7ος χρόνος, ημέρα 2227η
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Τι είναι οι «πρότυπες προτάσεις» και τι σημαίνουν για τα μεγάλα έργα

Τι είναι οι «πρότυπες προτάσεις» και τι σημαίνουν για τα μεγάλα έργα
Shutterstock

Ένα εργαλείο που ζητούσαν εδώ και χρόνια κορυφαία στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου επιδιώκει να ενεργοποιήσει το υπουργείο Υποδομών. Ο λόγος για τις πρότυπες προτάσεις, δηλαδή τις προτάσεις για καινοτόμα έργα υποδομών, αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που καταθέτει ο ιδιωτικός τομέας - κατά βάση τεχνικές εταιρείες - υπό την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, συμβάλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας και μπορούν να υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων έργων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο εργαλείο και τι κερδίζουν όσοι υποβάλουν τις πρότυπες προτάσεις;

Η διαδικασία


Όπως προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, οι πρότυπες προτάσεις κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου ημερολογιακού τριμήνου στην Επιτροπή Αξιολόγησης (πρότυπων προτάσεων) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύονται από πλήρη φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων. Σε αυτά ανήκουν αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, αναλυτική τεκμηρίωση της αξίας της προτεινόμενης επένδυσης, μελέτη κόστους – οφέλους και γενικά στοιχεία που αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένης μελέτης.

Επίσης, για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό 1‰ επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα ποσό του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 30% της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι μηνών.

Τι ισχύει εάν διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες πρότυπες προτάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο; Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων τις εξετάζει ταυτόχρονα και εισηγείται την έγκριση μόνο της πιο σκόπιμης και συμφέρουσας πρότυπης πρότασης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ενημερώνει τον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής και, εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία εντός 30 ημερών. Σε κάθε όμως, περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης ολοκληρώνεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης.

Εάν η Επιτροπή κάνει δεκτή την πρότυπη πρόταση, υποβάλει τη θετική εισήγησή της στον αρμόδιο υπουργό (π.χ. Υποδομών ή Περιβάλλοντος), ο οποίος εισάγει, με πρότασή του, την πρότυπη πρόταση προς τελική κρίση στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στη συνέχεια προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου με τη σύνταξη των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης κτλ.

Η αποζημίωση


Ωστόσο, ο προτείνων, από την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, θεμελιώνει δικαίωμα διεκδίκησης, καθώς και δικαίωμα καταβολής σε αυτόν των εξόδων προετοιμασίας. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση απόρριψης της πρότυπης πρότασης, ο προτείνων δεν αποζημιώνεται για τις δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία, την υποβολή και την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης.

Έστω ότι πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και ο προτείνων, ακόμη και ύστερα από την υποβολή της αναθεωρημένης πρότασης, δεν καταφέρει να μειοδοτήσει ή η προσφορά του απορριφθεί. Ο προτείνων θα αποζημιωθεί από τον ανάδοχο, μέσα σε 60 ημέρες, για τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης. Για να διασφαλιστεί ότι ο προτείνων θα αποζημιωθεί από τον ανάδοχο, ο νομοθέτης προβλέπει ότι θα καταθέσει πρόσθετη εγγύηση ποσού ίσου με τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.

Η ισχύς της πρόσθετης εγγύησης θα ανανεώνεται ωσότου ο μειοδότης ανακηρυχθεί ως οριστικός ανάδοχος.