ΓΔ: 899,42 4,72 (0,53 %)

Τζίρος: 88,14 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2020η
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

ΓΔ: 899,42 4,72 (0,53 %)

Τζίρος: 88,14 εκατ. €   RT

«Όχι» από το Φανάρι στις προτάσεις της κυβέρνησης για μισθολογικό ιερέων και ουδετερότητα

«Όχι» από το Φανάρι στις προτάσεις της κυβέρνησης για μισθολογικό ιερέων και ουδετερότητα

Την αντίθεσή του εκφράζει με ανακοίνωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην μεταβολή της εργασιακής σχέσης του κλήρου με την Πολιτεία αλλά και για τη θρησκευτική ουδετερότητα της Ελληνικής Πολιτείας, δύο από τις σημαντικές προτάσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα του Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τη συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με την Συνοδική Αντιπροσωπεία της Κρήτης, τονίζεται χαρακτηριστικά: 

«?πί το? ζητήματος τ?ς προτεινομένης ?ναθεωρήσεως το? ?ρθρου 3 το? Συντάγματος, διά τ?ς ?ποίας ε?σάγεται διάταξις, ?ρίζουσα ?τι ? ?λληνική Πολιτεία ε?ναι "θρησκευτικά ουδέτερη", καί ?πιχειρε?ται ? μεταβολή τ?ν ?πό τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον ?φισταμένων ?πό α?ώνων ?κκλησιαστικ?ν Καθεστώτων, τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον ?κφράζει τόν ?ντονον προβληματισμόν του διά τάς παραγομένας ?ρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικ?ς πρός τήν ?ν γένει θέσιν τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ν τ? ?λληνικ? ?πικρατεί?».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την αντίθεσή του και στις μεταβολές όσον αφορά το μισθολογικό καθεστώς των κληρικών. 

«?πί το? ζητήματος τ?ς προτεινομένης μεταβολ?ς το? ?φισταμένου ?ργασιακο? καθεστ?τος τ?ν κληρικ?ν καί τ?ν λαϊκ?ν ?κκλησιαστικ?ν ?παλλήλων, ? Μήτηρ ?κκλησία, ?νστερνιζομένη τήν δικαίαν ?γωνίαν α?τ?ν, ?πιστηρίζει τό α?τημα τ?ς παραμον?ς α?τ?ν ε?ς τήν ?νιαίαν ?ρχήν Πληρωμ?ν ?ν ?λλάδι καί τήν διατήρησιν το? ?σχύοντος θεσμικο? ?ργασιακο? πλαισίου. ? προτεινομένη ρύθμισις ?ποτελε? ?πιλεκτικήν δυσμεν? μεταβολήν τ?ν ε?ρημένων ?ργασιακ?ν σχέσεων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει τα εξής:

«Τήν Πέμπτην, 20ήν Δεκεμβρίου ?.?., Συνοδική ?ντιπροσωπεία τ?ς ?πό τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον ?μιαυτονόμου ?κκλησίας τ?ς Κρήτης, ?ποτελουμένη ?κ τ?ν Σεβ. Μητροπολιτ?ν Γορτύνης καί ?ρκαδίας κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου κ. Ε?γενίου καί ?εραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί το? Πανοσιολ. ?ρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, ?ρχιγραμματέως τ?ς ?ερ?ς ?παρχιακ?ς Συνόδου, τ? συνοδεί? τ?ν Α?δεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ζαχαρίου ?δαμάκη, Προέδρου τ?ς ?νώσεως Συνδέσμων Κληρικ?ν τ?ς ?κκλησίας Κρήτης, καί ?νδρέου Καλιοντζάκη καί Α?δεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. ?ωάννου Μπολάκη, μελ?ν τ?ς ?ς ε?ρηται ?νώσεως, καί το? ?ντιμολ. ?ρχοντος Πρωτεκδίκου τ?ς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικο? Συμβούλου τ?ς ?ερ?ς ?παρχιακ?ς Συνόδου, ?πεσκέψατο τό Σεπτόν τ?ς ?ρθοδοξίας Κέντρον καί τόν Προκαθήμενον α?το?, Παναγιώτατον Ο?κουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομα?ον.

? Συνοδική ?ντιπροσωπεία, κατά τήν πραγματοποιηθε?σαν ?ν τ? Πατριαρχικ? Γραφεί? μακράν ?κρόασιν, ?πέβαλε τ? Παναγιωτάτ? ε?λαβ? υ?ϊκά σέβη τ?ς ?εραρχίας, το? ?ερο? Κλήρου, τ?ν Μοναστικ?ν ?δελφοτήτων καί το? ε?σεβο?ς λαο? τ?ς Μεγαλονήσου καί ?νημέρωσεν Α?τόν λεπτομερ?ς, παρουσί? το? Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Προέδρου τ?ς Συνοδικ?ς ?πιτροπ?ς ?πί τ?ν ?ν τ? ?ξωτερικ? ?παρχι?ν το? Θρόνου, καί το? Πανοσιολ. Μ. ?ρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, Γραμματέως α?τ?ς, ?πί θεμάτων τ?ς ?ρξαμένης Συνταγματικ?ς ?ναθεωρήσεως ?ν ?λλάδι, ?κζητήσασα τήν στήριξιν το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου κατά τάς διεξαγομένας συζητήσεις μετά τ?ν καθ? ?λην ?ρμοδίων Παραγόντων τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας.

