7ος χρόνος, ημέρα 2098η
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

«Πράσινο» για την εξαγορά της Green Pixel από τους τηλεσταθμούς Alpha και Star

«Πράσινο» για την εξαγορά της Green Pixel από τους τηλεσταθμούς Alpha και Star

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας οπτικο - ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος Green Pixel από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Alpha και Star.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι, στην παρούσα περίπτωση, η ύπαρξη στενών οικογενειακών δεσμών μεταξύ των μετόχων που ελέγχουν τις δύο εταιρίες επαρκεί αφ' εαυτής προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη υψηλού βαθμού ενοποίησης και ύπαρξης σημαντικής κεντρικής διαχείρισης των υποθέσεων των Alpha και Star, ούτως ώστε αυτές να αποτελούν στην πράξη ενιαία οικονομική οντότητα (ελλείψει άλλων δεσμών διαρθρωτικού χαρακτήρα και στοιχείων/ ενδείξεων που να κατατείνουν σε τέτοιο συμπέρασμα)».

Τι αναφέρει για μελλοντική μορφή συνεργασίας

 

Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι δεν υφίστανται σαφείς ενδείξεις για τη δυνατότητα συντονισμού μεταξύ των Alpha και Star ως αποτέλεσμα της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της Green Pixel.

Τονίζεται τέλος στην απόφαση ότι οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη μελλοντική μορφή συντονισμού/συνεργασίας σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο μεταξύ των δύο ως άνω εταιρειών, είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με την ύπαρξη στενών οικογενειακών δεσμών μεταξύ των μετόχων που ελέγχουν τις δύο εταιρείες, δύναται να ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.