Σε έκδοση κοινού ομολογιακού ύψους €1 εκατ. προχωρά η εταιρεία Γαλαξίδι

Κοινό έγχαρτο ομολογιακό δάνειο, συνολικής ονομαστικής αξίας ενός 1 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση προς τα διευθυντικά στελέχη Α. Παντελεημονίτου και Σ. Γιαννουλάτο, εξέδωσε η εταιρεία Γαλαξίδι. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών, είναι διάρκειας 17 μηνών, άνευ εξασφαλίσεων, με επιτόκιο 5,25%.