?πί το? ζητήματος το? προτεινομένου πρός ?ναθεώρησιν ?ρθρου 21 το? Συντάγματος, περί το? ?ερο? θεσμο? τ?ς Ο?κογενείας, ?ξεφράσθη ? ?ντίθεσις το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου ε?ς τήν σχεδιαζομένην ?πάλειψιν τ?ς φράσεως ?κ το? ?σχύοντος Συντάγματος, ?τι ? ο?κογένεια ?ποτελε? «θεμέλιο τ?ς συντήρησης καί τ?ς προαγωγ?ς το? ?θνους», διότι διαχρονικ?ς ? ε?λογημένος ο?τος θεσμός ?ποτελε? βασικόν κύτταρον το? Γένους, χρήζει δέ ρητ?ς Συνταγματικ?ς προστασίας καί ο?χί ?ποβαθμίσεως. ? ?νίσχυσις δέ α?τη καθίσταται, ?δίως κατά τάς ?μέρας ταύτας, ?ναγκαία, ?νεκα τ?ς ?πογεννητικότητος, το? πανθομολογουμένου δημογραφικο? προβλήματος καί τ?ν ποικίλων ?ναγκ?ν τ?ν πολυτέκνων ο?κογενει?ν. 

?πί το? ζητήματος τ?ς προτεινομένης ?ναθεωρήσεως το? ?ρθρου 3 το? Συντάγματος, διά τ?ς ?ποίας ε?σάγεται διάταξις, ?ρίζουσα ?τι ? ?λληνική Πολιτεία ε?ναι «θρησκευτικά ουδέτερη», καί ?πιχειρε?ται ? μεταβολή τ?ν ?πό τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον ?φισταμένων ?πό α?ώνων ?κκλησιαστικ?ν Καθεστώτων, τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον ?κφράζει τόν ?ντονον προβληματισμόν του διά τάς παραγομένας ?ρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικ?ς πρός τήν ?ν γένει θέσιν τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ν τ? ?λληνικ? ?πικρατεί?. ? προτεινομένη τροποποίησις:

α- Θά ?ποδυναμώσ? τήν θεσμικήν θέσιν το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου ?ς Νομικο? Προσώπου Διεθνο?ς Δημοσίου Δικαίου.

β- Θά ?πιφέρ? τήν ?ποβολήν τ?ς ?κκλησίας ?κ το? Δημοσίου βίου καί ?νδεικτικ?ς τήν κατάργησιν τ?ν ?ργι?ν τ?ν θρησκευτικ?ν ?ορτ?ν, τήν ?λλοίωσιν το? περιεχομένου καί τ?ς διδασκαλίας το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν, τήν ?φαίρεσιν τ?ν ?ερ?ν συμβόλων τ?ς ?ρθοδοξίας ?κ το? συνόλου τ?ν Δημοσίων ?πηρεσι?ν (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.?..

γ- Θά δημιουργήσ? τό ?ρεισμα διά τήν μεταβολήν το? συνόλου το? ?φισταμένου νομικο? πλαισίου, τό ?πο?ον καθορίζει τά ?κκλησιαστικά ?ν ?λλάδι Καθεστ?τα ?ν Κρήτ?, ?ν Δωδεκανήσ?, ?ν τα?ς λεγομέναις «Νέαις Χώραις» καί ?ν τ? Πατριαρχικ? ?ξαρχί? Πάτμου.

?λλωστε, α? μή ?ναθεωρητέαι διατάξεις το? ?φισταμένου ?ρθρου 13 το? ?σχύοντος Συντάγματος, δεδοκιμασμέναι ?πιτυχ?ς ?ν τ? πορεί? το? χρόνου, παρέχουσιν ?παρκεστάτην προστασίαν τ?ς ?λευθερίας τ?ς θρησκευτικ?ς συνειδήσεως ?κάστου προσώπου καί τ?ς θρησκευτικ?ς λατρείας ο?ασδήτινος γνωστ?ς θρησκείας.

?πί το? ζητήματος τ?ς προτεινομένης μεταβολ?ς το? ?φισταμένου ?ργασιακο? καθεστ?τος τ?ν κληρικ?ν καί τ?ν λαϊκ?ν ?κκλησιαστικ?ν ?παλλήλων, ? Μήτηρ ?κκλησία, ?νστερνιζομένη τήν δικαίαν ?γωνίαν α?τ?ν, ?πιστηρίζει τό α?τημα τ?ς παραμον?ς α?τ?ν ε?ς τήν ?νιαίαν ?ρχήν Πληρωμ?ν ?ν ?λλάδι καί τήν διατήρησιν το? ?σχύοντος θεσμικο? ?ργασιακο? πλαισίου. ? προτεινομένη ρύθμισις ?ποτελε? ?πιλεκτικήν δυσμεν? μεταβολήν τ?ν ε?ρημένων ?ργασιακ?ν σχέσεων.

Τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον προσβλέπει πάντοτε ε?ς τήν καλήν συνεργασίαν μετά τ?ν ?θυνόντων τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας ?π? ?γαθ? το? ε?αγο?ς ?ερο? Κλήρου, το? ε?σεβο?ς ?λληνικο? λαο? καί τ?ς διαφυλάξεως τ?ν ?ερ?ν παραδόσεων το? ε?λογημένου ?μ?ν Γένους.

?ν το?ς Πατριαρχείοις, τ? 20? Δεκεμβρίου 2018

?κ τ?ς ?ρχιγραμματείας τ?ς ?γίας καί ?εράς Συνόδου»