Υπ. Ανάπτυξης: Άρση απορρήτου και συνεργασία με ΕΥΠ κατά του παρεμπορίου

Υπ. Ανάπτυξης: Άρση απορρήτου και συνεργασία με ΕΥΠ κατά του παρεμπορίου

Την άρση του τηλεφωνικού, τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και συνεργασία με την ΕΥΠ για την καταπολέμηση του παρεμπόριου, καθώς και πρόστιμα που φτάνουν τα 100.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», που αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. 

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται, σύμφωνα με το υπουργείο, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς θα μπορεί να συνεργάζεται με την ΕΥΠ και να ζητά την άρση του τηλεφωνικού, τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Η "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς", η οποία θα αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα έχει ως αποστολή τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών,

Επίσης στις αρμοδιότητές της είναι η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ακόμα στις αρμοδιότητές της θα είναι η συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των Διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσιών άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές.

Τα μικτά κλιμάκια, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου, δύνανται να βεβαιώνουν και φορολογικής φύσεως παραβάσεις και σχετίζονται με υπηρεσίες που προσφέρονται απευθείας στον καταναλωτή.

Οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, να συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία.

Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των 5 και μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Ο διοικητής διορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία τριών ετών. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή μόνιμος ή ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού δημόσιου τομέα, είτε με απόσπαση είτε με μετακίνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου.

Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί για τρία ακόμη έτη. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η μηνιαία αμοιβή, κατ’ ανώτατο όριο, στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου εκτός εάν οι μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης είναι υψηλότερες.

Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.500 ευρώ για αριθμό έως 500 τεμαχίων και φθάνουν τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων συνολικού αριθμού από 5001 και άνω τεμαχίων.

Για την περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των 3.000 τεμαχίων πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.