7ος χρόνος, ημέρα 2187η
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Ιερά Σύνοδος: Όχι στον όρο «Μακεδονία» - Δικαίωμα των κληρικών να παραστούν στο συλλαλητήριο

Ιερά Σύνοδος: Όχι στον όρο «Μακεδονία» - Δικαίωμα των κληρικών να παραστούν στο συλλαλητήριο

Την ξεκάθαρη θέση της υπέρ της μη χρήσης του όρου «Μακεδονία» για την ονομασία της πΓΔΜ επαναλαμβάνει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ), ενώ μετά το «όχι» του Ιερώνυμου στα συλλαλητήρια τώρα δίνει το «ελεύθερο» στους κληρικούς της να παραστούν στη συγκέντρωση της 4 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ελεύθερης εκφράσεως των κληρικών και λαϊκών μελών της, σέβεται το δικαίωμα αυτών να πράττουν κατά συνείδηση με σύνεση και υπευθυνότητα. 

«Κάθε έκ­φραση υπε­ρα­σπί­σεως των δι­καίων της Μα­κε­δο­νίας μας εί­ναι επαι­νετή, αρ­κεί αυτή να εί­ναι γνή­σια, ανι­δι­ο­τε­λής και πη­γαία, και πάντα στο πνεύμα μιας νό­μι­μης και δη­μο­κρα­τι­κής εκ­δή­λω­σης», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Ως προς την ονομασία της πΓΔΜ, η Ιερά Σύνοδος ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά τη διαφωνία της με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του. «Ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα ούτε αντελήφθησαν ουσιαστικά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης της περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του όρου Μακεδονία ή παραγώγου του, ως συστατικού του ονόματος του κράτους των Σκοπίων, που άλλωστε θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της Μακεδονίας». 

Παράλληλα η ΔΙΣ, «εκ­φρά­ζει την λύπη και την πι­κρία της, δι­ότι κά­ποιοι ηθε­λη­μένα πα­ρερ­μή­νευ­σαν την νη­φά­λια και ενω­τική επι­σή­μανση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της, Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ιε­ρω­νύ­μου, περί της ανάγ­κης αν­τι­με­τώ­πι­σης του όλου ζη­τή­μα­τος με όρους εθνι­κής συ­ναί­νε­σης, συ­νεν­νό­η­σης και ομο­ψυ­χίας, στη δι­άρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σής του από τον Πρω­θυ­πουργό». 

Τέλος, επισημαίνει ότι  στα εθνικά θέματα δεν χω­ρούν μι­κρο­κομ­μα­τι­κές ή μι­κρο­πο­λι­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις και ερ­μη­νείες.

«Στα άκριτα, μά­λι­στα, συμ­πε­ρά­σματα και τις εκ του πο­νη­ρού εύ­κο­λες απο­φάν­σεις όσων συ­νει­δητά δεν αν­τι­λαμ­βά­νον­ται τις προ­θέ­σεις αυ­τής και του προ­έ­δρου της, η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος ρητά δη­λώ­νει ότι δεν με­τέ­χει σε πο­λι­τι­κές δι­ερ­γα­σίες και με­θο­δεύ­σεις, ούτε απο­δέ­χε­ται να παί­ζει ο οι­οσ­δή­ποτε πο­λι­τικά παί­γνια εις βά­ρος της», τονίζεται. 

Τέλος, γνωστοποιεί την απόφασή της, να τελέσει το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου Συνοδική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα του Μακεδονικού αγώνος Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων, στον τόπο όπου ηρωικώς έπεσαν, τη Στάτιστα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας».

Υπενθυμίζεται ότι εχθές ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για το εάν η ΠΓΔΜ θα προχωρήσει σε αλλαγή του Συντάγματός της, ενώ με αφορμή το συλλαλητήριο που είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη είχε δηλώσει ότι δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά εθνική συναίνεση, συνεννόηση και ομοψυχία.