Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 18:05

-A +A

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να πάρουν δάνεια με κρατική εγγύηση - Πότε ξεκινά η διαδικασία

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 18:05
Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να πάρουν δάνεια με κρατική εγγύηση - Πότε ξεκινά η διαδικασία
-A +A

Να προετοιμάζουν τους φακέλους τους και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καλεί τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δανειοδότησης με κρατική εγγύηση, η διοίκηση της  Ελληνικής  Αναπτυξιακής Τράπεζας

Συγκεκριμένα όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της διευθύνουσας συμβούλου του Ταμείου, Αθηνά Χατζηπέτρου, η εκταμίευση των δανείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και συνεπώς «οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,  οφείλουν από τώρα να προετοιμάζουν τους φακέλους και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν π.χ. τον συνολικό κύκλο εργασιών, το μισθολογικό κόστος καθώς και τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά στοιχεία ώστε να επιταχυνθεί η εγκριτική διαδικασία».

Οι συμβάσεις με τις τράπεζες αναμένεται να υπογραφούν έως τα τέλη Μαίου ενώ η  παροχή δανείων αφορά Μικρές, Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις   

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΑΤ για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων (ΤΕΕ) θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί πως τα χορηγούμενα κεφάλαια θα είναι νέα δάνεια, καθώς όπως προβλέπει η σύμβαση που δόθηκε στις τράπεζες, απαγορεύεται ρητά η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. 

Όπως είναι γνωστό

• Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

• Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Οπως προβλέπουν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορέσει μια επιχείρηση να δανειοδοτηθεί θα πρέπει:

1. Να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή να μην έχει δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019.

2. Να είναι χρηματοοικονομικά υγιής. Με βάση τον κοινοτικό ορισμό μια εταιρεία θεωρείται προβληματική όταν έχει μειώσει την καθαρή της θέση πάνω από το μισό λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

3. Να μην  εκκρεμεί εις βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Το ύψος του χορηγούμενου δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια:

α. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

β. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

γ. Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα