7ος χρόνος, ημέρα 2223η
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Τέρνα Ενεργειακή: Προς διανομή κερδών και αποθεματικών ύψους 19,695 εκατ. ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Προς διανομή κερδών και αποθεματικών ύψους 19,695 εκατ. ευρώ

Σε διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών 0,17 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικού ύψους 19.695.365,30 ευρώ από τις χρήσεις μέχρι την 3/12/2020 προτίθεται να προχωρήσει η Τέρνα Ενεργειακή. Η εταιρεία συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 14 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου να εγκριθεί η σχετική εισήγηση και να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία :

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 23.11.2021 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.

2) Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μείωσης της θητείας του Δ.Σ. από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη. Κωδικοποίηση του Καταστατικού».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 09/12/2021 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11/12/2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 21/12/2021, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 9/12/2021 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης, (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).