Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 20:10

-A +A

Δημοσιεύθηκαν οι αλλαγές Γαβρόγλου για το Λύκειο

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 20:10
Δημοσιεύθηκαν οι αλλαγές Γαβρόγλου για το Λύκειο
-A +A

Την απόφαση που ισχύει από το τρέχον σχολικό έτος υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με την οποία καθορίζονται οι ομα?δες και κλα?δοι μαθημα?των, ο τρο?πος και χρο?νος εξε?τασης και βαθμολο?γησης, ο ορισμο?ς και οι υποχρεω?σεις των επιτηρητω?ν, οι υποχρεω?σεις μαθητω?ν κατα? τη δια?ρκεια της εξε?τασης, ο τρο?πος διατυ?πωσης των θεμα?των, η βαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων, η αναβαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων του Γενικου? Λυκει?ου, ο τρο?πος φυ?λαξης των γραπτω?ν και κα?θε α?λλο σχετικο? θε?μα.

Συγκεκριμένα η απόφαση του Κώστα Γαβρόγλου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προβλέπει τα εξής:

Χαρακτηρισμο?ς των διδασκομε?νων μαθημα?των

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Τα μαθη?ματα της Α ? τα?ξης του Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και της Α ? τα?ξης του Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α ? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Ελληνικη? Γλω?σσα (Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α και τρι?ωρη συνεξε?ταση των κλα?δων Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α),

Μαθηματικα? (Α?λγεβρα και Γεωμετρι?α),

Ιστορι?α,

Φυσικε?ς Επιστη?μες (μο?νο οι κλα?δοι Φυσικη? και Χημει?α),

Πολιτικη? Παιδει?α (Οικονομι?α, Πολιτικοι? Θεσμοι? και

Αρχε?ς Δικαι?ου και Κοινωνιολογι?α).

β) Η ομα?δα Β ? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας και τα μαθη?ματα Επιλογη?ς, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

2. Τα μαθη?ματα της Β ? τα?ξης Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και της Β ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α ? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Γενικη?ς Παιδει?ας:

Ελληνικη? Γλω?σσα (μο?νο οι κλα?δοι Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α σε τρι?ωρη συνεξε?ταση),

Ιστορι?α,

Φυσικε?ς Επιστη?μες (μο?νο ο κλα?δος Βιολογι?α), Μαθηματικα? (μο?νο ο κλα?δος Α?λγεβρα για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν),

Συ?γχρονος Κο?σμος: Πολι?της και Δημοκρατι?α (μο?νο για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν),

και τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου?.

β) Η ομα?δα Β ? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

3. Τα μαθη?ματα της Γ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α ? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Γενικη?ς Παιδει?ας:

Ελληνικη? Γλω?σσα (μο?νο οι κλα?δοι Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α σε τρι?ωρη συνεξε?ταση),

Φυσικε?ς Επιστη?μες (μο?νο ο κλα?δος Βιολογι?α),

Μαθηματικα? (μο?νο ο κλα?δος Α?λγεβρα για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου?,

Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν),

Συ?γχρονος Κο?σμος: Πολι?της και Δημοκρατι?α (μο?νο για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν),

και τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου?.

β) Η ομα?δα Β ? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

4. Τα μαθη?ματα της Γ ? τα?ξης Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:


α) Η ομα?δα Α ? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Νε?α Ελληνικα? (με κλα?δους τη Νεοελληνικη? Γλω?σσα και τη Νεοελληνικη? Λογοτεχνι?α σε τρι?ωρη συνεξε?ταση), Μαθηματικα? και Στοιχει?α Στατιστικη?ς, Ιστορι?α και Βιολογι?α.

β) Η ομα?δα Β ? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας, τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου? και τα μαθη?ματα Επιλογη?ς, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις.

Δ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

5. Τα μαθη?ματα της Δ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α ? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Νε?α Ελληνικα? (με κλα?δους τη Νεοελληνικη? Γλω?σσα και τη Νεοελληνικη? Λογοτεχνι?α σε τρι?ωρη συνεξε?ταση), Μαθηματικα? και Στοιχει?α Στατιστικη?ς, Ιστορι?α και Βιολογι?α.

β) Η ομα?δα Β ? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας και τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου?, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις.

Κλα?δοι μαθημα?των

1. Στις Α ? και Β ? τα?ξεις Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και στις Α ?, Β ? και Γ ? τα?ξεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου:

i. Το μα?θημα της Ελληνικη?ς Γλω?σσας χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α

β) Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα

γ) Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α

ii. Το μα?θημα των Μαθηματικω?ν χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Α?λγεβρα

β) Γεωμετρι?α

iii. Το μα?θημα των Φυσικω?ν Επιστημω?ν χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Φυσικη?

β) Χημει?α

γ) Βιολογι?α

Κα?θε κλα?δος βαθμολογει?ται χωριστα?. Ο τελικο?ς βαθμο?ς για κα?θε μα?θημα με κλα?δους ει?ναι ο με?σος ο?ρος των τελικω?ν βαθμω?ν των κλα?δων του με προσε?γγιση δεκα?του.

2. Στη Γ ? τα?ξη Ημερη?σιου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου το μα?θημα «Νε?α Ελληνικα?» χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Νεοελληνικη? Γλω?σσα

β) Νεοελληνικη? Λογοτεχνι?α.

Κα?θε κλα?δος βαθμολογει?ται χωριστα?.

Ο τελικο?ς βαθμο?ς του μαθη?ματος ει?ναι ο με?σος ο?ρος των τελικω?ν βαθμω?ν των κλα?δων του με προσε?γγιση δεκα?του.

Κοινοποι?ηση της προφορικη?ς βαθμολογι?ας - Ενημε?ρωση των κηδεμο?νων

1. Στο τε?λος κα?θε τετραμη?νου και μετα? την κατα?θεση και καταχω?ριση της προφορικη?ς βαθμολογι?ας, καλου?νται οι κηδεμο?νες των μαθητω?ν για ενημε?ρωση αναφορικα? με την επι?δοση, την επιμε?λεια, τη φοι?τηση και τη συμπεριφορα? των παιδιω?ν τους και τους επιδι?δεται ο ατομικο?ς ε?λεγχος προο?δου του μαθητη?.

2. Με ευθυ?νη του Διευθυντη? και με απο?φαση του Συλλο?γου των διδασκο?ντων στα με?σα κα?θε τετραμη?νου οργανω?νεται μι?α (1) τουλα?χιστον συνα?ντηση κηδεμο?νων, με σκοπο? την ενημε?ρωση? τους .

Κατο?πιν συνεννο?ησης Διευθυντη? και διδασκο?ντων, ορι?ζεται προ?γραμμα ενημε?ρωσης των κηδεμο?νων, συ?μφωνα με το οποι?ο κα?θε διδα?σκων ε?χει την υποχρε?ωση μι?α (1) τουλα?χιστον ημε?ρα την εβδομα?δα να δε?χεται τους κηδεμο?νες των μαθητω?ν. Το προ?γραμμα ανακοινω?νεται στην αρχη? του διδακτικου? ε?τους και κοινοποιει?ται γραπτω?ς στους κηδεμο?νες με?σω των μαθητω?ν.

3. Οι κηδεμο?νες των μαθητω?ν δικαιου?νται να ενημερω?νονται απο? τους διδα?σκοντες, κατα? τις ημε?ρες που ε?χουν ορισθει? στο προ?γραμμα ενημε?ρωσης κηδεμο?νων, για ο?λα τα στοιχει?α.

Οι διδα?σκοντες επιδεικνυ?ουν τα γραπτα? των μαθητω?ν, εφο?σον ζητηθει? απο? τους κηδεμο?νες τους και μο?νο. Παρα?λληλα οι γονει?ς ε?χουν τη δυνατο?τητα να ενημερω?σουν τους εκπαιδευτικου?ς για θε?ματα που πιθανω?ς επηρεα?- ζουν την επι?δοση των παιδιω?ν τους.

4. Στους ελε?γχους προο?δου που δι?νονται στους μαθητε?ς και στους κηδεμο?νες, αναγρα?φεται υποχρεωτικα? και ο αντι?στοιχος με?σος ο?ρος της προφορικη?ς βαθμολογι?ας ο?λων των μαθητω?ν του τμη?ματος για κα?θε μα?θημα.

Θε?ματα των εξετα?σεων

1. Τα θε?ματα των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων περιλαμβα?νουν ποικιλι?α ερωτη?σεων (π.χ. συ?ντομης απα?ντησης, ελευ?θερης ανα?πτυξης), οι οποι?ες ει?ναι κλιμακου?μενου βαθμου? δυσκολι?ας, αφορου?ν ευρει?α ε?κταση της εξεταστε?ας υ?λης, ει?ναι εφικτο? να απαντηθου?ν με πληρο?τητα στον προβλεπο?μενο χρο?νο και ακολουθου?ν τη φιλοσοφι?α των θεσμοθετημε?νων προγραμμα?των σπουδω?ν και των σχολικω?ν εγχειριδι?ων.

2. Τα θε?ματα των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων διατυπω?νονται την ημε?ρα διεξαγωγη?ς των εξετα?σεων με τη συνεργασι?α των καθηγητω?ν που διδα?σκουν το ι?διο μα?θημα στην ι?δια τα?ξη κα?θε Λυκει?ου, ει?ναι κοινα? για ο?λα τα τμη?ματα της τα?ξης του Λυκει?ου και συνυπογρα?φονται απο? τον Διευθυντη? του Λυκει?ου.

