Τηλέτυπος: Επανακατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για το εννεάμηνο του 2015

Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016, 17:10 - Τελευταία ενημέρωση: 17:10
-A +A

Την επανακατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου του 2015, μετά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε η Τηλέτυπος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της Τηλέτυπος ενέκρινε -με ημερομηνία 05/02/2016- τις επανακαταρτισθείσες  οικονομικές καταστάσεις  της περιόδου 1/1-30/09/2015:

-Περαιτέρω γνωστοποιήσεις στην γενική πληροφόρηση των επανακαταρτισθεισών  οικονομικών καταστάσεων.(σημ. 1)

-Αναταξινόμηση του ομολογιακού δανείου και  χαρακτηρισμό του συνόλου τούτου ως βραχυπρόθεσμου καθώς  και περαιτέρω γνωστοποιήσεις  περί του κοινού  ομολογιακού δανείου. (σημ. 23.1)

-Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ευρώ  4.240.000,00 από  αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες της τελευταίας χρήσης σε μεταφορά των ζημίων περιόδου μετά φόρων(σημ.12,σημ. 18).

-Αναταξινόμηση  μεταχρονολογημένων  επιταγών,  ευρώ  670 χιλ.   λήξεως εντός των επόμενων τριών μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, από τα ταμειακά ισοδύναμα στον λογαριασμό πελάτες και λοιποί χρεώστες.  (σημ. 17, σημ. 20).

-Περαιτέρω γνωστοποιήσεις περί της Παραδοχής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. (σημ. 1).

-Αναφορά στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κινήσεως και τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπισή της (σημ. 1).

-Αναφορά στις  ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης δηλώσεις βασικών μετόχων έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. (σημ.1).

-Περαιτέρω γνωστοποιήσεις περί    των  δικαιωμάτων προγραμμάτων  τρίτων   και αναγνώριση τούτων  σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 υπό τον τίτλο 'Δικαιώματα προγράμματος και έξοδα επομένων χρήσεων'.(σημ.3.6.2).

-Περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με το ζητούμενο  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσκομισθέν  από την εταιρεία έλεγχο  απομείωσης του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2015.(σημ.13)

-Αναδιατύπωση των κονδυλίων ζημίες ανά μετοχή μετά από φόρους ως συνέπεια της διαγραφής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.(σημ.27).

(Οι εντός παρενθέσεως σημειώσεις παραπέμπουν στην αναδιατυπωμένες  οικονομικές καταστάσεις της περιόδου  1/1-30/09/2015).

Οι επανακαταρτισθέισες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την επ΄ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με Συμπέρασμα  χωρίς Επιφύλαξη και με Θέματα Έμφασης:

-Την αναφορά της Διοίκησης για ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπισή της και

-Επανακατάρτιση των οικονομικών  καταστάσεων  της περιόδου της περιόδου 1.1.-30.9.2015 όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία  επανακατάρτισε   τις οικονομικές καταστάσεις ακολουθώντας τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.megatv.com.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή 15/09/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα