Σε διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας θα συμμετάσχει το Πλαίσιο

Σε διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας θα συμμετάσχει το Πλαίσιο

Την πρόθεση συμμετοχής στον ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε η εταιρεία «Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.»

Ο διαγωνισμός που προκήρυξε το υπουργείο με αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 5.502.435 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 11-7-2018,

Επιπλέον, το Πλαίσιο προτίθεται να συμμετέχει, εντός ενός έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ και κάθε εν γένει φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλες δε τις μετόχους μας-ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες τυχόν δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου.