ΕΣΗΑΠΕ: Άδικη και αχρείαστη η εφάπαξ εισφορά στις ΑΠΕ για το έλλειμμα

ΕΣΗΑΠΕ: Άδικη και αχρείαστη η εφάπαξ εισφορά στις ΑΠΕ για το έλλειμμα

Άδικο εισπρακτικό μέτρο και όχι απαραίτητο, χαρακτηρίζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 6% επί του τζίρου των παραγωγών για την κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού μέσω του οποίου πληρώνονται.

Σύμφωνα μάλιστα με τους «πράσινους» παραγωγούς, είναι λάθος η θέση του υπουργείου Ενέργειας να εξομοιώνει την επιβολή της εφάπαξ εισφοράς συνολικού ύψους 110 εκατ ευρώ με την επιβολή χρέωσης αντίστοιχου ποσού στους προμηθευτές, όταν αυτή αντισταθμίζεται και υπερκαλύπτεται από την κατάργηση από 1η Ιανουαρίου του μηχανισμού μεταβλητού κόστους. Ο ΕΣΗΑΠΕ ζητά από το ΥΠΕΝ να αντικαταστήσει το μέτρο της έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ με άλλα, ισοδυνάμου οικονομικού αποτελέσματος που δεν θίγουν τις ΑΠΕ, όπως για παράδειγμα την αύξηση των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπών CO2 στο 85%, διατήρηση του Mεσοσταθμικού Mεταβλητού Kόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για μια διετία, κ.α.). Ταυτόχρονα ζητά την προσεκτική εξειδίκευση του συνόλου των προτεινόμενων μέτρων και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη του ελλείμματος και η διατήρηση της βιωσιμότητας του λογαριασμού μέσω του οποίου πληρώνονται.

Συγκεκριμένα ο ΕΣΗΑΠΕ επισημαίνει ότι τα μέτρα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, που στόχο έχουν την κάλυψη του νέου ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (το οποίο οφείλεται πρωτίστως στην περσινή αναδρομική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% και δευτερευόντως στις επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά ηλεκτρισμού) :

Στο πλαίσιο του διαλόγου που προηγήθηκε της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ, ο ΕΣΗΑΠΕ παρουσίασε ένα αξιόπιστο πακέτο κοστολογημένων και αποτελεσματικών προτάσεων και συνδυαστικών μέτρων για την εξυγίανση του ΕΛΑΠΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης των συγκεκριμένων προτάσεών του, ο Σύνδεσμός μας επέμεινε εμφατικά στην ανάγκη αποφυγής της θεσμοθέτησης μιας νέας αναδρομικής μείωσης των τιμών αποζημίωσης των ΑΠΕ τύπου New Deal (2014) ή μιας εκ νέου «άπαξ» εισφοράς στις ΑΠΕ, όπως η αντίστοιχη που επιβλήθηκε το 2012, ως ένα εκ των μέτρων αυτών. Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι συνέπειες που θα είχε η επανάληψη της επιβολής τέτοιων μέτρων στην ασφάλεια των επενδύσεων στη χώρα μας αλλά και η αναστάτωση που θα προκαλούσε στην ενεργειακή αγορά.

Δυστυχώς, το ΥΠΕΝ επέλεξε μεταξύ άλλων και την αχρείαστη κατά την άποψή μας λύση της κάλυψης του νέου ελλείμματος και μέσω της επιβολής εφάπαξ έκτακτης εισφοράς ύψους 6% του κύκλου εργασιών για το 2020 σε όλα τα έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε καθεστώς FIT και τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 31.12.2015.

Η συγκεκριμένη πρόταση συνιστά άδικο εισπρακτικό μέτρο για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.

Προκαλεί αρνητική εντύπωση η προσπάθεια εξομοίωσης του μέτρου της έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ με αυτό της θέσπισης έκτακτου τέλους χρέωσης προμηθευτών ύψους 2 €/MWh, συνολικής απόδοσης επίσης 110 εκατ. €. Σε αντίθεση με την πραγματική επιβάρυνση που θα υποστούν οι παραγωγοί ΑΠΕ για το 2020, η έκτακτη νέα χρέωση των προμηθευτών ρεύματος για το 2021 αντισταθμίζεται πλήρως (και μάλιστα υπερκαλύπτεται) από την από 1.1.2021 αναγγελθείσα κατάργηση της χρέωσης του ΜΜΚΘΣΣ. Έτσι οι προμηθευτές όχι μόνο δεν επιβαρύνονται καθόλου για το 2021 αλλά θα καταβάλλουν ετησίως περί τα 120 εκατ. € λιγότερα από το 2022 και μετά

Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε από το ΥΠΕΝ να αντικαταστήσει το μέτρο της έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ με άλλα, ισοδυνάμου οικονομικού αποτελέσματος που δεν θίγουν τις ΑΠΕ (πχ. αύξηση των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπών CO2 στο 85%, διατήρηση του ΜΜΚΘΣΣ για μια διετία, κ.α.)

Όσον αφορά στα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, που στόχο έχουν την «περαιτέρω απελευθέρωση και την ορθολογικότερη λειτουργία της αγοράς ΑΠΕ, ο ΕΣΗΑΠΕ σημειώνει τα εξής:

«Εκτιμούμε ότι τα μέτρα κινούνται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η πλήρης εγκατάλειψη του γενικά επιτυχημένου σχήματος των τεχνολογικά εξειδικευμένων διαγωνισμών ΑΠΕ και η αντικατάστασή τους αποκλειστικά με το μη δοκιμασμένο στη χώρα μας σχήμα των κοινών διαγωνισμών για Α/Π και φωτοβολταϊκά με ποσόστωση ανά τεχνολογία δημιουργεί σειρά ερωτημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν πριν από την υποβολή του νέου σχήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και διερωτάται, με ποια κριτήρια θα καθορίζεται και πώς θα επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ποσόστωση ανά τεχνολογία στους κοινούς διαγωνισμούς; Ποιες άλλες βελτιώσεις θα γίνουν στο υφιστάμενο σχήμα των διαγωνισμών και πώς αυτές θα οδηγήσουν στην αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών;