7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Τι είναι αυτά τα ΜΕΖZ βρε παιδιά στο Χρηματιστήριο;

Τι είναι αυτά τα ΜΕΖZ βρε παιδιά στο Χρηματιστήριο;

Έντονα ανοδική ήταν η κίνηση χθες στις δύο εισηγμένες εταιρείες ειδικού σκοπού που σχετίζονται με την κατοχή ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης. Τα τηλέφωνα στο γραφείο έσπασαν και οι απορίες έπεφταν βροχή για τα δύο tickers που έγραψαν διψήφια ποσοστιαία απόδοση μέσα σε μια αδιάφορη ημέρα για τον Γενικό Δείκτη. Πρόκειται για τα Phoenix Vega Mezz και Cairo Mezz με έδρα την Κύπρο, οι μετοχές της οποίων διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. PLUS του Χ.Α

Το ενεργητικό των δύο εταιρειών αποτελείται από ομολογίες μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης που προέκυψαν από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Τα έσοδά προέρχονται από την είσπραξη τόκων ή/και κεφαλαίου από τις Ομολογίες. Η είσπραξη των εσόδων εξαρτάται από το ύψος των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα αποδοθούν, μεταξύ άλλων στην Εταιρεία, ως ομολογιούχο. Συνεπώς, τα έσοδα που προορίζονται για την εξόφληση των απαιτήσεων των κατόχων όλων των Ομολογιών προέρχονται από i) τις εισπράξεις από τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα Χαρτοφυλάκια Cairo, Phoenix και Vega και τα σχετικά Ασφάλιστρα (περιλαμβανομένων των εσόδων από οποιαδήποτε ενέργεια επίσπευσης, εκτέλεσης ή πώλησης Δανείων ή/και ακινήτων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς) και ii) τυχόν τόκους και έσοδα από την επένδυση διαθεσίμων. Τα έσοδα διανέμονται στην εταιρία ειδικού σκοπού κάθε τρίμηνο.

Στo CairoMEZZ η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η κατοχή και διαχείριση του α) 75% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης και β) το 44,9% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης. Η αξία του ενεργητικού είναι 56 εκατ. ευρώ, τόσο ήταν η εύλογη αξία του αποτιμητή τον Ιούνιο του 2020. Από τις ομολογίες αυτές το CairoMezz πληρώνεται 3Μ Euribor +5% για τους τίτλους μεσαίας διαβάθμισης και 3Μ Euribor +8% για τους τίτλους χαμηλής διαβάθμισης. Το ύψος του κόκκινου χαρτοφυλακίου σε ονομαστικές αξίες είναι 7,5 δις ευρώ και το σύνολο των εισηγμένων μετοχών είναι 309.096.821 ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία. Οι Τιτλοποιήσεις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πελάτες λιανικής τραπεζικής ύψους περίπου €4,8 δισ. (Cairo 1 και Cairo 2) και μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους περίπου €2,7 δισ. (Cairo 3)

To Phoenix Vega Mezz PLC έχει επίσης ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση των Εισφερθεισών Ομολογιών. Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο αφορά στεγαστικά, επιχειρηματικά και άλλα κόκκινα δάνεια ονομαστικής αξίας 6,7 δισ. ευρώ Από τις ομολογίες μεσαίας διαβάθμισης που έχει στον κατοχή του το 46% έχει κουπόνι 7% ενώ το υπόλοιπο έχει κουπόνι 9%. Η αξία του ενεργητικού είναι 62,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο των εισηγμένων μετοχών είναι 309.096.821 ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία.

Σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα πληρωμών και εξοφλήσεων εννοείται ότι οι senior τίτλοι προηγούνται των ομολογιών Μεσαίας Προτεραιότητας (mezzanine notes) ενώ οι Ομολογίες Χαμηλής Προτεραιότητας (junior notes) εξοφλούνται μετά την πλήρη, κατά τόκους και κεφάλαιο, αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής και μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο της ίδιας τιτλοποίησης. Από τα έσοδα πληρώνονται μερίσματα τα οποία καταλήγουν στους μετόχους των MEZZ.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές:

-Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κάθε 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους οι εταιρείες MEZZ υποχρεούται να αποτιμoύν τις Εισφερθείσες Ομολογίες σε εύλογη αξία βάσει της αγοραίας αξίας (mark-to-market) και οι όποιες αποτιμήσεις γίνουν και δημοσιοποιηθούν εντός των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας

-Η πλειοψηφία των απαιτήσεων από Δάνεια που περιλαμβάνονται στα Χαρτοφυλάκια Cairo Phoenix και Vega αφορούν απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κατά συνέπεια, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος πλήρους αδυναμίας αποπληρωμής ή αδυναμίας εμπρόθεσμης αποπληρωμής των εν λόγω απαιτήσεων από τους Οφειλέτες. Ακόμη και στην περίπτωση που οι Οφειλέτες πραγματοποιούν επί του παρόντος καταβολές έναντι των εν λόγω απαιτήσεων, το γεγονός ότι στο παρελθόν οι Οφειλέτες είχαν περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας εξυπηρέτησής τους καθιστά αβέβαιη τη συνέχιση της εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών τους στο μέλλον. Έτσι, η υφιστάμενη ή μελλοντική αδυναμία των Οφειλετών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εκ των Δανείων μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει τη δυνατότητα των Εκδοτών να πραγματοποιήσουν καταβολές των υποχρεώσεών τους από τις Εισφερθείσες ομολογίες έναντι της Εταιρίας.

-Οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί προς εξασφάλιση της αποπληρωμής των απαιτήσεων από τα Δάνεια έχουν δοθεί κυρίως με τη μορφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων στην Ελλάδα. Η ενδεχόμενη απομείωση της αξίας των εν λόγω εξασφαλίσεων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από τη ρευστοποίηση αυτών μέσω της επίσπευσης πλειστηριασμού. Περαιτέρω, το προϊόν του πλειστηριασμού των ακινήτων επί των οποίων έχουν συσταθεί εμπράγματα δικαιώματα προς εξασφάλιση των Δανείων υπέρ των Εκδοτών θα διανεμηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε περίπτωση συρροής απαιτήσεων των Εκδοτών με απαιτήσεις με γενικό προνόμιο και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι Εκδότες ως δανειστές υπέρ των οποίων έχει συσταθεί προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης θα ικανοποιηθούν κατ’ ελάχιστο στο 65 τοις εκατό του συνολικού ποσού των απαιτήσεών τους, μετά την αφαίρεση των εξόδων που συνδέονται με την εκτέλεση. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό του πλειστηριάσματος ενδέχεται να μην επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των Εκδοτών από τα Δάνεια. Συνακόλουθα, η ενδεχόμενη ανεπάρκεια του πλειστηριάσματος μπορεί να μειώσει το ποσό των καταβολών των Εκδοτών έναντι των Εισφερθεισών Ομολογιών στην Εταιρία και, κατά συνέπεια, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα έσοδα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας.

Επομένως, όταν υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας οι ομολογιούχοι μπορεί να βρεθούν με ομολογίες χωρίς απόδοση ή με αδυναμία πληρωμής των κεφαλαίων. Όμως σε ένα κλίμα θετικής αναθεώρησης των προσδοκιών για το ΑΕΠ η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών μειώνεται ενώ η αξία των καλυμμάτων αυξάνεται. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών γίνεται κάτω από την ονομαστική τους αξία άρα και η απόδοση με βάση τα έσοδα από τόκους αυξάνεται.

Και χθες αν μη τι άλλο είχαμε πολλές θετικές ειδήσεις και εκτιμήσεις από το μέτωπο των βασικών μακροοικονομικών. Για τους τολμηρούς οι τιμές των ΜΕΖΖ είναι ακόμα κάτω από τις αρχικές τιμές εισαγωγής στην ΕΝ.Α Plus.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.