7ος χρόνος, ημέρα 2059η
Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες Λήμνου, Λέσβου, Σάμου και Ικαρίας

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες Λήμνου, Λέσβου, Σάμου και Ικαρίας

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για τις Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου, Σάμου και Ικαρίας, αλλάζοντας το μέχρι σήμερα ιδιοκτησιακό μοντέλο, την καταγραφή και αποτύπωση της Δημόσιας περιουσίας, τη δήλωση της δημόσιας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. 

Η υποβολή των αντιρρήσεων θα ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 27 Μαίου 2021, με την πρόβλεψη των είκοσι (20) επιπλέον ημερών για τους μόνιμα κατοικούντες στην αλλοδαπή.

Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας “Κτηματολόγιο” και στα δασαρχεία, την έδρα των δήμων ή των δημοτικών διαμερισμάτων .

Ηλεκτρονικά, σε ειδική ψηφιακή φόρμα που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΧΑ ΑΕ , θα γίνεται και η υποβολή αντιρρήσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ στη διεύθυνση εδώ. Πλήρεις οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων περιέχονται στο εγχειρίδιο υποβολής ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αντιρρήσεων, θα υπολογίζεται το τέλος που αντιστοιχεί και θα εκδίδεται το έντυπο πληρωμής του σε τράπεζα. Το τέλος αυτό ξεκινάει από τα 10 ευρώ (για έκταση έως 100 τ.μ.) και αυξάνεται κλιμακωτά, μέχρι τα 3.300 ευρώ (για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων) με την ακόλουθη κλίμακα.

Κατόπιν, μέσα στον καθορισμένο χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων ο πολίτης πρέπει να υποβάλει ταχυδρομικώς ή διά ζώσης υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του τέλους, τα έγγραφα που επικαλείται στην αντίρρησή του για την απόδειξη έννομου συμφέροντος υπό τη μορφή απλών φωτοτυπιών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ότι στηρίζει τους ισχυρισμούς του.

Με τη λήξη της προθεσμίας, ο δασικός χάρτης θα κυρώνεται στα κομμάτια του που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).