Τρο?πος εξε?τασης των μαθημα?των

1. Τα θε?ματα των προαγωγικω?ν, απολυτηρι?ων και κατατακτηρι?ων εξετα?σεων λαμβα?νονται απο? την υ?λη που ορι?ζεται ως εξεταστε?α για κα?θε μα?θημα κατα? το ε?τος που γι?νονται οι εξετα?σεις. Οι ερωτη?σεις ει?ναι ανα?λογες με εκει?νες που υπα?ρχουν στα σχολικα? εγχειρι?δια και στις οδηγι?ες του Ινστιτου?του Εκπαιδευτικη?ς Πολιτικη?ς, δια- τρε?χουν ο?σο το δυνατο?ν μεγαλυ?τερη ε?κταση της εξεταστε?ας υ?λης, ελε?γχουν ευρυ? φα?σμα διδακτικω?ν στο?χων και ει?ναι κλιμακου?μενου βαθμου? δυσκολι?ας. Οι μαθητε?ς απαντου?ν υποχρεωτικα? σε ο?λα τα θε?ματα.

2. Σε περι?πτωση κατα? την οποι?α ε?να θε?μα αναλυ?εται σε υποερωτη?ματα, η βαθμολογι?α που προβλε?πεται για αυτο? κατανε?μεται ισο?τιμα στις επιμε?ρους ερωτη?σεις, εκτο?ς αν κατα? την ανακοι?νωση των θεμα?των καθορι?ζεται διαφορετικο?ς βαθμο?ς για κα?θε μια απο? αυτε?ς.

Α. Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα

Ι. Για την εξε?ταση της Αρχαι?ας Ελληνικη?ς Γλω?σσας και Γραμματει?ας στην Α ? τα?ξη Ημερη?σιου και Α ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, δι?νεται στους μαθητε?ς σε φωτοαντι?γραφο:

α) απο?σπασμα κειμε?νου, διδαγμε?νου απο? το πρωτο?τυπο, 12-20 στι?χων, με νοηματικη? συνοχη?,

β) απο?σπασμα κει?μενου, διδαγμε?νου απο? μετα?φραση, και ζητει?ται απο? αυτου?ς:

α) να μεταφρα?σουν στη Νε?α Ελληνικη? ε?να τμη?μα του πρωτο?τυπου κειμε?νου οκτω? ε?ως δε?κα (8-10) στι?χων.

β) να απαντη?σουν σε:

i. τρεις (3) ερωτη?σεις ερμηνευτικε?ς που μπορει? να αναφε?ρονται σε ιδε?ες, αξι?ες, προβλη?ματα, στη στα?ση, στο η?θος η? στον χαρακτη?ρα προσω?πων, στο ιστορικο?, κοινωνικο?, πολιτιστικο? πλαι?σιο της εποχη?ς της συγγραφη?ς του ε?ργου, στη δομη? του κειμε?νου, σε υφολογικα? και αισθητικα? θε?ματα. Οι δυ?ο (2) απο? τις ερωτη?σεις αυτε?ς αναφε?ρονται στο απο?σπασμα κειμε?νου, διδαγμε?νου απο? το πρωτο?τυπο, και η τρι?τη στο τμη?μα του διδαγμε?νου απο? μετα?φραση κειμε?νου σε συσχετισμο? με το παραπα?νω εξεταζο?μενο πρωτο?τυπο απο?σπασμα,

ii. μι?α (1) ερω?τηση λεξιλογικη?-σημασιολογικη? που αναφε?ρεται στην παραγωγη? και συ?νθεση λε?ξεων της Αρχαι?ας Ελληνικη?ς, σε ομο?ρριζες λε?ξεις, σε απλε?ς η? συ?νθετες, στη συ?νδεση λε?ξεων της Αρχαι?ας και της Νε?ας Ελληνικη?ς, στη διατη?ρηση η? στην αλλαγη? της σημασι?ας τους, σε συνω?νυμα και αντω?νυμα κ.λπ.,

iii. μι?α (1) ερω?τηση γραμματικη?ς,

iv. μι?α (1) ερω?τηση συντακτικου?,

v. μι?α (1) ερω?τηση κλειστου? τυ?που (σωστο? η? λα?θος, πολλαπλη?ς επιλογη?ς, αντιστοι?χισης, κ.α?.) που αναφε?ρεται στο γραμματειακο? ει?δος του κειμε?νου, στον συγγραφε?α η? στο ε?ργο του.

Οι ερωτη?σεις υπο? τα στοιχει?α «iii», «iv» και «ν» μπορει? να αναλυ?ονται σε δυ?ο (2) ισοδυ?ναμα βαθμολογικω?ς υποερωτη?ματα.

Η ερω?τηση υπο? το στοιχει?ο «ν» τι?θεται προαιρετικα? απο? τον/τη διδα?σκοντα/ουσα.

Η μετα?φραση βαθμολογει?ται με τρια?ντα (30) μονα?δες και καθεμια? απο? τις επτα? (7) ερωτη?σεις με δε?κα (10) μονα?δες. Σε περι?πτωση που δεν τι?θεται η ερω?τηση υπο? το στοιχει?ο «ν», το?τε οι 10 μονα?δες της επιμερι?ζονται απο? 5 μονα?δες σε καθεμι?α απο? τις δυ?ο ερμηνευτικε?ς ερωτη?σεις που αναφε?ρονται στο πρωτο?τυπο δοθε?ν απο?σπασμα, οι οποι?ες πλε?ον βαθμολογου?νται με 15 μονα?δες.


ΙΙ. Για την εξε?ταση στο μα?θημα Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α του προγρα?μματος Γενικη?ς Παιδει?ας της Β ? τα?ξης Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και Β ? και Γ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου δι?νεται στους/στις μαθητε?ς/τριες, σε φωτοαντι?γραφο, απο?σπασμα διδαγμε?νου απο? το πρωτο?τυπο κειμε?νου 12 ε?ως 20 στι?χων, με νοηματικη? συνοχη? και τους ζητου?νται τα εξη?ς:

α) Μετα?φραση στη Νε?α Ελληνικη? ενο?ς τμη?ματο?ς του που αποτελει?ται απο? οκτω? ε?ως δε?κα (8-10) στι?χους.

β) Απα?ντηση σε δυ?ο (2) ερωτη?σεις ερμηνευτικε?ς, που μπορει? να αναφε?ρονται σε ιδε?ες, αξι?ες, προβλη?ματα και επιχειρη?ματα, στη στα?ση, στο η?θος η? στο χαρακτη?ρα των προσω?πων, στο ιστορικο?, κοινωνικο?, πολιτικο?, πολιτιστικο? πλαι?σιο της εποχη?ς της συγγραφη?ς του ε?ργου, στη συσχε?τιση του υπο? εξε?ταση κειμε?νου με γραμματολογικα? στοιχει?α που περιλαμβα?νονται στη διδακτε?α υ?λη του μαθη?ματος. Οι δυ?ο (2) ερωτη?σεις αυτε?ς αναφε?ρονται στο δοθε?ν απο? το πρωτο?τυπο απο?σπασμα.

γ) Απα?ντηση σε μι?α (1) ερω?τηση που ζητει? τη συ?γκριση του εξεταζο?μενου κειμε?νου με παρα?λληλο κει?μενο σε νεοελληνικο? λο?γο, διδαγμε?νο (απο? τα μεταφρασμε?να κει?μενα των οποι?ων ε?χει γι?νει σχετικη? επεξεργασι?α κατα? τη διδακτικη? διαδικασι?α) η? αδι?δακτο που επιλε?γεται απο? τον/τη διδα?σκοντα/ουσα. Για τις απαιτη?σεις της συ?γκρισης δι?νεται στους/στις μαθητε?ς/τριες σε φωτοαντι?γραφο το εν λο?γω κει?μενο.

δ) Απα?ντηση σε δυ?ο (2) ερωτη?σεις επι? του δοθε?ντος απο? το πρωτο?τυπο διδαγμε?νου κειμε?νου (που ει?ναι δυνατο?ν να αναλυ?ονται σε δυ?ο ισοδυ?ναμα βαθμολογικω?ς υποερωτη?ματα) απο? τις οποι?ες:

i. μι?α (1) ερω?τηση λεξιλογικη? - σημασιολογικη? που αναφε?ρεται στην παραγωγη? και συ?νθεση λε?ξεων της Αρχαι?ας Ελληνικη?ς, σε ομο?ρριζες λε?ξεις, σε απλε?ς η? συ?νθετες, στη συσχε?τιση λε?ξεων της Αρχαι?ας και της Νε?ας Ελληνικη?ς, στη διατη?ρηση η? στην αλλαγη? της σημασι?ας τους, σε συνω?νυμα και αντω?νυμα, κ.λπ. και

ii. μι?α (1) ερω?τηση αποκλειστικα? υφολογικου? χαρακτη?ρα (εκφραστικα? σχη?ματα, αισθητικα? θε?ματα, λεξικογραμματικα? φαινο?μενα), προκειμε?νου να αναδειχθει? η λειτουργι?α συγκεκριμε?νων εκφραστικω?ν επιλογω?ν του συγγραφε?α.

