ΓΔ: 892,54 -17,67 (-1,94 %)

Τζίρος: 31,16 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2014η
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΓΔ: 892,54 -17,67 (-1,94 %)

Τζίρος: 31,16 εκατ. €   RT

Trastor: Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 101 εκατ. ευρώ το 2020

Trastor: Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 101 εκατ. ευρώ το 2020

Αύξηση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου κατά 100,9 εκατ.  ευρώ κατά το 2020 ανακοίνωσε ο όμιλος Trastor, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακίνητων εντός του έτους, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα παρουσίασαν αύξηση κατά 36%.

Αναλυτικά, η Trastor A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε την αύξηση κατά 36% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €13,1 εκατ. έναντι €9,6 εκατ., για την χρήση 2019.

Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά €1,1 εκατ., ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €7,7 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €3,1 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. για την χρήση 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €72 χιλ. της περσινής χρήσης.

Την 31 η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά €100,9 εκατ. το οποίο και ανήλθε σε €301,6 εκατ. έναντι €200,7 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακίνητων μέσα στη χρήση του 2020.

Ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Στις 30 Ιουνίου 2020, πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ύψους €37,2 εκατ. εκ των οποίων ποσό €22,3 εκατ. καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και ποσό €14,9 εκατ. με συμψηφισμό εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €17,6 εκατ. έναντι €13,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε €159,1 εκατ. ή €1,056 ανά μετοχή.