7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Π. Πετρόπουλος: Διανομή μερίσματος 0,10 λεπτών ανά μετοχή

Π. Πετρόπουλος: Διανομή μερίσματος 0,10 λεπτών ανά μετοχή

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22 Ιουνίου 2021 το μέρισμα για τη χρήση 2020 καθορίστηκε σε 0,10 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,0080592179 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,1080592179 ευρώ.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,00540296089 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,1026562570924 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 25.06.2021 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι μέχρι την 31.12.2026, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου