7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα, κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμα τα αγκάθια

ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα, κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμα τα αγκάθια

H ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών, παραμένουν οι βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του για το ελληνικό χρέος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

Όπως αναφέρεται, «στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των συναφών αδυναμιών κινείται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και τα εργαλεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (δευτερογενής αγορά δανείων, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μηχανισμός εξωδικαστικού συμβιβασμού)». Η έκθεση κάνει αναδρομή στα πεπραγμένα του 2018 εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα ταμειακά διαθέσιμα  των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω εφαρμογής προγράμματος πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Με το πρόγραμμα αυτό αξιοποιείται πλέον το 75% περίπου του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων των εν λόγω φορέων με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντάς τους ανταγωνιστικές υψηλές αποδόσεις, επ' ωφελεία τους, διασφαλίζοντας αντίστοιχο όφελος ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, με σωρευτικά θετικές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσόν των 10,310 δισ. ευρώ και καλύφθηκαν:

• Από δανεισμό ύψους 34,640 δισ. ευρώ.

• Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) 752 εκατ. ευρώ.

• Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 789 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 26,819 δισ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ που ήταν το τέλος του 2017, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25,871 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα οι εκδόσεις χρέους 34,640 δισ. ευρώ αποτελούνται από:

• Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του ESM εντός του έτους ανήλθαν σε 21,7 δισ. ευρώ, με μεσοσταθμικό κόστος 1,43%.

• Έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15-2-2025 και απόδοσης 3,50%, με τιμή έκδοσης 99,236%, άρα ταμειακή εισροή 2,977 εκατ. ευρώ. 

• Από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 36 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 1,771%.

• Από καθαρές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 337 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το stock των εντόκων γραμματίων στο τέλος του 2018 στα 15,280 εκατ. ευρώ. Οι μεικτές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων για το 2018 ανήλθαν σε 35,005 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού 0,93% ενώ οι λήξεις εντόκων εντός του έτους ήταν 34,669 εκατ. ευρώ.

• Έκδοση νέου βραχυχρόνιου χρέους repo 9,590 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το stock των repos στο τέλος του 2018 στα 24,521 εκατ. ευρώ. Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού για το 2018 διαμορφώθηκε στα 19,8 έτη ενώ το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού -εκτός των συμφωνιών repo- διαμορφώθηκε σε 1,39%.

Π. Χατζηνικολάου