ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 9 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 17:16
-A +A

Με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαρτίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 25.062.165,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,52 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.062.165,92 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,22 ευρώ ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Την 26/4/2018, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αρ. Πρωτ. 45279 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 10/5/2018 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (34.175.680,80 ευρώ) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η καθεμία.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα 20/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα