Τέρνα Ενεργειακή: Στις 29 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος των 0,17 ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 29 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος των 0,17 ευρώ

Από τις 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος των 0,17 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Τέρνα Ενεργειακή, ενώ δικαιούχοι θα είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος  Άυλων Τίτλων έως την Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης. 

Από την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας στις 29 Απριλίου 2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,17 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2019. 

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 3.894.741 ίδιες μετοχές που κατέχει η εισηγμένη εταιρεία κατά την ημερομηνία της αποκοπής, ήτοι κατά 0,006008 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό  του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,174505 ευρώ.

Βεβαίως, το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,165780 ευρώ ανά μετοχή. 

Η  καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020  από την πληρώτρια  Τράπεζα Alpha Bank ως εξής:

1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους  έχει  χορηγηθεί  δικαίωμα  είσπραξης.  

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN),  όπου  ο επενδυτής  έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού  Λειτουργίας  Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση  του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα  εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει  ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank.

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank για όσους εκ των  Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του  διανεμόμενου  ποσού,    με  την  προσκόμιση του  Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός  Αριθμός  Μερίδας  Επενδυτή,  Σ.Α.Τ.)  και  την  επίδειξη  του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 29‐06‐2021.

Μετά την 29‐06‐2021, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Μερίσματα που δεν θα  εισπραχθούν  εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι  κ.κ.  Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κος Γιώργος Κούφιος τηλ. 210- 6968457).