Πλαστικά Θράκης: Αύξηση καθαρών κερδών και πωλήσεων στο 9μηνο

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση καθαρών κερδών και πωλήσεων στο 9μηνο

Από αυξημένα καθαρά κέρδη και πωλήσεις χαρακτηρίστηκε το εννεάμηνο για τον όμιλο Πλαστικά Θράκης, παρά το γεγονός ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών.

Συγκεκριμένα, η περίοδος του εννεαμήνου χαρακτηρίστηκε από αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 1,5%, αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6% αλλά και συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους η οποία οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των α' υλών.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν σε ποσοστό 2,1% φτάνοντας τα 8,65 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου επισημαίνεται ότι η συνεχής αύξηση των τιμών των α' υλών, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσει το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο περιθώριο Μικτού Κέρδους. Ο αντίκτυπος αυτός ήταν ακόμα πιο έντονος στη θυγατρική της Σκωτίας όπου λόγω του BREXIT, η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλίσει στις τιμές πώλησης.

Επίσης, οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30/09/2018 ανήλθε σε 148,8 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκ. στις 31/12/2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 75,5 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. ευρώ στις 31/12/2017. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,51 σε σχέση με 0,42 στις 31/12.2017.