ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2014η
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

Trastor: Αύξηση 33% των λειτουργικών εσόδων το α΄ εξάμηνο του 2018

Σημαντική αύξηση 33% παρουσίασαν τα λειτουργικά έσοδα της Trastor ΑΕΕΑΠ κατά το A' εξάμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ενσωμάτωση των μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις, όσο και στη περαιτέρω μίσθωση κενών χώρων.

Οι νέες επενδύσεις κατά το A' εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €16,7 εκατ. και η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων την 30.06.2018 αποτιμήθηκε σε €96,3 εκατ. έναντι €79,5 εκατ. την 31.12.2017. Συγκεκριμένα, την 30η Ιουνίου 2018 η Εταιρεία κατείχε 37 ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογές επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €377 χιλ. έναντι €172,3 χιλ. την 30.06.2017. Η Εταιρεία, κατά το Α' εξάμηνο του 2018, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €40 χιλ. έναντι κερδών €280,9 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €306,5 χιλ. έναντι ζημιών €1,1 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017.

Η Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV) της Εταιρείας ανήλθε σε €0,98 ανά μετοχή.