Η μετα?φραση βαθμολογει?ται με τρια?ντα (30) μονα?δες, οι δυ?ο (2) ερμηνευτικε?ς ερωτη?σεις που αναφε?ρονται στο πρωτο?τυπο δοθε?ν απο?σπασμα βαθμολογου?νται με δεκαπε?ντε (15) μονα?δες η καθεμι?α, η ερω?τηση συ?γκρι- σης του εξεταζο?μενου με παρα?λληλο κει?μενο βαθμολογει?ται με δε?κα (10) μονα?δες και τε?λος καθεμι?α απο? τις ερωτη?σεις υπο? τα στοιχει?α δ)i και δ)ii με δεκαπε?ντε (15) μονα?δες.

III. Για την εξε?ταση στο μα?θημα Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν της Β ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και Β ? και Γ ? τα?ξεων Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, καθω?ς και Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν της Γ ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και της Δ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου ισχυ?ουν τα εξη?ς:

1. Δι?νονται στους μαθητε?ς και στις μαθη?τριες αποσπα?σματα διδαγμε?νου κειμε?νου 12-20 στι?χων με νοηματικη? συνοχη? και τους ζητει?ται να απαντη?σουν σε:

i) μι?α (1) ερω?τηση κατανο?ησης με την οποι?α ζητει?ται να αποκωδικοποιη?σουν σημει?α του κειμε?νου και να αντλη?σουν βασικε?ς πληροφορι?ες που εντοπι?ζονται στο κει?μενο. Η ερω?τηση μπορει? να διαιρει?ται σε δυ?ο υπο- ερωτη?ματα με τη μορφη? ερωτη?σεων κλειστου? τυ?που (σωστου? η? λα?θους, πολλαπλω?ν επιλογω?ν, αντιστοι?χισης, συμπλη?ρωσης κενω?ν κ.λπ.) η? ανοικτου? τυ?που,

ii) δυ?ο (2) ερωτη?σεις ερμηνευτικε?ς, που μπορει? να αναφε?ρονται σε ιδε?ες/αξι?ες/ προβλη?ματα, σε στα?σεις/η?θος/ χαρακτη?ρα των προσω?πων, στο ιστορικο?/κοινωνικο?/ πολιτιστικο? πλαι?σιο της εποχη?ς του ε?ργου, στη δομη?/ συ?νθεση του κειμε?νου, σε υφολογικα?/αισθητικα? θε?ματα, με βα?ση το απο?σπασμα,

iii) μι?α (1) ερω?τηση κλειστου? τυ?που που αναφε?ρεται στο γραμματειακο? ει?δος στο οποι?ο ανη?κει το κει?μενο, στον συγγραφε?α η? στο ε?ργο του,

iv) μι?α (1) ερω?τηση λεξιλογικη?-σημασιολογικη? (συ?νδεση λε?ξεων αρχαι?ας και νε?ας, διατη?ρηση η? αλλαγη? της σημασι?ας τους, οικογε?νειες ομο?ρριζων λε?ξεων, απλω?ν η? συ?νθετων, συνω?νυμα, αντω?νυμα),

v) δι?νεται παρα?λληλο κει?μενο στη νε?α ελληνικη?, διδαγμε?νο η? αδι?δακτο, απο? την αρχαι?α η? νεο?τερη ελληνικη? γραμματει?α, και καλου?νται να απαντη?σουν σε μι?α (1) ερω?τηση ερμηνευτικη?, με την οποι?α ζητει?ται να συγκρι?νουν το παρα?λληλο με το πρωτο?τυπο κει?μενο.

2. Δι?νεται, επι?σης, αδι?δακτο πεζο? κει?μενο αττικη?ς διαλε?κτου 12-20 στι?χων στερεο?τυπης ε?κδοσης με νοηματικη? συνοχη?. Στο αδι?δακτο κει?μενο προτα?σσεται συ?ντομο σχετικο? εισαγωγικο? σημει?ωμα, με?σω του οποι?ου δι?νονται εξωκειμενικε?ς πληροφορι?ες απαραι?τητες για την κατανο?ηση του κειμε?νου.

Οι μαθητε?ς και οι μαθη?τριες καλου?νται:

i) να μεταφρα?σουν στα νε?α ελληνικα? με?ρος του κειμε?νου απο? τε?σσερις ε?ως ε?ξι στι?χους,

ii) να απαντη?σουν σε μια ερω?τηση κατανο?ησης που αναφε?ρεται στον νοηματικο? α?ξονα του κειμε?νου,

iii) να απαντη?σουν σε μι?α (1) ερω?τηση γραμματικη?ς, η οποι?α μπορει? να αναλυ?εται σε δυ?ο υποερωτη?ματα,

iv. να απαντη?σουν σε μι?α (1) ερω?τηση συντακτικου? (π.χ. αναγνω?ριση λε?ξεων/φρα?σεων/ προτα?σεων/α?λλων δομικω?ν στοιχει?ων του κειμε?νου, μετασχηματισμο?ς με?ρους του κειμε?νου ως προς τη δομολειτουργικη? του δια?σταση), η οποι?α μπορει? να επιμερι?ζεται σε δυ?ο υποερωτη?ματα.

3. Κα?θε ζητου?μενη ερω?τηση-δραστηριο?τητα που τι?θεται για το διδαγμε?νο η? το παρα?λληλο η? το αδι?δακτο κει?μενο βαθμολογει?ται με δε?κα (10) μονα?δες της εκατοντα?βαθμης κλι?μακας.

Για την εξε?ταση των παραπα?νω θεμα?των, το?σο στο διδαγμε?νο ο?σο και στο αδι?δακτο κει?μενο, κρι?νεται σκο?πιμο να αξιοποιει?ται ποικιλι?α τυ?πων ασκη?σεων/ερωτη?σεων.

Β. Ελληνικη? Γλω?σσα (Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α) και Νε?α Ελληνικα? (Νεοελληνικη? Γλω?σσα και Νεοελληνικη? Λογοτεχνι?α)

Οι δυ?ο κλα?δοι της Ελληνικη?ς Γλω?σσας (Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α) στις Α ? και Β ? τα?ξεις Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και Α ?, Β ? και Γ ? τα?ξεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου καθω?ς και οι δυ?ο κλα?δοι των Νε?ων Ελληνικω?ν (Νεοελληνικη? Γλω?σσα και Νεοελληνικη? Λογοτεχνι?α) της Γ ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και της Δ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου εξετα?ζονται την ι?δια με?ρα και η συνολικη? δια?ρκεια της εξε?τασης ει?ναι τρεις (3) ω?ρες. Τα θε?ματα δι?νονται σε ξεχωριστο? φυ?λλο για κα?θε κλα?δο, οι απαντη?σεις αναπτυ?σσονται σε ξε- χωριστο? φυ?λλο για καθε?ναν απο? τους δυ?ο κλα?δους και αποδι?δεται διακριτο?ς βαθμο?ς για καθε?ναν απο? αυτου?ς.

Ι. Ειδικο?τερα στον κλα?δο της Νε?ας Ελληνικη?ς Γλω?σσας/ Νεοελληνικη?ς Γλω?σσας:

Δι?νεται ε?να μη λογοτεχνικο? κει?μενο, μη διδαγμε?νο, το οποι?ο μπορει? να ει?ναι δημοσιογραφικο? κει?μενο η? επιστημονικο? η? πληροφοριακο? α?ρθρο, συνε?ντευξη, κριτικη?, ομιλι?α, επιστολη?, επιφυλλι?δα η? δοκι?μιο. Το κει?μενο μπορει? να συνοδευ?εται απο? συ?ντομο εισαγωγικο? σημει?ωμα χωρι?ς ερμηνευτικα? σχο?λια.

Οι μαθητε?ς/μαθη?τριες καλου?νται να απαντη?σουν στα ζητου?μενα τριω?ν θεμα?των απο? τα οποι?α:

α) ε?να (1) αφορα? στην κατανο?ηση του κειμε?νου και διαιρει?ται σε δυ?ο ερωτη?ματα και βαθμολογει?ται με 30 μονα?δες. Η βαθμολογι?α επιμερι?ζεται στα δυ?ο ερωτη?ματα ισοδυ?ναμα (15 + 15).

β) ε?να (1) αφορα? στην προσε?γγιση της δομη?ς και της γλω?σσας του κειμε?νου, μπορει? να διαιρει?ται σε ε?ως και τρι?α (3) ερωτη?ματα και βαθμολογει?ται με 30 μονα?δες, και

γ) ε?να (1) αφορα? στην ερμηνει?α-παραγωγη? λο?γου και βαθμολογει?ται με 40 μονα?δες.

1. Το πρω?το θε?μα αφορα? στην ανα?γνωση-κατανο?ηση του κειμε?νου, με το οποι?ο ελε?γχεται η ικανο?τητα των μαθητω?ν/τριω?ν (σε αντιστοιχι?α με αυτα? που ε?χουν διδαχθει? σε κα?θε τα?ξη):

α) να εντοπι?ζουν και να παρουσια?ζουν κα?ποια απο? τα παρακα?τω στοιχει?α: πληροφορι?ες που περιε?χονται στο κει?μενο, βασικε?ς ιδε?ες και επιχειρη?ματα του συγγραφε?α, προβλη?ματα που θε?τει, θε?σεις που υποστηρι?ζει, σχε?ση του βασικου? μηνυ?ματος του κειμε?νου με τις περιστα?σεις επικοινωνι?ας (σκοπο?, κοινο?, θε?μα κ.α?), καθω?ς και με τους τρο?πους και τα με?σα πειθου?ς που αξιοποιου?νται στο κει?μενο (με ποικι?λες ερωτη?σεις ανοικτου? και κλειστου? τυ?που) και

β) να αποδι?δουν περιληπτικα? με?ρος του κειμε?νου λαμβα?νοντας υπο?ψη συγκεκριμε?νο επικοινωνιακο? πλαι?σιο.

