8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Επισπεύδονται οι αποζημιώσεις σε Ολυμπία Οδό, Μορέα και Γέφυρα

Επισπεύδονται οι αποζημιώσεις σε Ολυμπία Οδό, Μορέα και Γέφυρα

Στην επιτάχυνση αποζημιώσεων και σε πιθανές παρατάσεις των συμβάσεων στοχεύει ο σχετικός διαγωνισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου. Οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, του νέου συμβούλου είναι η απόδοση μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, οι τυχόν αποζημιώσεις αυτού και οι πληρωμές προς το Δημόσιο

Παραχωρησιούχοι είναι η Ολύμπια Οδός, η Μορέας και η Γέφυρα ΑΕ. Όπως αναφέρεται στον σχετικό διαγωνισμό ο σύμβουλος θα ελέγχει το χρηματοοικονομικό μοντέλο των παραπάνω τριών συμβάσεων παραχώρησης, ενώ στην περίπτωση της επικαιροποίησης του, το Δημόσιο δεν θα αρνείται ή δεν θα καθυστερεί σε αίτημα του παραχωρησιούχου, καθώς θα πρέπει να απαντήσει μέσα σε 45 ημέρες.

Στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει απάντηση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου.

Για το ύψος των τυχόν αποζημιώσεις θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

  • Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων
  • Ονομαστική απόδοση δεσμευτικής επένδυσης
  • Λόγος κάλυψης
  • Ονομαστική απόδοση δεμσευτικής επένδυσης

Ο σύμβουλος θα ελέγχει ετησίως, την επικαιροποίηση των συμβάσεων και την υποβολή επικαιροποιημένων χρηματοοικονομικών μοντέλων. Για κάθε μία εγγραφή τους που αφορά ιστορικά στοιχεία, θα ελεγχθεί το επιτρεπτό της εγγραφής, η κανονικότητα, η επιλέξιμότητα (ότι δεν βαρύνει το Λειτουργό και είναι επιλέξιμη), η τεκμηρίωση του ποσού, η συσχέτιση με τις Ετήσιες Αναφορές και τους ισολογισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον έλεγχο των εγγραφών που αφορούν στο κόστος του έργου, στις κάθε είδους αποζημιώσεις, στις κάθε είδους συμβολές του Δημοσίου και στις αποσβέσεις καθώς και στον έλεγχο της εξέλιξης του μηχανισμού ανακύκλωσης εσόδων.