ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11 Μαρτίου η επιστροφή κεφαλαίου

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11 Μαρτίου η επιστροφή κεφαλαίου

Από την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,17 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται πως στις 18 Δεκεμβρίου, η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 19.366.219,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,47 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 19.366.219,12 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, ήτοι 0,17 ευρώ ανά μετοχή στους Μετόχους.