2. Το δευ?τερο θε?μα αφορα? στην προσε?γγιση της δομη?ς και της γλω?σσας του κειμε?νου, με το οποι?ο, ανα? ερω?τημα, ελε?γχεται η ικανο?τητα των μαθητω?ν /-τριω?ν ει?τε να αναγνωρι?ζουν τη βασικη? δομη? του κειμε?νου η? τη δομη? και τον τρο?πο ανα?πτυξης μιας παραγρα?φου ει?τε να εντοπι?ζουν τις διαρθρωτικε?ς λε?ξεις /φρα?σεις που βοηθου?ν στη συνοχη? και νοηματικη? αλληλουχι?α του κειμε?νου- ει?τε να αποδι?δουν το περιεχο?μενο της παραγρα?φου με πλαγιο?τιτλους-ει?τε να μετασχηματι?ζουν λε?ξεις η? φρα?σεις αλλα?ζοντας τη συ?νταξη, το λεξιλο?γιο (συνω?νυμα η? συνω?νυμες φρα?σεις, αντω?νυμα, παρα?γωγα, συ?νθετα κ.λπ.), τα σημει?α στι?ξης, συ?μφωνα με συγκεκριμε?νες περιστα?- σεις επικοινωνι?ας, και να σχολια?ζουν το επικοινωνιακο? αποτε?λεσμα· ει?τε να ερμηνευ?ουν λε?ξεις-φρα?σεις του κειμε?νου με βα?ση τα κειμενικα? συμφραζο?μενα και το επικοινωνιακο? πλαι?σιο. Το συγκεκριμε?νο θε?μα μπορει? να αναπτυ?σσεται σε ερωτη?ματα (με?χρι 3), στα οποι?α η βαθμολογι?α επιμερι?ζεται ανα?λογα με τη βαρυ?τητα? τους.

3. Το τρι?το θε?μα αφορα? στην παραγωγη? λο?γου, με το οποι?ο ζητει?ται απο? τους/τις μαθητε?ς /-τριες να συντα?ξουν δικο? τους κει?μενο, ενταγμε?νο σε επικοινωνιακο? πλαι?σιο σε συνα?ρτηση με το κει?μενο αναφορα?ς, στο οποι?ο κρι?νουν η? σχολια?ζουν σημει?α του κειμε?νου, ανασκευα?ζουν θε?σεις του η? αναπτυ?σσουν τεκμηριωμε?να προσωπικε?ς απο?ψεις. Το μαθητικο? κει?μενο αναπτυ?σσεται με τη μορφη? κειμε?νου επιχειρηματολογι?ας (δημο?σια ομιλι?α, επιστολη?, α?ρθρο) και ε?χει ε?κταση ανα?λογα με την τα?ξη: Α ? Λυκει?ου 250-300 λε?ξεις, Β ? Λυκει?ου 300-350 λε?ξεις και Γ ? Λυκει?ου 350-400 λε?ξεις.

ΙΙ. Ειδικο?τερα στον κλα?δο της Νε?ας Ελληνικη?ς Λογοτεχνι?ας/ Νεοελληνικη?ς Λογοτεχνι?ας:

Δι?νεται αδι?δακτο λογοτεχνικο? κει?μενο (ποι?ημα η? διη?γημα η? απο?σπασμα απο? μυθιστο?ρημα η? θεατρικο? ε?ργο), που μπορει? να συνοδευ?εται απο? συ?ντομο εισαγωγικο? σημει?ωμα χωρι?ς ερμηνευτικα? σχο?λια, το οποι?ο συνοδευ?εται απο? τρι?α (3) θε?ματα:

1. Το πρω?το θε?μα αφορα? στην ανα?γνωση - κατανο?ηση του κειμε?νου, με το οποι?ο ελε?γχεται, ανα? ερω?τημα, η ικανο?τητα των μαθητω?ν/μαθητριω?ν με ποικι?λες ερωτη?σεις (ανοικτου? και κλειστου? τυ?που) ει?τε να εντοπι?ζουν στο κει?μενο πληροφορι?ες ο?πως προ?σωπα, χω?ρο, χρο?νο, κοινωνικο? πλαι?σιο δρα?σης των προσω?πων, γεγονο?τα / αι?τια που κατευθυ?νουν τη δρα?ση των αφηγηματικω?ν ηρω?ων, βασικα? θε?ματα, ιδε?ες, προβληματισμου?ς που θε?- τει το κει?μενο, αξι?ες που προβα?λλει, τεκμηριω?νοντας την α?ποψη? τους με στοιχει?α του κειμε?νου-ει?τε να αναλυ?ουν κα?ποιον απο? τους χαρακτη?ρες με βα?ση τα δεδομε?να του κειμε?νου-ει?τε να επισημαι?νουν τα συ?μβολα, τις φωνε?ς, τις σιωπε?ς σε ε?να ποιητικο? η? θεατρικο? κει?μενο και να παρουσια?ζουν με δικα? τους λο?για το νο?ημα που τους δι?νουν. Το συγκεκριμε?νο θε?μα μπορει? να αναπτυ?σσεται σε δυ?ο (2) ερωτη?ματα ι?διας βαρυ?τητας περι?που. Μο?νο ε?να απο? αυτα? μπορει? να ει?ναι ερω?τηση ανοικτου? τυ?που και η απα?ντηση στην ερω?τηση ανοικτου? τυ?που μπορει? να κυμαι?νεται απο? 50 ε?ως 60 λε?ξεις. Το θε?μα βαθμολογει?ται με 30 μονα?δες.


2. Το δευ?τερο θε?μα αφορα? στην προσε?γγιση της γλω?σσας του κειμε?νου, με το οποι?ο, ανα? ερω?τημα, ελε?γχεται η ικανο?τητα των μαθητω?ν/μαθητριω?ν με ερωτη?σεις ποικι?λων τυ?πων ει?τε να αναγνωρι?ζουν τα βασικα? σημει?α οργα?νωσης της αφηγηματικη?ς πλοκη?ς η? της ποιητικη?ς γραφη?ς-ει?τε να εντοπι?ζουν με?σα στο κει?μενο συγκεκριμε?νους δει?κτες που δι?νονται (αφηγηματικου?ς τρο?πους, αφηγηματικε?ς τεχνικε?ς, ρηματικα? προ?σωπα κ.α?.) και να ερμηνευ?ουν τη λειτουργι?α τους ως προς το νο?ημα και το υ?φος-ει?τε να αναγνωρι?ζουν εκφραστικα? με?σα-τρο?πους (μεταφορε?ς, παρομοιω?σεις, επαναλη?ψεις, αντιθε?σεις, εικο?νες κ.λπ.) και τη λειτουργι?α τους ως προς το νο?ημα και το υ?φος του κειμε?νου. Το συγκεκριμε?νο θε?μα μπορει? να αναπτυ?σσεται σε ερωτη?ματα (με?χρι 3), στα οποι?α η βαθμολογι?α επιμερι?ζεται ανα?λογα με τη βαρυ?τητα? τους. Το θε?μα βαθμολογει?ται με 30 μονα?δες.


3. Το τρι?το θε?μα αφορα? στην ερμηνει?α και στην παραγωγη? λο?γου σε ε?να θε?μα αναγνωστικη?ς ανταπο?κρισης η? δημιουργικου? μετασχηματισμου?. Ζητει?ται απο? τους μαθητε?ς /τριες να αξιολογη?σουν ιδε?ες, στα?σεις, συμπεριφορε?ς που αναδεικνυ?ονται στο κει?μενο με βα?ση ει?τε τα κειμενικα? συμφραζο?μενα ει?τε τα ιστορικα? και ιδεολογικα? συμφραζο?μενα της εποχη?ς παραγωγη?ς του ε?ργου (εφο?σον τους δι?νονται σχετικε?ς πληροφορι?ες), να τις συγκρι?νουν με αυτε?ς του ση?μερα η? να τις συσχετι?σουν με προσωπικε?ς εμπειρι?ες, βιω?ματα, συναισθη?ματα. Η ε?κταση του μαθητικου? κειμε?νου κυμαι?νεται απο? 100 ε?ως 200 λε?ξεις, ανα?λογα με την τα?ξη και τις απαιτη?σεις του θε?ματος. Το θε?μα βαθμολογει?ται με 40 μονα?δες.


Γ. Λογοτεχνι?α


Για την εξε?ταση στο μα?θημα «Λογοτεχνι?α» της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν στη Γ ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, ισχυ?ουν τα εξη?ς:

Η εξε?ταση αναφε?ρεται σε πεζο? η? ποιητικο? κει?μενο που περιε?χεται στη διδαχθει?σα υ?λη της αντι?στοιχης τα?ξης, το οποι?ο δι?νεται στους μαθητε?ς σε φωτοτυπι?α, μαζι? με τις αναγκαι?ες σημασιολογικε?ς η? α?λλες διευκρινι?σεις.».

