Τρίτη 30 Μαΐου 2017, 16:33

-A +A

Προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - GMR για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Τρίτη 30 Μαΐου 2017, 16:33
Προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - GMR για το αεροδρόμιο στο Καστέλι
-A +A

Την απόφαση για την ανακήρυξη της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ-GMR ως προσωρινού αναδόχου για τη σύμβαση παραχώρησης και την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου Κρήτης στο Καστέλι και των οδικών διασυνδέσεων του, υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης.

Η σχετική σύμβαση παραχώρησης αναμένεται να υπογραφεί τους επόμενους μήνες αφού πρώτα γίνει ο έλεγχος προσυμβατικής νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τους επόμενους δύο μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθούν:

1. Η διαδικασία επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού από Επιτροπή με επικεφαλής στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία θα μετέχουν ισότιμα το Δημόσιο και ο Προσωρινός Ανάδοχος.

2. Η υποβολή εκ μέρους του Προσωρινού Αναδόχου του Φακέλου Τροποποίησης της Εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την υποβληθείσα εκ μέρους του Τεχνική Προσφορά.

3. Η υποβολή των λοιπών αναγκαίων στοιχείων (της εγγυητικής επιστολής δεσμευτικής επένδυσης, της επαλήθευσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, των συμβάσεων ασφαλίσεων, της σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής, της σύμβασης δευτερογενούς δανείου κλπ) για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.Θα ακολουθήσει η ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου και η αποστολή του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

1. Η διαδικασία επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού από Επιτροπή με επικεφαλής στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία θα μετέχουν ισότιμα το Δημόσιο και ο Προσωρινός Ανάδοχος.

2. Η υποβολή εκ μέρους του Προσωρινού Αναδόχου του Φακέλου Τροποποίησης της Εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την υποβληθείσα εκ μέρους του Τεχνική Προσφορά.

3. Η υποβολή των λοιπών αναγκαίων στοιχείων (της εγγυητικής επιστολής δεσμευτικής επένδυσης, της επαλήθευσης Χρηματοοινομικού Μοντέλου από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, των συμβάσεων ασφαλίσεων, της σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής, της σύμβασης δευτερογενούς δανείου κ.λπ.) για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Θα ακολουθήσει η ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου και η αποστολή του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της Εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του Αερολιμένα (η οποία θα έχει μέχρι τότε συσταθεί) καθώς και των Αρχικών Μετόχων. Η Σύμβαση Παραχώρησης κυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων με νόμο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή του Έργου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του νέου διεθνούς αερολιμένα Καστελίου Πεδιάδος εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης που συνίσταται σε:

1. Όλες τις απαραίτητες έρευνες, μελέτες, κατασκευές, συστήματα και εξοπλισμό για τη λειτουργία του Νέου Αερολιμένα, που θα αντικαταστήσει το σημερινό εν λειτουργία αεροδρόμιο Ηρακλείου στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Το Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου χωροθετείται σε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου και θα λειτουργεί παράλληλα μ' αυτό. Το Αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει ένα διάδρομο κατηγορίας Ε, μήκους 3.200 μέτρων, ένα τροχόδρομο παράλληλο με τον διάδρομο κατηγορίας Ε πλάτους 23 μέτρων, με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή και δεύτερου τροχόδρομου, τρεις κατ' ελάχιστο συνδετήριους τροχόδρομους υψηλής ταχύτητας και δύο κατ' ελάχιστον συνδετήριους τροχόδρομους μεταξύ του Αεροδρομίου και του Στρατιωτικού Αεροδρομίου.

2. Ο νέος αερολιμένας επίσης θα περιλαμβάνει με βάση την Προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου:
2.1. Βιοκλιματικό Κεντρικό Κτίριο αεροσταθμού επιφάνειας 71.818 τ.μ. (έναντι 60.000 τ.μ. που ήταν η ελάχιστη επιτρεπτή επιφάνεια κατά την Διακήρυξη).
2.2. Μέγιστη Διανυόμενη Απόσταση Αναχωρούντων Επιβατών 247 μ. (έναντι 1.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την Διακήρυξη).
2.3. Μέγιστη Διανυόμενη Απόσταση Αφινούμενων Επιβατών 187 μ. (έναντι 1.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την Διακήρυξη).
2.4. Μέγιστη Απόσταση Τροχοδρόμησης Αεροσκαφών 3.875 μ. (έναντι 5.000 μ. που ήταν η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση κατά την Διακήρυξη).
2.5. Είκοσι επτά (27) Θέσεις Στάθμευσης στην Πίστα, με δυνατότητα Αυτόνομης Προσέγγισης και Απομάκρυνσης, σύστημα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με υπόγειο δίκτυο τροφοδοσίας αεροσκαφών για κάθε Θέση Στάθμευσης (έναντι 25 που ήταν ο ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός κατά την Διακήρυξη).
2.6. Δεκαεννέα (19) Αίθουσες Αναμονής Επιβατών (έναντι 12 που ήταν ο ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός κατά την Διακήρυξη).

3. Στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνεται και η μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Καστελίου με το Βόρειο και Νότιο Οδικό άξονα της Κρήτης, ήτοι του νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου (μήκους 18 χιλιομέτρων περίπου, διατομής δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση με διαχωρισμένο οδόστρωμα) για τη σύνδεση του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου με τον Βόρειο Οδικό άξονα της Κρήτης στην περιοχή της Χερσονήσου. Για τη σύνδεση με το Νότιο Οδικό άξονα της Κρήτης προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης (μήκους 6 χλμ. περίπου, διατομής μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση με Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα) από το Αεροδρόμιο μέχρι τον άξονα Ηράκλειο - Αρκαλοχώρι - Βιάννος. 

O σχεδιασμός του νέου διεθνούς Αερολιμένα υπερκαλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Διάδρομος προσαπογειώσεων μήκους 3.200 μ. με πλήρη δυνατότητα επέκτασης στα 3.800 μ. εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον.

- Βιοκλιματικό κτίριο αεροσταθμού κατά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

- Πέντε Σταθερές Θέσεις (Γέφυρες Επιβίβασης) τύπου Multiple Aircraft Ramp System (MARS), οι οποίες δέχονται έως και δέκα αεροσκάφη για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση.

- Αστυνομικό Σταθμό, δύο Πυροσβεστικούς Σταθμούς, Ιατρικές Εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

- Χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα κατ' ελάχιστον οκτακοσίων οχημάτων, χώρους αναμονής για κατ' ελάχιστον πενήντα τουριστικών λεωφορείων, εκατόν πενήντα ταξί και είκοσι μίνι βαν ξενοδοχείων και θέσεις στάθμευσης για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πλήρες οδικό δίκτυο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση εντός του Αεροδρομίου.

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει Σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού που θα δέχεται τα λύματα του Αεροδρομίου, καθώς και των γειτονικών οικισμών.

- Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Σκιασμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων εντός του αεροδρομίου.

- Πρόβλεψη εμπορικής ζώνης 400 στρ. για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου.

Με δεδομένο ότι το Έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της Σύμβασης Παραχώρησης, αυτό σημαίνει για την Κρήτη μια σημαντικότατη εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με όλες τις προφανείς αναπτυξιακές και οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα η κατασκευή του νέου αεροδρομίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τόνωση της απασχόλησης, αφού κατά την περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας για διάστημα 5 ετών, και κατά την περίοδο λειτουργίας του αεροδρομίου θα δημιουργηθούν 500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Επίσης νέες εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν όταν αναπτυχθούν οι εμπορικές υποδομές και χρήσεις.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα