7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Σε έκδοση ομολογιακού έως 11 εκατ. ευρώ προχωρά η Κλουκίνας Λάππας

Σε έκδοση ομολογιακού έως 11 εκατ. ευρώ προχωρά η Κλουκίνας Λάππας

Την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 11.062.000 ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Κλουκίνας Λάππας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ενώ η έγκριση δόθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και συναίνεση από το 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου.

Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκε η έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας έως έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 11.062.000,00), με επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου. Σκοπός του ομολογιακού είναι η αναχρηματοδότηση έξι υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Κλουκίνας Λάππας προς την Alpha Bank, ποσού 11.062.000 ευρώ με υφιστάμενα επιτόκια που κυμαίνονται από 3,0% μέχρι 3,6%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κλουκίνας Λάππας, με την ευνοϊκότατη αυτή συμφωνία επιδεικνύεται εμπράκτως η πίστη της αγοράς στην αξία της εταιρείας η οποία πλέον θωρακίζεται περαιτέρω οικονομικά. Το ανωτέρω, μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, συμβατικό επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, σε συνδυασμό με την συμφωνηθείσα περίοδο χάριτος δώδεκα μηνών, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο το ποσό των τόκων, εξασφαλίζει στην Κλουκίνας Λάππας αφενός μεν σημαντικό οικονομικό όφελος αφετέρου δε, ενισχύονται σταθερά τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την περίοδο χάριτος, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.