ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1953η
Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

Ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βιοχάλκο το 2015

Ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου της χώρας με τις δεκάδες θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο λόγος για τον όμιλο Βιοχάλκο που ανακοίνωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 3,275 δισ. ευρώ στη χρήση του 2015, μακράν το μεγαλύτερο από κάθε άλλη (μη τραπεζική) επιχείρηση της χώρας, ενώ το 2014 είχε κύκλο εργασιών 2,943 δισ. ευρώ, ήτοι πέτυχε αύξηση 11,3%.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με την εξαίρεση του κλάδου χάλυβα, του βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος και των υψηλότερων τιμών αλουμινίου, μερικώς αντισταθμισμένες από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 73,4 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των τομέων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν σε 36,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 90 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 63,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 87,5 εκατ. ευρώ το 2014. Οι ζημιές προ φόρων είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 73,4 εκατ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 111 εκατ. ευρώ, και του μεριδίου των εσόδων από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 59,4 εκατ. ευρώ το 2014. Ο καθαρός δανεισμός την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1,499 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένος κατά 1%.

Οικονομική ανασκόπηση

Κατά τη διάρκεια του 2015, το διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Viohalco και οι εταιρίες της επηρεάστηκε αρνητικά από το συνεχιζόμενο μέτριο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης, την περαιτέρω κάμψη της βιομηχανίας χάλυβα και τις καθυστερήσεις στα έργα σωλήνων χάλυβα ανά την υφήλιο.

Αντιθέτως, η πτώση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ και τη λίρα Μεγάλης Βρετανίας είχε θετική επίδραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών και στην κερδοφορία των εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες όπου οι συναλλαγές εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου σε όρους ευρώ, επηρέασαν θετικά το κόστος παραγωγής, καθώς και τα κόστη μεταφοράς. Το 2015, η Viohalco και οι θυγατρικές της εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις, αντικατοπτρίζοντας έτσι την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής τους.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε επίσης θετικά από αύξηση της τάξης του 6,5% στη μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου (από 1.405 ευρώ ανά τόνο το 2014 σε 1.496 ευρώ ανά τόνο το 2015), ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από την κατά 4,2% πτώση στην τιμή του χαλκού (από 5.174 ευρώ το 2014 σε 4.952 ευρώ το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 39 εκατ. ευρώ από την έντονη πτώση στις τιμές του σκραπ χάλυβα, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που ανήλθαν στο ποσό των 6,3 εκατ. ευρώ.

Τα μη επαναλαμβανόμενα αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν απομειώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων ποσού 10 εκατ. ευρώ, έξοδα που προέκυψαν λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναδιάρθρωσης ποσού 3,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή απομειώσεων ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ. Κατά το 2014, το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε έσοδο 2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15% σε 111 εκατ. ευρώ το 2015 από 96 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω αύξησης της τάξης των 52 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού και αύξησης στα λοιπά έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.