Σ. Μισέλ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει όλα τα μέλη της να τυγχάνουν σεβασμού