8ος χρόνος, ημέρα 2483η
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Premia Properties: Στις 4 Μαΐου η ΓΣ για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ

Premia Properties: Στις 4 Μαΐου η ΓΣ για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ

Η Premia Properties συγκαλεί έκτακτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 4ην Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με τη συμμετοχή των μελών από απόσταση ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στα θέματα περιλαμβάνεται η Έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π σε συνέχεια της
από 5.4.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς αδειοδότηση της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.), αλλά και η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4 ης Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση.