ΓΔ: 913,38 1,96 (0,22 %)

Τζίρος: 26,92 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2013η
Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

ΓΔ: 913,38 1,96 (0,22 %)

Τζίρος: 26,92 εκατ. €   RT

Πλαστικά Θράκης: Ο Λάμπρος Αποστολόπουλος νέος Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Πλαστικά Θράκης: Ο Λάμπρος Αποστολόπουλος νέος Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη  για συντομία ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 12.03.2021 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κ. Λάμπρος Αποστολόπουλος τοποθετείται ως Επικεφαλής του Τμήματος (Μονάδας)  Εσωτερικού Ελέγχου αντικαθιστώντας τον κ. Μιχάλη Ψαρρό.

Ο κ. Αποστολόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.