8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Νομοσχέδιο υπουργείου Εσωτερικών: Σύνδεση προσλήψεων με κινητικότητα και κενές θέσεις

Σύνδεση προσλήψεων με κινητικότητα και κενές θέσεις

Νέες προσλήψεις, μόνον εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες προσωπικού μέσω του συστήματος κινητικότητας, επιτάχυνση των διαδικασιών για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ, αλλά και σειρά ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τους φορείς δήμων και περιφερειών περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και η επεξεργασία του οποίου θα αρχίσει σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή.

«Επιβάλλεται το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης η υποχρέωση να μετάσχουν στο ψηφιακό οργανόγραμμα, χωρίς εξαιρέσεις» αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. «Το εν λόγω οργανόγραμμα αποτελεί, πλέον, την ψηφιακή πλατφόρμα πάνω στην οποία οικοδομείται το νέο σχήμα της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, είτε μέσω ενδοδιοικητικής κινητικότητας (μετατάξεις- αποσπάσεις) είτε μέσω νέων προσλήψεων». επισημαίνεται και προστίθεται χαρακτηριστικά: «Δεν θα εγκρίνεται καμία πρόσληψη τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης… χωρίς προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα».

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο «εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου ‘’στελέχωση’’ αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς η κινητικότητα συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης». Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρχουν στο εξής δύο αντί για τρεις κύκλοι κινητικότητας ετησίως.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η απλούστευση της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση και μειώνονται τα διοικητικά βάρη, ενώ η διαδικασία επιλογής υποψηφίου καθίσταται πιο ευέλικτη για τους φορείς υποδοχής, καθώς η συνέντευξη μετατρέπεται σε δυνητικό στοιχείο επιλογής.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας (απουσία κεντρικού συνολικού προγραμματισμού στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, διαδικασίες με μη προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα ή ημερομηνία λήξης με αποτέλεσμα αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη ή απόσπαση να μην έχουν ολοκληρωθεί και να εκκρεμούν από τους πρώτους κύκλους του 2018, και ως συνέπεια να μην έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των υπηρεσιών, απουσία αξιολόγησης των λειτουργικών αναγκών των φορέων και δίδεται βάρος μόνο στη διασφάλιση του δικαιώματος του υπαλλήλου για μετάταξη ή απόσπαση, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος υποστελέχωσης των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της μη εύρυθμης λειτουργίας τους), επιχειρείται η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς η κινητικότητα συνδέεται με άμεσο τρόπο με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων και να καλύπτονται οι ανάγκες τους» σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών.

«Οι διαδικασίες στελέχωσης ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και, άρα, οι υπηρεσίες «καλύπτουν» κατά τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες τους σε στελεχικό δυναμικό, γεγονός που αντανακλά στις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, λόγω της σύντμησης των σχετικών χρονικών ορίων αλλά και της απλούστευσης των εμπλεκομένων οργάνων και διαδικασιών» προσθέτουν.

Επιτάχυνση διαδικασιών ΑΣΕΠ

Στόχος των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Όπως επισημαίνεται, προβλέπεται για την επιτάχυνση του έργου του ΑΣΕΠ, η μείωση των τμημάτων του από 5 σε 3. Για για λόγους μείωσης του διοικητικού κόστους, ειδικώς για τους τίτλους στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, αυτοί θα γίνονται δεκτοί στις διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς να απαιτείται μετάφραση αυτών.

Μέχρι τώρα οι –χιλιάδες πολλές φορές- υποψήφιοι έπρεπε να μαζέψουν και να πιστοποιήσουν διάφορα έγγραφα προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις της ανεξάρτητης Αρχής για πρόσληψη σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό θα γίνεται στο εξής απευθείας ηλεκτρονικά, καθώς θα υπάρχει πρόσβαση στα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της διασύνδεσης των διαφόρων συστημάτων.

Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης πάνω από το μισό. Σημειωτέον μάλιστα πως σε περιπτώσεις προκηρύξεων με μεγάλο αριθμό θέσεων μπορεί να απαιτούνται 2 ακόμη και 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Ως αποτέλεσμα, φορείς που έχουν ανάγκες, δεν θα χρειάζεται πλέον να μένουν υποστελεχωμένοι επί μακρόν εξαιτίας χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επίσης, θα λαμβάνεται πλέον σε θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίνεται προβάδισμα βάσει ηλικίας για να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες ενστάσεων.

Ειδικές ρυθμίσεις για δήμους

Σειρά νομοθετικών διατάξεων προβλέπονται και για τους δήμους, για τους οποίους ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα. «Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, είναι εμβληματικές και αφορούν την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό και τη ριζική βελτίωση της διαδικασίας προσλήψεων» υπογράμμισε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών:

* Συστήνεται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών, με εισηγητικές αρμοδιότητες

* Εισάγεται ο θεσμός της τεχνικής βοήθειας τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων (δήμοι) ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων και ο μέγιστος δυνατός βαθμός εν τοις πράγμασι απορρόφησης

* Προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ευέλικτα και πρωτοποριακά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική στήριξη των δήμων και των περιφερειών, με στόχο να αποτελέσουν ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αποδεσμευμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες, με το οποίο οι ΟΤΑ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πάσης φύσεως προσφερόμενα αναπτυξιακά προγράμματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

* Λήγει ο αποτυχημένος θεσμός της «διοικητικής υποστήριξης» μεταξύ των δήμων, ο οποίος διόγκωσε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έτι περισσότερο, επιβράδυνε υπέρμετρα το βαθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω της δυσλειτουργίας που προκάλεσε ακόμα και στις ελάχιστες λειτουργικές τεχνικές υπηρεσίες των δήμων

* Εισάγεται νέο πλαίσιο για τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται ότι οι ΟΤΑ και συγκεκριμένα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη

* Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς) ένα σύστημα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του γραφειοκρατικού κυκεώνα και της εύρεσης του κάθε φορά αρμόδιου, ώστε ο πολίτης να απευθύνεται σε ένα σημείο (δήμος) και να επιλύει άμεσα το πρόβλημά του

«Πρόληψη στο Σπίτι» μετά το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών. Στόχος του προγράμματος –βάσει του νομοσχεδίου- είναι η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτού θα ενταχθούν όσοι είναι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και προβλέπεται η αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε συμβεβλημένους γιατρούς μέσω υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Κάθε δήμος θα επιδοτείται για τη λειτουργία του προγράμματος, ενώ θα μπορεί να συνάπτει και σύμβαση, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, νοσοκομεία ή τοπικές μονάδες υγείας εφόσον διαθέτουν την υποδομή και το προσωπικό για την αξιολόγηση των εξετάσεων. Παράλληλα, όμως, με το νομοσχέδιο ορίζεται πως όσοι διορίζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεσμεύονται με υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στις θέσεις τους.

Κατά παρέκκλιση του περιορισμού προσλήψεων, το νομοσχέδιο προβλέπει ειδικές διατάξεις για την κάλυψη αναγκών στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός) των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, υπάρχει πρόβλεψη για απαγόρευση μετακίνησης, απόσπασης ή μετάταξης των υπαλλήλων για μία επταετία «για να διασφαλιστεί ότι εξυπηρετείται ο σκοπός της επαρκούς και διαρκούς στελέχωσης με έμπειρο προσωπικό των ευαίσθητων αυτών υπηρεσιών για τη δημόσια υγεία».