Το κει?μενο συνοδευ?εται απο? πε?ντε ερωτη?σεις που αναφε?ρονται:

α) στον συγγραφε?α του ε?ργου και σε γραμματολογικα? στοιχει?α που προκυ?πτουν α?μεσα η? ε?μμεσα απο? το κει?μενο (1 ερω?τηση),

β) στη δομη? του κειμε?νου, στην επαλη?θευση η? δια?ψευση μιας κρι?σης με βα?ση το κει?μενο, σε παρατηρη?σεις επι? των εκφραστικω?ν με?σων και τρο?πων του κειμε?νου (υφολογικη? διερευ?νηση, αφηγηματικε?ς λειτουργι?ες, επιλογε?ς του δημιουργου? σε δια?φορα επι?πεδα γλωσσικη?ς ανα?λυσης) (2 ερωτη?σεις),

γ) σε σχολιασμο? η? στη συ?ντομη ανα?πτυξη, σε 1-2 παραγρα?φους, ορισμε?νων χωρι?ων του κειμε?νου (1 ερω?- τηση),

δ) σε σχολιασμο? αδι?δακτου λογοτεχνικου? κειμε?νου το οποι?ο δι?νεται στους μαθητε?ς επι?σης σε φωτοτυπι?α και ει?ναι ι?σης, κατα? προσε?γγιση, δυσκολι?ας με το διδαγμε?νο (1 ερω?τηση).

Η ερω?τηση α βαθμολογει?ται με δεκαπε?ντε (15) μονα?- δες, οι δυ?ο ερωτη?σεις της β ? περι?πτωσης με ει?κοσι (20) μονα?δες η καθεμι?α, η ερω?τηση γ ? με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες και η ερω?τηση δ ? με ει?κοσι (20) μονα?δες.

Σε περι?πτωση κατα? την οποι?α μι?α (1) ερω?τηση αναλυ?εται σε υποερωτη?ματα, η βαθμολογι?α που προβλε?πεται γι' αυτη?ν κατανε?μεται ισο?τιμα στα υποερωτη?ματα, εκτο?ς αν κατα? την ανακοι?νωση των θεμα?των καθορι?ζεται διαφορετικο?ς συντελεστη?ς βαρυ?τητας γι' αυτα?.

Δ. Ιστορι?α

1. Οι μαθητε?ς στην Α ? τα?ξη Ημερη?σιου και Α ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου αξιολογου?νται στο μα?θημα της Ιστορι?ας με συνδυασμο? θεμα?των/ερωτη?σεων, που ταξινομου?νται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

Ι. Στην ομα?δα Α ? περιλαμβα?νονται δυ?ο (2) θε?ματα που αναλυ?ονται σε επιμε?ρους ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γ- χονται οι ιστορικε?ς γνω?σεις των μαθητω?ν (χρονολογι?ες, ιστορικε?ς ε?ννοιες, ιστορικα? φαινο?μενα η? γεγονο?τα, δρα?ση προσω?πων κ.λπ.):


1. Το πρω?το θε?μα περιλαμβα?νει: α) ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που (1.α), που βαθμολογου?νται με δε?κα (10) μονα?δες β) εξη?γηση δυ?ο η? τριω?ν ιστορικω?ν ο?ρων/εννο ω?ν (1.β), που βαθμολογει?ται με δεκαπε?ντε (15) μονα?δες.


2. Το δευ?τερο θε?μα περιλαμβα?νει δυ?ο ερωτη?σεις συ?ντομης απα?ντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες.


ΙΙ. Στην ομα?δα Β ? περιλαμβα?νονται δυ?ο (2) θε?ματα, που το καθε?να μπορει? να αναλυ?εται σε δυ?ο επιμε?ρους ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γχονται η ικανο?τητα των μαθητω?ν στη συ?νθεση των ιστορικω?ν γνω?σεων και η κριτικη? προσε?γγιση τους (ανα?λυση η? συ?νθεση αιτι?ων η? συνθηκω?ν, αποτι?μηση της δρα?σης προσω?πων, αξιολο?γηση αποτελεσμα?των, συ?γκριση απο?ψεων, προε?κταση ιστορικω?ν πληροφοριω?ν κ.λπ.). Τα θε?ματα αυτη?ς της ομα?δας επιλε?γονται απο? ενο?τητες της εξεταστε?ας υ?λης διαφορετικε?ς εκει?νων απο? τις οποι?ες προε?ρχονται οι ερωτη?σεις (2.α) και (2.β) της ομα?δας Α ? και βαθμολογου?νται αθροιστικα? με 50 μονα?δες. Στην περι?πτωση αυτη?ς της ομα?δας χρησιμοποιου?νται και ερωτη?σεις επεξεργασι?ας ιστορικου? υλικου?, το οποι?ο δι?νεται στους μαθητε?ς φωτοτυπημε?νο. Το υλικο? αυτο? προε?ρχεται απο? ιστορικε?ς μαρτυρι?ες, αρχαιολογικε?ς μελε?τες, ε?ργα τε?χνης, φωτογραφι?ες, στατιστικου?ς πι?νακες, χα?ρτες, διαγρα?μματα και απο? ο?λα εκει?να τα στοιχει?α που χρησιμοποιου?νται ως ιστορικα? τεκμη?ρια η? ως με?σα α?ντλησης πληροφοριω?ν για την εξαγωγη? ιστορικω?ν συμπερασμα?των.

Η βαθμολογι?α κα?θε ερω?τησης των παραπα?νω θεμα?των και των δυ?ο ομα?δων διαφοροποιει?ται ανα?λογα με τον βαθμο? δυσκολι?ας της. Οι βαθμολογικε?ς μονα?δες καθεμια?ς καθορι?ζονται κατα? τη διατυ?πωση των θεμα?των και ανακοινω?νονται γραπτω?ς στους μαθητε?ς.

2. Οι μαθητε?ς εξετα?ζονται στο μα?θημα της Ιστορι?ας της Β ? τα?ξης Ημερησι?ου και Β ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου με συνδυασμο? θεμα?των/ερωτη?σεων, που ταξινομου?νται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

Ι. Στην ομα?δα Α ? περιλαμβα?νονται δυ?ο (2) θε?ματα που αναλυ?ονται σε επιμε?ρους ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γ- χονται οι ιστορικε?ς γνω?σεις των μαθητω?ν (χρονολογι?ες, ιστορικε?ς ε?ννοιες, ιστορικα? φαινο?μενα η? γεγονο?τα, δρα?ση προσω?πων κ.λπ.):

1. Το πρω?το θε?μα περιλαμβα?νει: α) ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που (1.α), που βαθμολογου?νται με δε?κα (10) μονα?δες β) εξη?γηση δυ?ο (2) η? τριω?ν (3) ιστορικω?ν ο?ρων/εννοιω?ν (1.β), που βαθμολογει?ται με δεκαπε?ντε (15) μονα?δες.

2. Το δευ?τερο θε?μα περιλαμβα?νει δυ?ο ερωτη?σεις συ?ντομης απα?ντησης (2.α) και (2.β) και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες.

ΙΙ. Στην ομα?δα Β ? περιλαμβα?νονται δυ?ο (2) θε?ματα, που το καθε?να μπορει? να αναλυ?εται σε δυ?ο επιμε?ρους ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γχονται η ικανο?τητα των μαθητω?ν στη συ?νθεση των ιστορικω?ν γνω?σεων και η κριτικη? προσε?γγιση? τους (ανα?λυση η? συ?νθεση αιτι?ων η? συνθηκω?ν, αποτι?μηση της δρα?σης προσω?πων, αξιολο?γηση αποτελεσμα?των, συ?γκριση απο?ψεων, προε?κταση ιστορικω?ν πληροφοριω?ν κ.λπ.). Προς αποφυγη?ν επικαλυ?ψεων, τα θε?ματα αυτη?ς της ομα?δας επιλε?γονται απο? την εξεταστε?α υ?λη με τρο?πο ω?στε να ει?ναι διαφορετικα? ως προς το γνωστικο? τους περιεχο?μενο απο? τις ερωτη?σεις (2.α) και (2.β) της ομα?δας Α ? και βαθμολογου?νται αθροιστικα? με πενη?ντα (50) μονα?δες. Στην περι?πτωση αυτη?ς της ομα?δας χρησιμοποιου?νται και ερωτη?σεις επεξεργασι?ας ιστορικου? υλικου?, το οποι?ο δι?νεται στους μαθητε?ς φωτοτυπημε?νο. Το υλικο? αυτο? προε?ρχεται απο? ιστορικε?ς μαρτυρι?ες, αρχαιολογικε?ς μελε?τες, ε?ργα τε?χνης, φωτογραφι?ες, στατιστικου?ς πι?νακες, χα?ρτες, διαγρα?μματα και απο? ο?λα εκει?να τα στοιχει?α που χρησιμοποιου?νται ως ιστορικα? τεκμη?ρια η? ως με?σα α?ντλησης πληροφοριω?ν για την εξαγωγη? ιστορικω?ν συμπερασμα?των.


