7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

Κεραμέως: Η βιομηχανική αξιοποίηση της έρευνας δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού

Κεραμέως: Η βιομηχανική αξιοποίηση της έρευνας δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού

Απλοποίηση διαδικασιών, παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στους ερευνητές και τους Οργανισμούς, ενίσχυση των συνεργειών και θεσμική ενίσχυση των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αποτελούν τους τέσσερις άξονες των ρυθμίσεων που θα διέπουν την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off), όπως τα ανέλυσε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στην Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επισήμανε ότι η βελτίωση του ερευνητικού πεδίου στη χώρα μας συνιστά μία ζωτική ανάγκη, μία επένδυση στο μέλλον της χώρας μας, που περνά μέσα από την καινοτόμο, βιώσιμη παραγωγή, την εξεύρεση λύσεων σε μείζονες σύγχρονες προκλήσεις, όπως αυτή της πανδημίας ή της κλιματικής αλλαγής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και υπογράμμισε πως «η πρόσβαση στις αγορές και η βιομηχανική αξιοποίηση της έρευνας δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού»

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως:

- Ο πρώτος άξονας αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην ίδρυση εταιρειών spin-off, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των κατηγοριών σε εταιρείες τεχνοβλαστών, εφόσον έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής του ίδιου του ΑΕΙ στις εταιρείες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης των συμβάσεων και ίδρυσης εταιρειών spin-off προς την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος, ενισχύοντας τον ρόλο τους σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος και του προσωπικού του.

- Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στους ερευνητές, τις ερευνητικές ομάδες αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν απρόσκοπτα το σκοπό τους. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε διοικητική θέση εταιρείας τεχνοβλαστού χωρίς αυτό να αποτελεί ασυμβίβαστο με τη θέση στο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χορήγησης διευκολύνσεων (άδεια άνευ αποδοχών, μερική απασχόληση) για την ενασχόληση με το έργο της εταιρείας τεχνοβλαστού, ενώ παρέχονται και κίνητρα προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες spin-off.

- Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση των συνεργειών καθώς η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της ερευνητικής δραστηριότητας, εξορθολογίζοντας τα κόστη, αξιοποιώντας γνώσεις και διαφορετικές ειδικότητες, αυξάνοντας τις οικονομίες κλίμακας.

- Ο τέταρτος άξονας αφορά την θεσμική ενίσχυση των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Με τις νέες διατάξεις ερευνητικοί οργανισμοί και Πανεπιστήμια αποκτούν περισσότερες αρμοδιότητες, ευελιξία κινήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποκεντρώνονται οι εξουσίες και μειώνεται η γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων ενισχύεται ο αναπτυξιακός ρόλος των ΑΕΙ, ενισχύεται ο ρόλος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ενώ αυξάνονται οι ίδιοι οι πόροι των ιδρυμάτων μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και της διενέργειας συμπράξεων με παραγωγικούς φορείς.

«Στόχος είναι η δημιουργία του συνεκτικού, κατανοητού και ευέλικτου αυτού θεσμικού τοπίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς να αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και την παραγωγή προϊόντων έντασης γνώσης που θα καταφέρουν να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες, αποτελώντας αναπτυξιακό μοχλό για την ίδια την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας», κατέληξε η Υπουργός.

Να σημειωθεί ότι ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν είτε από καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου από την ενασχόλησή τους στα εργαστήριά του είτε από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Πανεπιστήμιο.