Πρωτοποριακό μεταπτυχιακό στο τμήμα της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018, 19:24
-A +A
Πρωτοποριακό μεταπτυχιακό στο τμήμα της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ένα Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2018 στο Πανεπιστημίο Πειραιώς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 12 Οκτωβρίου 2018. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις (Τracks):

  • «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture»
  • «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»
  • «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies»

Να σημειωθεί ότι πάνω από 10.000 προβολές συγκέντρωσε μόλις σε ένα μήνα το Workshop "Digital Culture, Smart Cities, Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies" που διοργάνωσε το Π.Μ.Σ. στο Spoudase Festival 2018 αποδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον της πανεπιστημιακής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα θέματα του ψηφιακού Πολιτισμού, των Έξυπνων Πόλεων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. 

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε σε κάθε Eιδίκευση/Kατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

(Ειδίκευση/Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» - Ειδίκευση/Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» - Ειδίκευση/Κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» )

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να εργαστούν στη δημόσια διοίκηση, Δήμους, Περιφέρειες, τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, σε μια σειρά εμπλεκομένων φορέων του Πολιτισμού και Τουρισμού, σε τμήματα R&D σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε εταιρίες που ασχολούνται με την καινοτομία τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων.

Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική και επιχειρηματικότητα σε θέματα έξυπνων πόλεων, ψηφιακού πολιτισμού, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διαχειριστών δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, των ρυθμιστικών αρχών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Οι απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε υφιστάμενους οργανισμούς, να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις απαραίτητες για τομείς όπως η Δημόσια διοίκηση και Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικό Επίπεδο, καθώς και να ξεκινήσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 12 Οκτωβρίου 2018 ηλεκτρονικά και στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ  και εδώ 

Email: dcsciot@unipi.gr 

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα