατάργηση της διάταξης ως προς το ακατάσχετο της κρατικής χρηματοδότησης σε ποσοστο 40% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε κόμμα, με μια εξαίρεση: εάν πρόκειται για μισθούς εργαζομένων, τότε το ακατάσχετο δεν πρέπει να ξεπερνά ποσοστό 15% επί της κρατικής χρηματοδότησης.

3) Σήμερα, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, ολόκληρο το ποσό της δωρεάς εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη. Κατά την κρίση της γενικής γραμματείας, θα πρέπει να μειωθεί στο 50% η έκπτωση του φόρου, που, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ προς τα κόμματα και τα 5.000 ευρώ προς τους υποψήφιους βουλευτές.

4) Την απαγόρευση της χρηματοδότησης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και κάθε μορφής επιχειρήσεις, είτε ημεδαπές, είτε αλλοδαπές, είτε εξωχώριες.

Σύμφωνα με τον τελευταιο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους. Αυτή και μόνο η διάταξη, σύμφωνα με την ΓΓΚΔ, δεν αρκεί και πρέπει να μπουν ακόμη τρεις «παράμετροι» που θα εντείνουν τη διαφάνεια.

Ποιες είναι αυτές;

--- ότι η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που χορηγήθηκαν.

--- να ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση που υπάρξει διαγραφή μέρους ή συνόλου τραπεζικού δανείου αυτό θα αποτελεί έμμεση χρηματοδότηση για την οποία θα πρέπει να ενημερώνεται ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

---Παράλληλα, θα μπορούσε να συμφωνηθούν τρόποι μεταξύ των υπερδανεισμένων κομμάτων, των τραπεζών και του υπουργείου Οικονομικών, ώστε τα επόμενα χρόνια να υπάρξει μία παρακράτηση μέρους της ετήσιας επιχορήγησης των κομμάτων, η οποία να παραδίδεται απευθείας στις τράπεζες για τη μείωση του δανεισμού.

6) Προτείνεται η υποχρεωτική χρήση Ορκωτών Ελεγκτών για την σύνταξη των οικονομικών λογαριασμών και του ετήσιου απολογισμού των κομμάτων.

7) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωκοινοβουλίου υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πάσης φύσεως βιβλία, παραστατικά και λοιπά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο μηνών από το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.