ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Στο opengov.gr η αναθεώρηση του νόμου περί προμηθειών (4412/2016)

Στο opengov.gr η αναθεώρηση του νόμου περί προμηθειών (4412/2016)

Αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο οpengov.gr το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». Πρόκειται για το νόμο που αναθεωρεί συνολικά τον 4412/2016 και ο οποίος, σύμφωνα με την παρούσα κυβέρνηση, παρουσιάζει σημαντικά εμπόδια στις δημόσιες συμβάσεις έργων και όχι μόνο.

Το σχέδιο νόμο με τίτλο «Για τον Εκσυγχρονισμό, την Απλοποίηση και την Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και Ειδικότερες Ρυθμίσεις για τις Προμήθειες στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας», περιλαμβάνει 193 άρθρα που εκτείνονται σε περισσότερες από 270 σελίδες.

Μεταξύ των βασικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται, πρώτον, επιτάχυνση των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με την Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, δεύτερον επιτάχυνση των διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων, τρίτον εξάλειψη παρωχημένων διαδικασιών ανάθεσης (έγχαρτη μορφή) και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης (e-government / e- procurement) και τέταρτον, επιτάχυνση των διαδικασιών προδικαστικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών, που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι αλλαγές γίνονται με τη ματιά στο νέο Ταμείο Ανάκαμψης που απαιτεί πιο γρήγορες διαδικασίες συμβασιοποίησης των μεγάλων δημοσίων έργων. Επίσης με το νέο νόμο τα όρια αναθέσεων αυξάνουν ενώ μειώνονται τα όρια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες και μικρότερες επιχειρήσεις.