Η βαθμολογι?α κα?θε ερω?τησης των παραπα?νω θεμα?των και των δυ?ο (2) ομα?δων διαφοροποιει?ται ανα?λογα με τον βαθμο? δυσκολι?ας της. Οι βαθμολογικε?ς μονα?δες καθεμια?ς καθορι?ζονται κατα? τη διατυ?πωση των θεμα?των και ανακοινω?νονται γραπτω?ς στους μαθητε?ς.


3. Η Ιστορι?α ως μα?θημα Γενικη?ς Παιδει?ας και ως μα?θημα της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν και της Ομα?δας Προσανατολισμου? Σπουδω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?ς στη Γ ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου εξετα?ζεται με συνδυασμο? ερωτη?σεων, οι οποι?ες ταξινομου?νται σε δυ?ο (2) ομα?δες.


α) Στην πρω?τη ομα?δα περιλαμβα?νονται δυ?ο θε?ματα που μπορου?ν να αναλυ?ονται σε ερωτη?σεις με τις οποι?ες ελε?γχονται οι ιστορικε?ς γνω?σεις των μαθητω?ν (ιστορικε?ς ε?ννοιες, ιστορικα? γεγονο?τα, χρονολογι?ες, δρα?ση ιστορικω?ν προσω?πων, κοινωνικα?, οικονομικα?, πολιτικα? και πολιτιστικα? φαινο?μενα, κ.τ.λ.) και η κατανο?ηση? τους.


β) Στη δευ?τερη ομα?δα περιλαμβα?νονται δυ?ο (2) τουλα?χιστον θε?ματα που απαιτου?ν συ?νθεση ιστορικω?ν γνω?σεων και κριτικη? ικανο?τητα (αξιολογη?σεις ιστορικω?ν γεγονο?των η? ιστορικω?ν προσω?πων, ανα?λυση αιτιω?ν η? συνθηκω?ν που συντε?λεσαν στη διαμο?ρφωση και εξε?λιξη σημαντικω?ν ιστορικω?ν φαινομε?νων κ.τ.λ.). Στην περι?πτωση αυτη? μπορου?ν να χρησιμοποιου?νται και ερωτη?σεις επεξεργασι?ας ιστορικου? υλικου?, το οποι?ο δι?νεται στους μαθητε?ς σε φωτοτυπι?α. Το υλικο? αυτο? αφορα? γραπτε?ς ιστορικε?ς πηγε?ς, εικαστικα? ε?ργα, χα?ρτες, διαγρα?μματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιου?νται ως αποδεικτικα? στοιχει?α η? ως με?σα α?ντλησης στοιχει?ων για την εξαγωγη? ιστορικω?ν συμπερασμα?των.


Η βαθμολογι?α κατανε?μεται κατα? 50% σε καθεμι?α απο? τις ομα?δες αυτε?ς. Η κατανομη? της βαθμολογι?ας στις ερωτη?σεις κα?θε ομα?δας, μπορει? να διαφοροποιει?ται ανα?λογα με το βαθμο? δυσκολι?ας σε καθεμι?α απο? αυτε?ς, η οποι?α καθορι?ζεται κατα? τη διατυ?πωση των θεμα?των και ανακοινω?νεται στους μαθητε?ς γραπτω?ς.

Ε. Λατινικα?

Για την εξε?ταση στο μα?θημα των Λατινικω?ν της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν της Γ ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και της Δ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, δι?νεται στους μαθητε?ς διδαγμε?νο κει?μενο δε?κα (10) ε?ως δεκαπε?ντε (15) στι?χων και ζητει?ται απο? αυτου?ς:

α) να το μεταφρα?σουν στη νε?α ελληνικη? γλω?σσα,

β) να απαντη?σουν σε τε?σσερις παρατηρη?σεις: δυ?ο (2) γραμματικε?ς και δυ?ο (2) συντακτικε?ς, οι οποι?ες μπορει? να αναλυ?ονται σε υποερωτη?ματα.

Η βαθμολογι?α κατανε?μεται ως εξη?ς:

i. Μετα?φραση κειμε?νου 40 μονα?δες.

ii. Κα?θε γραμματικη? η? συντακτικη? παρατη?ρηση 15 μονα?δες.


ΣΤ. Μαθηματικα?

1. Η εξε?ταση στην Α?λγεβρα και τη Γεωμετρι?α στις Α ? και Β ? τα?ξεις Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και Α ?, Β ? και Γ ? τα?ξεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου και στα Μαθηματικα? της Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν της Β ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και της Β ? και Γ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου γι?νεται ως εξη?ς:


Ι. Στους μαθητε?ς δι?νονται τε?σσερα (4) θε?ματα απο? την εξεταστε?α υ?λη, με τα οποι?α ελε?γχεται η γνω?ση εννοιω?ν και ορολογι?ας, η δυνατο?τητα αναπαραγωγη?ς γνωστικω?ν στοιχει?ων, η ικανο?τητα εκτε?λεσης γνωστω?ν αλγορι?θμων, η ικανο?τητα του μαθητη? να αναλυ?ει, να συνθε?τει και να επεξεργα?ζεται δημιουργικα? ε?να δεδομε?νο υλικο?, καθω?ς και η ικανο?τητα επιλογη?ς και εφαρμογη?ς κατα?λληλης μεθο?δου.


ΙΙ. Τα τε?σσερα θε?ματα που δι?νονται στους μαθητε?ς διαρθρω?νονται ως εξη?ς:

α. Το πρω?το θε?μα αποτελει?ται απο? δυ?ο με?ρη. Το πρω?το με?ρος περιε?χει πε?ντε (05) ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που (πολλαπλη?ς επιλογη?ς, Σωστου? - Λα?θους, αντιστοι?χισης) με τις οποι?ες ελε?γχεται η γνω?ση και η κατανο?ηση των βασικω?ν εννοιω?ν και των σπουδαιο?τερων συμπερασμα?των της θεωρι?ας σε ο?σο το δυνατο?ν ευρυ?τερη ε?κταση της εξεταστε?ας υ?λης. Στο δευ?τερο με?ρος ζητει?ται η απο?δειξη μι?ας απλη?ς προ?τασης (ιδιο?τητας, λη?μματος, θεωρη?ματος η? πορι?σματος), που ει?ναι αποδεδειγμε?νη στο σχολικο? εγχειρι?διο.


β. Το δευ?τερο θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση που ει?ναι εφαρμογη? ορισμω?ν, αλγορι?θμων η? προτα?σεων (ιδιοτη?των, θεωρημα?των, πορισμα?των).

γ. Το τρι?το θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση που απαιτει? απο? τον μαθητη? ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης εννοιω?ν και αποδεικτικω?ν η? υπολογιστικω?ν διαδικασιω?ν.

δ. Το τε?ταρτο θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση η? ε?να προ?βλημα που η λυ?ση του απαιτει? απο? τον μαθητη? ικανο?τητες συνδυασμου? και συ?νθεσης γνω?σεων, αλλα? και την ανα?ληψη πρωτοβουλιω?ν για την ανα?πτυξη στρατηγικω?ν επι?λυση?ς του.

Το δευ?τερο, τρι?το και τε?ταρτο θε?μα μπορου?ν να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα που διευκολυ?νουν τον μαθητη? στη λυ?ση.

III. Η βαθμολογι?α κατανε?μεται ανα? εικοσιπε?ντε (25) μονα?δες στο καθε?να απο? τα τε?σσερα (4) θε?ματα. Ειδικο?τερα, στο πρω?το θε?μα το πρω?το με?ρος βαθμολογει?ται με δε?κα (10) μονα?δες, ενω? το δευ?τερο με?ρος βαθμολογει?ται με δεκαπε?ντε (15) μονα?δες. Στο δευ?τερο, τρι?το και τε?ταρτο θε?μα η κατανομη? της βαθμολογι?ας στα επιμε?ρους ερωτη?ματα μπορει? να διαφοροποιει?ται ανα?λογα με το βαθμο? δυσκολι?ας τους και καθορι?ζεται στη διατυ?πωση των θεμα?των.

2. Για την εξε?ταση στα Μαθηματικα? Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν και της Ομα?δας Προσανατολισμου? Σπουδω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?ς στη Γ ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, καθω?ς και για την εξε?ταση στα Μαθηματικα? και Στοιχει?α Στατιστικη?ς, ως μα?θημα Γενικη?ς Παιδει?ας στις ανωτε?ρω τα?ξεις ισχυ?ουν τα εξη?ς:

Στους μαθητε?ς δι?νονται τε?σσερα (4) θε?ματα απο? την εξεταστε?α υ?λη, τα οποι?α μπορου?ν να αναλυ?ονται σε υποερωτη?ματα, με τα οποι?α ελε?γχεται η δυνατο?τητα αναπαραγωγη?ς γνωστικω?ν στοιχει?ων, η γνω?ση εννοιω?ν και ορολογι?ας και η ικανο?τητα εκτε?λεσης γνωστω?ν αλγορι?θμων, η ικανο?τητα του μαθητη? να αναλυ?ει, να συνθε?τει και να επεξεργα?ζεται δημιουργικα? ε?να δεδομε?νο υλικο?, καθω?ς και η ικανο?τητα επιλογη?ς και εφαρμογη?ς κατα?λληλης μεθο?δου.

