7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

«Υγεία OPTIMUM»: Ο πολυτιμότερος σύμμαχος της Υγείας από την INTERLIFE Ασφαλιστική

«Υγεία OPTIMUM»: Ο πολυτιμότερος σύμμαχος της Υγείας από την INTERLIFE Ασφαλιστική

Ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, το Υγεία OPTIMUM, προσφέρει η INTERLIFE Ασφαλιστική με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει πλήρη Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε περίπτωση Ασθένειας ή Ατυχήματος καλύπτοντας τα έξοδα νοσηλείας σε κορυφαία Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ο ασφαλιζόμενος διατηρεί και το δικαίωμα να επιλέξει το Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική που επιθυμεί για τη νοσηλεία του.

Ο ασφαλιζόμενος κατά τη νοσηλεία του εξασφαλίζει το κόστος δωματίου και τροφής, παραμονής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Αποκλειστικής Νοσοκόμας, Χρήσης Χειρουργείου και Αναισθησίας, Υγειονομικού Υλικού, Φαρμάκων, Μικροβιολογικών Αναλύσεων, Ιατρικών και Απεικονιστικών Εξετάσεων, τις αμοιβές Χειρουργών, Αναισθησιολόγων και Θεραπόντων Ιατρών κ.α.

Το Πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των εξόδων και για Επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες, Προληπτική Μαστεκτομή και Αποκατάσταση Μαστών, Ρομποτική Χειρουργική, Συγγενείς Παθήσεις, Έξοδα Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού, Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία και Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά.

Επιπλέον, στις παροχές του Προγράμματος Υγεία OPTIMUM συμπεριλαμβάνεται Νοσοκομειακό Επίδομα, Χειρουργικό Επίδομα, Επίδομα Μητρότητας, Επίδομα Καλής Χρήσης και Απαλλαγή Καταβολής Ασφαλίστρων λόγω αιφνίδιας Απώλειας Εργασίας ή διακοπής Επαγγελματικής Δραστηριότητας.

Πιο αναλυτικά οι παροχές:

Νοσοκομειακές Δαπάνες στην Ελλάδα: Η Εταιρία θα καλύψει τα αναγνωρισμένα έξοδα, ως 500.000€ ανά ασφαλιζόμενο άτομο (σε ποσοστό 100%) για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα και σε δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και 80% για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Νοσοκομειακές Δαπάνες στο εξωτερικό: Η Εταιρία θα καλύψει απολογιστικά τα αναγνωρισμένα έξοδα για τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη του ασφαλισμένου, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα επιθυμεί ο ίδιος, έως 500.000€ ανά ασφαλιζόμενο άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία και έως 300.000€ στις Υπόλοιπες Χώρες, τις Η.Π.Α και τον Καναδά.

Εκπιπτόμενο ποσό (που παρακρατείται μία φορά ετησίως): 700€ ή 1.500€ ανά ασφαλιστικό έτος και ανά άτομο. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό.
Θέση Νοσηλείας: Δίκλινο (Β΄ θέση) – δυνατότητα αναβάθμισης.

Αμοιβές Ιατρών: Καταβάλλονται οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου & θεράποντα ιατρού βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών και ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.

Νοσηλεία σε ΜΕΘ & ΜΑΦ: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής του ασφαλισμένου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), χωρίς επί μέρους όριο.

Αποκλειστική Νοσοκόμα: Καλύπτονται τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο, έως του ποσού των 100€ ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.

Επεμβάσεις χωρίς Διανυκτέρευση: Καλύπτεται το σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων για χειρουργική επέμβαση του ασφαλισμένου, εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 50% του εκπιπτόμενου ποσού (350€ ή 750€).

Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες: Καλύπτεται το σύνολο των εξόδων εφόσον πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου, σε διάστημα 48 μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο και μετά την παρακράτηση του εκπιπτόμενου ποσού. Το εκπιπτόμενο ποσό παρακρατείται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια των 48 μηνών.

Έξοδα Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού : Καλύπτονται τα έξοδα θεραπείας στα Εξωτερικά Ιατρεία αποκλειστικά εντός των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή σε Δημόσιο νοσοκομείο έως το ανώτατο ετήσιο όριο των 500€.

Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία :Καλύπτονται έξοδα έως 1.000€ ανά περίπτωση, αποκλειστικά για Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Νοσοκομειακό Επίδομα:  Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 100€ με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.

Χειρουργικό Επίδομα:  Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφάπαξ Επίδομα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης, βάσει πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων και ποσοστού (%) και έως το ανώτατο όριο των 2.000€.

Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά : Καλύπτεται η Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά του ασφαλισμένου αποκλειστικά εντός Ελληνικής Επικράτειας, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθενείας, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο.

Επιπλέον Παροχές:

  • Ρομποτική Χειρουργική
  • Αποκατάσταση Μαστών & Προληπτική Μαστεκτομή
  • Επίδομα Μητρότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω ανεργίας
  • Κάλυψη συγγενών παθήσεων
  • Επίδομα καλής χρήσης
  • Τηλεφωνικό Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο

Συμβουλευτείτε τον Ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.interlife-programs.gr/ygeiaoptimum/.