Τρ. Πειραιώς: Τι σημαίνει η απόφαση του SSM για τα CoCos

Τρ. Πειραιώς: Τι σημαίνει η απόφαση του SSM για τα CoCos

Σε μία πολύ σημαντική-μεταβατική περίοδο στρατηγικού χαρακτήρα εισέρχεται η Τρ. Πειραιώς, στην οποία θα διαθέτει ισχυρότερο κεφαλαιακό «μαξιλάρι» για να ολοκληρώσει την κρίσιμη μείωση των «κόκκινων» δανείων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα, και με βάση την προκαταρκτική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, απορρίπτεται το αίτημα της Τρ. Πειραιώς για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security - CoCo)  ύψους 165 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Αυτό σημαίνει ότι το ομόλογο θα μετατραπεί σε μετοχές και το ΤΧΣ θα βρεθεί με το 61% της Τρ. Πειραιώς. Στην ουσία, η απόφαση του SSM αγοράζει πολύ χρόνο για την τράπεζα, δίνοντής της την ευχέρεια να μπει σε νέες τιτλοποιήσεις και να αξιοποιήσει τα σχήματα εγγυήσεων του Ηρακλή.

Επιπλέον, με την εξέλιξη αυτή η Τρ. Πειραιώς βγάζει από το δρόμο της ένα αγκάθι που κάποια στιγμή θα έβρισκε μπροστά της, ενώ στόχος είναι η εκ νέου ιδιωτικοποίησή της το ταχύτερο δυνατό.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ΕΚΤ, ωστόσο η εισήγηση του SSM θεωρείται καθοριστική. Με δεδομένο λοιπόν ότι αποκλείεται η πληρωμή του κουπονιού του CoCo με μετρητά, το ομόλογο των 2,040 δισ. ευρώ θα μετατραπεί σε μετοχές και θα ενισχύσει κατά το ποσό αυτό τα κεφάλαια της Τρ. Πειραιώς.

Αυτό συμβαίνει γιατί: α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.