Τα τε?σσερα θε?ματα που δι?νονται στους μαθητε?ς διαρθρω?νονται ως εξη?ς:

α) Το πρω?το θε?μα αποτελει?ται απο? ερωτη?ματα θεωρι?ας που αφορου?ν ε?ννοιες, ορισμου?ς, λη?μματα, προτα?σεις, θεωρη?ματα και πορι?σματα. Με το θε?μα αυτο? ελε?γχεται η κατανο?ηση των βασικω?ν εννοιω?ν, των σπουδαιο?τερων συμπερασμα?των, καθω?ς και η σημασι?α τους στην οργα?νωση μιας λογικη?ς δομη?ς.

β) Το δευ?τερο και το τρι?το θε?μα αποτελει?ται το καθε?να απο? μι?α α?σκηση που απαιτει? απο? το μαθητη? ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης εννοιω?ν αποδεικτικω?ν η? υπολογιστικω?ν διαδικασιω?ν.

Η κα?θε α?σκηση μπορει? να αναλυ?εται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα.

γ) Το τε?ταρτο θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση η? ε?να προ?βλημα που η λυ?ση του απαιτει? απο? το μαθητη? ικανο?τητες συνδυασμου? και συ?νθεσης προηγου?μενων γνω?σεων, αλλα? και την ανα?ληψη πρωτοβουλιω?ν στη διαδικασι?α επι?λυση?ς του. Το θε?μα αυτο? μπορει? να αναλυ?εται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα, τα οποι?α βοηθου?ν το μαθητη? στη λυ?ση.

Η βαθμολογι?α κατανε?μεται ανα? ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες στο καθε?να απο? τα τε?σσερα θε?ματα.

Ζ. Φυσικη?, Χημει?α, Βιολογι?α

1. Στα μαθη?ματα Φυσικη? και Χημει?α στις Α ? και Β ? τα?ξεις Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και Α ?, Β ? και Γ ? τα?ξεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου και στο μα?θημα Φυσικη? Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν της Β ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και της Β ? και Γ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου η εξε?ταση γι?νεται ως εξη?ς:

Ι. Στους μαθητε?ς δι?νονται τε?σσερα (4) θε?ματα απο? την εξεταστε?α υ?λη που καθορι?ζονται ως εξη?ς:

α) Το πρω?το θε?μα αποτελει?ται απο? πε?ντε (5) ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που, με τις οποι?ες ελε?γχεται η γνω?ση της θεωρι?ας σε ο?σο το δυνατο?ν ευρυ?τερη ε?κταση της εξεταστε?ας υ?λης.

β) Το δευ?τερο θε?μα αποτελει?ται απο? δυ?ο (2) ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γχεται η κατανο?ηση της θεωρι?ας και οι ικανο?τητες και δεξιο?τητες που απε?κτησαν οι μαθητε?ς κατα? την εκτε?λεση των εργαστηριακω?ν ασκη?σεων η? α?λλων δραστηριοτη?των που ε?γιναν στο πλαι?σιο του μαθη?ματος. Με τις ερωτη?σεις μπορει? να ζητηθει? απο? τους μαθητε?ς να αναπτυ?ξουν την απα?ντηση? τους η? να απαντη?σουν σε ε?να ερω?τημα κλειστου? τυ?που και να αιτιολογη?σουν την απα?ντηση? τους.

γ) Το τρι?το θε?μα αποτελει?ται απο? α?σκηση εφαρμογη?ς της θεωρι?ας, η οποι?α απαιτει? ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης εννοιω?ν, θεωριω?ν, τυ?πων, νο?μων και αρχω?ν και μπορει? να αναλυ?εται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα.


δ) Το τε?ταρτο θε?μα αποτελει?ται απο? ε?να προ?βλημα η? μι?α α?σκηση, που απαιτει? ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης γνω?σεων, αλλα? και ανα?πτυξη στρατηγικη?ς για τη διαδικασι?α επι?λυση?ς του. Το προ?βλημα αυτο? η? η α?σκηση μπορει? να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα.


ΙΙ. Η βαθμολογι?α κατανε?μεται ανα? ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες στο καθε?να απο? τα τε?σσερα θε?ματα.


Ειδικο?τερα, στο πρω?το θε?μα κα?θε μι?α ερω?τηση βαθμολογει?ται με 5 μονα?δες και στο δευ?τερο θε?μα η πρω?τη ερω?τηση βαθμολογει?ται με 12 μονα?δες και η δευ?τερη με 13 μονα?δες. Στο τρι?το και τε?ταρτο θε?μα η κατανομη? της βαθμολογι?ας στα επιμε?ρους ερωτη?ματα μπορει? να διαφοροποιει?ται ανα?λογα με το βαθμο? δυσκολι?ας και καθορι?ζεται στη διατυ?πωση των θεμα?των.


2. Στο μα?θημα Βιολογι?α στις Α ? και Β ? τα?ξεις Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου και Α ?, Β ? και Γ ? τα?ξεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου οι μαθητε?ς εξετα?ζονται σε 4 ισο?βαθμα θε?ματα που ε?χουν την ακο?λουθη μορφη?, περιεχο?μενο και σκοπο?:


1ο Θε?μα: Περιλαμβα?νει πε?ντε (5) ισο?βαθμες ανεξα?ρτητες ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που, ο?πως: πολλαπλη?ς επιλογη?ς, σωστου?-λα?θους, διαζευκτικη?ς απα?ντησης (απο? τις οποι?ες ο μαθητη?ς επιλε?γει ο?ποια η? ο?ποιες συνεχι?ζουν ορθα? μια ημιτελη? φρα?ση) κ.α?.


Το θε?μα αποσκοπει? στον ε?λεγχο της απο?κτησης γνω?σεων και της κατανο?ησης απο? τον μαθητη? βιολογικω?ν εννοιω?ν, διαδικασιω?ν η? φαινομε?νων απο? ε?να ευρυ? τμη?μα της εξεταστε?ας υ?λης.


2ο Θε?μα: Περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις οι οποι?ες βαθμολογου?νται με δω?δεκα (12) και δεκατρει?ς (13) μονα?δες αντι?στοιχα. Οι ερωτη?σεις αυτε?ς μπορει? να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους υποερωτη?ματα.


Το θε?μα αποσκοπει? στον ε?λεγχο της ικανο?τητας του μαθητη? να ανακαλει? γνω?σεις που ε?χει αποκτη?σει γυ?ρω απο? το εξεταζο?μενο θε?μα (βιολογικη? ε?ννοια, διαδικασι?α η? φαινο?μενο) και να τις εκθε?τει η?/και να τεκμηριω?νει τις απο?ψεις του με πληρο?τητα και σαφη?νεια.


3ο Θε?μα: Περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις, οι οποι?ες βαθμολογου?νται με δω?δεκα (12) και δεκατρει?ς (13) μονα?δες αντι?στοιχα. Οι ερωτη?σεις αυτε?ς μπορει? να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους υποερωτη?ματα.


Κα?θε μι?α απο? τις ερωτη?σεις αυτε?ς περιλαμβα?νει μια απεικο?νιση (εικο?να, δια?γραμμα ροη?ς, γραφικη? παρα?σταση κ.α?.) που μπορει? να αποδι?δει μια βιολογικη? δομη?, λειτουργι?α η? φαινο?μενο. Η απεικο?νιση συνοδευ?εται απο? σχετικο? επεξηγηματικο? κει?μενο.


Ο μαθητη?ς καλει?ται να απαντη?σει σε υποερωτη?ματα που μπορει? να αφορου?ν στη δομικη? και λειτουργικη? σχε?ση των μερω?ν (αν προ?κειται για βιολογικη? δομη?), στην ε?κβαση του η?/και στους παρα?γοντες που την επηρεα?ζουν (αν προ?κειται για λειτουργι?α η? βιολογικο? φαινο?μενο) κ.α?.


Το θε?μα αποσκοπει? στον ε?λεγχο της ικανο?τητας του μαθητη? να αξιοποιει? θεωρητικε?ς γνω?σεις και δεξιο?τητες (ανα?λυσης, συ?νθεσης κ.τ.λ.) που ε?χει αποκτη?σει, προκειμε?νου να εντοπι?ζει, να αντλει?, να αξιολογει? και να επεξεργα?ζεται πληροφορι?ες και δεδομε?να που του παρε?χει η απεικο?νιση και το επεξηγηματικο? κει?μενο που τη συνοδευ?ει, ω?στε να εξα?γει συμπερα?σματα και να διατυπω?νει πλη?ρεις, σαφει?ς και στοιχειοθετημε?νες απαντη?σεις.


4ο Θε?μα: Περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις, οι οποι?ες βαθμολογου?νται με δω?δεκα (12) και δεκατρει?ς (13) μονα?δες αντι?στοιχα. Οι ερωτη?σεις αυτε?ς μπορει? να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους υποερωτη?ματα.


Κα?θε ερω?τηση αποτελει? δοκιμασι?α στην οποι?α ο μαθη- τη?ς καλει?ται ει?τε να διερευνη?σει μια πραγματικη? η? υποθετικη? κατα?σταση που περιγρα?φεται στην εκφω?νηση (π.χ. την ε?κβαση μιας βιολογικη?ς διαδικασι?ας) ει?τε να επιλυ?σει ε?να προ?βλημα που α?πτεται εφαρμογω?ν της Βιολογι?ας στην καθημερινη? ζωη? του συ?γχρονου ανθρω?που, ει?τε να λυ?σει μια α?σκηση εφαρμο?ζοντας την κατα?λληλη μεθοδολογι?α και αξιοποιω?ντας βιολογικου?ς νο?μους και θεωρι?ες.


