ΕΧΑΕ: Στα 2,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το πρώτο εξάμηνο

ΕΧΑΕ: Στα 2,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το πρώτο εξάμηνο

Στα 2,27 ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια στο πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο μέγεθος του 2019 που ήταν στα 2,24 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του έτους, συγκριτικά με εκείνα του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζουν θετική μεταβολή, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης που καταγράφηκε το α’ τρίμηνο, καθώς τα μεγέθη της αγοράς – όπως έγινε και διεθνώς - επιδεινώθηκαν σημαντικά το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Παρ’ όλη την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 συνεχίζει να περιορίζει τη συναλλακτική δραστηριότητα στο 3ο τρίμηνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε χαμηλά τριετίας.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 14,50 εκατ. ευρώ, έναντι 13,66 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,1%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 75,3 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 που ήταν στα 66,7 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 9,48 εκατ. έναντι 8,68 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 5,01 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα 4,98 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) διαμορφώθηκαν στα 2,87 εκατ. έναντι 2,96 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 3%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,038 ευρώ έναντι 0,037 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο εξάμηνο του 2020 με πτώση κατά 26,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ου εξαμήνου του 2019 (49,4 δισ. ευρώ έναντι 51,3 δισ. ευρώ).

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες αναφορικά με τον COVID-19, ο όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την δραστηριότητά του, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID–19 ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.