Την Πέμπτη η εισαγωγή των 394,4 εκατ. νέων μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings

Την Πέμπτη η εισαγωγή των 394,4 εκατ. νέων μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings

Την προσεχή Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με την μετατροπή των CoCos (Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών).

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Παπουτσάνης, με διανομή 1.787.684 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρείας.

Η διανομή θα γίνει σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 14,0508109934 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Τέλος, μία ημέρα μετά, την Παρασκευή, θα γίνει η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΤΕ, λόγω ακύρωσης 9.965.956 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Οι νέες μετοχές της Πειραιώς

Σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η Πειραιώς Financial Holdings διευκρινίζει ενόψει της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, ότι προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών, από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

  Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των CoCos ύψους €2.040 εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας (προκύπτουσες από τη διαίρεση του 116% της συνολικής ονομαστικής αξίας των CoCos με την Τιμή Μετατροπής, η οποία ανέρχεται σε € 6,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος των CoCos), τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, η οποία προσδιορίσθηκε ως Ημερομηνία Μετατροπής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 05.01.2021 και υπεβλήθη προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την 08.01.2021 (αρ. πρωτ. αίτησης 231220) μαζί με την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων του Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) του τελευταίου εδαφίου του ιδίου άρθρου περί μη ισχύος της αναφερόμενης σε αυτό απαίτησης οι προκύπτουσες μετοχές να αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, λιγότερο από το 20% των μετοχών της ιδίας κατηγορίας που έχουν εισαχθεί σε διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, δεδομένου ότι οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις Νέες Μετοχές, δηλαδή οι Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες, εκδόθηκαν πριν από τις 20.7.2017.