Το θε?μα αποσκοπει? στην αξιολο?γηση της ικανο?τητας του μαθητη? να αξιοποιει?, σε συνδυασμο?, γνω?σεις και δεξιο?τητες που ε?χει αποκτη?σει απο? ποικι?λες περιοχε?ς της υ?λης, προκειμε?νου να διερευνα? και να ερμηνευ?ει καταστα?σεις η? να επιλυ?ει προβλη?ματα που σχετι?ζονται με τις εφαρμογε?ς της Βιολογι?ας στην καθημερινη? ζωη?.


3. Για την εξε?ταση στα μαθη?ματα Φυσικη? και Χημει?α της Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν στη Γ ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, ισχυ?ουν τα εξη?ς:


Στους μαθητε?ς δι?νονται τε?σσερα (4) θε?ματα που ε?χουν την παρακα?τω μορφη?:


α) Το πρω?το θε?μα αποτελει?ται απο? ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γχεται η γνω?ση της θεωρι?ας σε ο?σο το δυνατο?ν ευρυ?τερη ε?κταση της εξεταστε?ας υ?λης.


β) Το δευ?τερο θε?μα αποτελει?ται απο? ερωτη?σεις, με τις οποι?ες ελε?γχεται η κατανο?ηση της θεωρι?ας και η κριτικη? ικανο?τητα των μαθητω?ν και συγχρο?νως οι νοητικε?ς δεξιο?τητες που απε?κτησαν κατα? την εκτε?λεση των εργαστηριακω?ν ασκη?σεων η? α?λλων δραστηριοτη?των που ε?γιναν στο πλαι?σιο του μαθη?ματος.


γ) Το τρι?το θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση εφαρμογη?ς της θεωρι?ας, η οποι?α απαιτει? ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης εννοιω?ν, θεωριω?ν, τυ?πων, νο?μων και αρχω?ν. Η α?σκηση μπορει? να αναλυ?εται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα.


δ) Το τε?ταρτο θε?μα αποτελει?ται απο? ε?να προ?βλημα η? μι?α α?σκηση, που απαιτου?ν ικανο?τητα συνδυασμου? και συ?νθεσης γνω?σεων, αλλα? και την ανα?πτυξη στρατηγικη?ς για τη διαδικασι?α επι?λυση?ς του. Το προ?βλημα αυτο? η? η α?σκηση μπορει? να αναλυ?ονται σε επιμε?ρους ερωτη?ματα.


Η βαθμολογι?α κατανε?μεται ανα? ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες στο καθε?να απο? τα τε?σσερα θε?ματα.


4. Για την εξε?ταση στη Βιολογι?α Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν στη Γ ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και στη Δ ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου, καθω?ς και για την εξε?ταση στη Βιολογι?α Γενικη?ς Παιδει?ας στις ανωτε?ρω τα?ξεις ισχυ?ουν τα εξη?ς:


Στους μαθητε?ς δι?νονται τε?σσερα (4) θε?ματα που ε?χουν ως εξη?ς:


α) Το πρω?το και δευ?τερο θε?μα αποτελου?νται απο? ανεξα?ρτητες ερωτη?σεις που στοχευ?ουν στον ε?λεγχο της απο?κτησης γνω?σεων και της δυνατο?τητας παρουσι?ασης και τεκμηρι?ωσης θεμα?των σχετικω?ν με την εξεταστε?α υ?λη και της κατανο?ησης απο? το μαθητη? βιολογικω?ν εννοιω?ν, διαδικασιω?ν η? φαινομε?νων.


β) Το τρι?το θε?μα αποτελει?ται απο? ερωτη?σεις που στοχευ?ουν στον ε?λεγχο της ικανο?τητας του μαθητη? να αξιοποιει? θεωρητικε?ς γνω?σεις και δεξιο?τητες (ανα?λυση, συ?νθεση κ.τ.λ.) για την αξιολο?γηση δεδομε?νων και την εξαγωγη? συμπερασμα?των.


γ) Το τε?ταρτο θε?μα αποτελει?ται απο? μι?α α?σκηση η? ε?να προ?βλημα και στοχευ?ει στον ε?λεγχο της ικανο?τητας του μαθητη? να χρησιμοποιει?, σε συνδυασμο?, γνω?σεις η? δεξιο?τητες που απε?κτησε για την επι?λυση? τους.


Η βαθμολογι?α κατανε?μεται κατα? 25 μονα?δες στο καθε?να απο? τα τε?σσερα θε?ματα.


Η. Πολιτικη? Παιδει?α, Βασικε?ς Αρχε?ς Κοινωνικω?ν Επιστημω?ν, Γεωλογι?α και Διαχει?ριση Φυσικω?ν Πο?ρων, Συ?γχρονος Κο?σμος: Πολι?της και Δημοκρατι?α, Κοινωνιολογι?α, Αρχε?ς Οργα?νωσης και Διοι?κησης Επιχειρη?σεων και Υπηρεσιω?ν, Αρχε?ς Οικονομικη?ς Θεωρι?ας, Ιστορι?α Κοινωνικω?ν Επιστημω?ν


1. Για τα μαθη?ματα Πολιτικη? Παιδει?α (Οικονομι?α, Πολιτικοι? Θεσμοι? και Αρχε?ς Δικαι?ου και Κοινωνιολογι?α) στην Α ? τα?ξη Ημερησι?ου και Α ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου και Βασικε?ς Αρχε?ς Κοινωνικω?ν Επιστημω?ν (Κοινωνιολογι?α, Οικονομικη? Επιστη?μη και Πολιτικη? Επιστη?μη) της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν της Β ? τα?ξης Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και Β ? και Γ ? τα?ξης Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου η εξε?ταση περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ομα?δες θεμα?των:


α) Η πρω?τη ομα?δα αποτελει?ται απο? δυ?ο θε?ματα με ερωτη?σεις διαφο?ρων τυ?πων, με τις οποι?ες ελε?γχεται το?σο η κατοχη? των αναγκαι?ων γνωστικω?ν στοιχει?ων ο?σο και η κατανο?ηση? τους. Κα?θε ε?να απο? τα δυ?ο θε?ματα περιε?χει ερωτη?σεις διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας.


Το πρω?το θε?μα περιλαμβα?νει τρεις (3) ερωτη?σεις αντικειμενικου? τυ?που και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες. Ειδικο?τερα, περιλαμβα?νει: μι?α ερω?τηση με πε?ντε (5) υποερωτη?ματα Σωστου?-Λα?θους (5x3=15 Μονα?δες) και δυ?ο ερωτη?σεις πολλαπλη?ς επιλογη?ς, που καθεμι?α βαθμολογει?ται με πε?ντε (5) Μονα?δες (5x2=10 Μονα?δες).


Το δευ?τερο θε?μα περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις συ?ντομης απα?ντησης και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες. Η πρω?τη ερω?τηση βαθμολογει?ται με δεκατρει?ς (13) μονα?δες και η δευ?τερη με δω?δεκα (12) μονα?δες.


β) Η δευ?τερη ομα?δα περιλαμβα?νει δυ?ο θε?ματα με ερωτη?σεις με τις οποι?ες ελε?γχεται η ικανο?τητα συνθετικη?ς και κριτικη?ς ανα?λυσης και εφαρμογη?ς στην καθημερινη? πρα?ξη των γνω?σεων που απε?κτησαν οι μαθητε?ς. Κα?θε ε?να απο? τα δυ?ο θε?ματα περιε?χει δυ?ο ερωτη?σεις διαβαθμισμε?νης δυσκολι?ας.


Το πρω?το θε?μα περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες.


Η πρω?τη ερω?τηση βαθμολογει?ται με δεκατρει?ς (13) μονα?δες και η δευ?τερη με δω?δεκα (12) μονα?δες.


Το δευ?τερο θε?μα περιλαμβα?νει δυ?ο (2) ερωτη?σεις και βαθμολογει?ται με ει?κοσι πε?ντε (25) μονα?δες. Η πρω?τη ερω?τηση βαθμολογει?ται με δεκατρει?ς (13) μονα?δες και η δευ?τερη με δω?δεκα (12) μονα?δες.


2. Για το μα?θημα «Γεωλογι?α και Διαχει?ριση Φυσικω?ν Πο?ρων» στην Α ? τα?ξη Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου και Α ? τα?ξη Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου η εξε?ταση περιλαμβα?νει δυ?ο ομα?δες θεμα?των:


α) Η πρω?τη ομα?δα αποτελει?ται απο? δυ?ο θε?ματα με ερωτη?σεις διαφο?ρων τυ?πων, με τις οποι?ες ελε?γχεται το?σο η κατοχη? των αναγκαι?ων γνωστικω?ν στοιχει?ων ο?σο και η κατανο?ηση? τους.


β) Η δευ?τερη ομα?δα αποτελει?ται απο? δυ?ο θε?ματα με ερωτη?σεις με τις οποι?ες ελε?γχεται η ικανο?τητα συνθετικη?ς και κριτικη?ς ανα?λυσης και εφαρμογη?

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα